Klienci kontra BRE Bank. Poszło o kredyty we frankach

Klienci kontra BRE Bank. Poszło o kredyty we frankach

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Czy BRE Bank pobierał zawyżone odsetki od kredytów?
Prawie 900 klientów oddziałów detalicznych BRE Banku SA: mBanku i Multibanku, którzy zawarli z tym bankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego złożyło pozew przeciwko BRE Bankowi. Sąd Okręgowy w Łodzi, który sprawą się zajmuje postanowił, że w ogólnopolskim wydaniu "Gazety Wyborczej" ma się ukazać ogłoszenie z informacją o tym postępowaniu. Chodzi o to, aby osoby, które podpisały podobne umowy z BRE Bankiem mogły się do pozwu przyłączyć. Obecnie takich osób jest 894. Od publikacji ogłoszenia kolejne osoby będą miały dwa miesiące na przyłączenie się do pozwu.

Klienci banku uważają, że w umowach, zwanych umowami tzw. starego portfela, znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmiany oprocentowania. Klienci podnosili, że przy niekorzystnej dla nich zmianie pewnych parametrów ekonomicznych bank podnosił oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej - nie obniżał go lub obniżał w niewystarczającym stopniu. Argumenty te podziela Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, który reprezentuje poszkodowanych przed sądem. Według rzecznika BRE Bank nienależycie wykonywał swoje zobowiązanie wobec klientów. Bank bądź nie obniżał oprocentowania w ogóle, bądź obniżał je w niewystarczającym zakresie. Spowodowało to szkodę po stronie konsumentów z tytułu pobierania zawyżonych kwot odsetek.

Możliwość składania pozwów zbiorowych pozwalających osobom poszkodowanym dochodzić roszczeń w jednym grupowym postępowaniu cywilnym przewiduje ustawa, która weszła w życie w połowie lipca 2010 roku. Pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób - warunkiem złożenia takiego pozwu jest oparcie go na jednakowej podstawie. Ze względu na rangę spraw rozpatrywanych w tym typie postępowania mogą być one prowadzone jedynie przed sądami okręgowymi.

PAP, arb

 1
 • GRUPANABAKpl   IP
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego.
  Przed Sądem Okręgowym w Łodzi w II Wydziale Cywilnym wszczęte zostało postępowanie
  grupowe, w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
  grupowym (Dz.U. nr 7 z 2010 r. poz.44) z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w
  Warszawie przeciwko BRE Bankowi Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, sygnatura akt II C
  1693/10.
  Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie jako reprezentant grupy wniósł o ustalenie przez
  Sąd, że pozwany BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ponosi odpowiedzialność
  odszkodowawczą, wynikającą z nienależytego wykonywania umów, polegającego na pobieraniu w
  okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r., wyższych kwot tytułem
  oprocentowania kredytu, niż pobierałby, gdyby wykonywał swoje zobowiązanie w sposób
  należyty, w odniesieniu do konsumentów, których zawarte w latach 2005 - 2006 umowy o kredyt
  hipoteczny dla osób fizycznych, waloryzowane kursem franka szwajcarskiego, zawierały zapis:
  „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy
  referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku
  pieniężnego i kapitałowego kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta
  jest podstawą waloryzacji.\"
  Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do
  sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczalnym terminie
  dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesłania go do reprezentanta grupy -
  Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, adres do doręczeń Kancelaria „Wierzbowski
  Eversheds\" spółka komandytowa 00-041 Warszawa ul. Jasna 14/16A. Gotowy wzór oświadczenia
  o przystąpieniu do grupy dostępny jest na stronie internetowej www.eversheds.pl.
  Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.
  Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do...

  Czytaj także