Regulamin konkursu „Komentuj kampanię prezydencką – wygraj X-boxa”.

Regulamin konkursu „Komentuj kampanię prezydencką – wygraj X-boxa”.

Dodano:   /  Zmieniono: 
1. Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca i trwa do dnia następującego po dniu, w którym PKW ogłosi oficjalny i ostateczny wynik wyborów prezydenckich. Teksty nadesłane po dacie zakończenia konkursu nie będą uwzględniane.
2. W konkursie bierze udział każda osoba, która prześle w czasie trwania konkursu co najmniej siedem tekstów komentujących kampanię wyborczą posługując się w tym celu formularzem znajdującym się w dolnej części serwisu wyborczego Wprost - „Wybory prezydenckie 2010" (http://www.wprost.pl/wybory2010/). Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest podpisanie komentarza swoim imieniem i nazwiskiem oraz podaniem, do informacji redakcji portalu, swojego adresu e-mailowego (adres ten nie będzie nigdzie publikowany). W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy redakcji Wprost i Wprost24.

3. Teksty biorące udział w konkursie muszą dotyczyć przebiegu kampanii prezydenckiej i nie mogą liczyć mniej niż 1000 i więcej niż 3500 znaków. Teksty nie spełniające tych kryteriów będą automatycznie odrzucane.

4. Autor wysyłając komentarz na konkurs godzi się z nieodpłatnym umieszczeniem tekstu w serwisie wyborczym Wprost24, a także w serwisach Gover.pl i Infotuba.pl z zachowaniem autorskich praw osobistych.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, redakcji stylistycznej oraz ewentualnej zmiany tytułu tekstu.

6. Po zakończeniu konkursu jury w składzie Artur Bartkiewicz (Wprost24), Elżbieta Burda (Gover.pl), Maciej Kawiński (Infotuba.pl) i Elżbieta Majewska (Wprost24) dokona oceny nadesłanych tekstów. Oceniane będą: oryginalność komentarzy, ich walory merytoryczne i językowe, a także poprawność stylistyczna tekstu. Jury będzie uwzględniać prace tylko tych autorów, którzy w czasie trwania konkursu przyślą co najmniej 7 tekstów komentujących przebieg kampanii wyborczej.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na głównej stronie portali Wprost24, Gover.pl i Infotuba.pl. Laureaci zostaną również poinformowani o wygranej specjalnym e-mailem wysłanym na adres wskazany przez uczestnika konkursu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci konsoli do gier X-box 360. W przypadku gdyby w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu laureat nie skontaktował się z redakcją – nagroda przypadnie osobie, która zajęła drugie miejsce w konkursie. Gdyby i ta osoba nie skontaktowała się z redakcją w ciągu 2 tygodni – nagroda przypadnie uczestnikowi, który zajmie 3 miejsce. Jeśli i ten uczestnik nie skontaktuje się z redakcją w ciągu 2 tygodni – nagroda nie zostanie przyznana.

8. Na autorów pojedynczych komentarzy wysoko ocenionych przez jury czekają nagrody-niespodzianki.

W przypadku wątpliwości związanych z regulaminem prosimy o kontakt pod adresem: online@wprost.pl

 0

Czytaj także