Pierwsza Praca dla absolwentów

Pierwsza Praca dla absolwentów

Ok. 700 mln zł przeznaczy rząd na program Pierwsza Praca. Ok. 300 mln zł pochodzi z Funduszu Pracy; pozostałe pieniądze z programu Phare i pożyczki Banku Światowego.
Pieniądze z Funduszu Pracy zostały już rozdzielone.

Jako pierwsze porozumienie ze starostami w sprawie podziału środków z Funduszu Pracy podpisały władze samorządowe woj. świętokrzyskiego. Do podpisania porozumień przygotowują się kolejne regiony.

Dodatkowe środki mają pochodzić również z rezerwy "uwłaszczeniowej" budżetu, pożyczki Banku Rozwoju Rady Europy, a także z budżetów samorządów.

Program Pierwsza praca jest przeznaczony dla absolwentów i ma pomóc im w uzyskaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Według szacunków ministerstwa, spośród ok. 900 tys. młodych ludzi, którzy skończą szkoły w tym roku, 280 tys. będzie kontynuowało naukę, a  kolejne 100 tys. znajdzie pracę na otwartym rynku pracy. Pozostałe 520 tys. może skorzystać z pomocy programu.

W jego ramach będą finansowane szkolenia zawodowe oraz realizowane dopłaty do staży w firmach. Zachętą do przyjmowania absolwentów do pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw ma być roczna refundacja ich wynagrodzeń, pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy oraz staże absolwenckie, za które stażysta otrzyma stypendium wypłacane przez powiatowy urząd pracy. Na absolwentów chcących podjąć własną działalność gospodarczą czekają tanie kredyty, dopłaty do oprocentowania i poręczenia kredytowe. Będzie można też skorzystać z okresowego zawieszenia pobierania od absolwentów składki emerytalno-rentowej.

Przygotowano też programy kształcenia uzupełniającego, poszerzające lub pozwalające na zmianę kwalifikacji.

Poradnictwem zawodowym, obok powiatowych urzędów pracy, zajmą się Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy wojewódzkich urzędach pracy. Absolwenci będą mogli tam wziąć udział w zajęciach z autoprezentacji, technik poszukiwania pracy, a także planowania rozwoju zawodowego. Dodatkowo, młodzi ludzie zainteresowani podjęciem własnej działalności będą mogli korzystać z informacji zawodowej i baz danych "Doradca 2000".

Ministerstwo przewiduje, że najbardziej skuteczną formą pomocy, będzie organizacja targów i giełd pracy. Pośrednicy będą również służyli absolwentom informacją o sytuacji na lokalnym rynku pracy, o wolnych miejscach pracy i wymaganiach pracodawców. Usługi pośrednictwa pracy oprócz publicznych służb zatrudnienia będzie oferowała sieć niepublicznych biur pośrednictwa, a także organizacje pozarządowe i Ochotnicze Hufce Pracy.

Spośród gmin zagrożonych strukturalnym bezrobociem, w dwustu uruchomione zostaną pilotażowo Gminne Centra Informacji. W  urzędach pracy będzie prowadzony program informacyjno-szkoleniowy "Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy" przygotowany przez ministerstwo i urzędy pracy.

Absolwenci humanistycznych i ekonomicznych kierunków zorganizują punkty informacyjne w ramach projektu "Absolwent dla absolwenta".

Osobnym rozwiązaniem jest ustawa o wolontariacie, która ma  umożliwić zdobycie doświadczeń poprzez pracę w organizacjach pozarządowych oraz organach administracji publicznej. Organizacje i instytucje będą musiały ubezpieczyć młodego człowieka. W obu przypadkach wolontariusze będą mogli żądać, aby instytucja, której pomagali, potwierdziła to wystawiając stosowne zaświadczenie.

Program "Pierwsza Praca" realizować będą powiatowe urzędy pracy. To one będą zbierały oferty od pracodawców i absolwentów i decydowały na jakie formy wydadzą pieniądze.

Program zaplanowano na dwa lata.

Pomoc dla absolwentów i informacje o rządowym programie "Pierwsza Praca" można zaleźć w internecie.

em, pap
 0

Czytaj także