Wydawcy książek i księgarze: "tak" dla ACTA

Wydawcy książek i księgarze: "tak" dla ACTA

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przystąpienie Polski do ACTA jest niezbędnym krokiem na drodze do poprawienia skuteczności dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszeń praw własności intelektualnej na forum międzynarodowym - czytamy w stanowisku Polskiej Izby Książki.

Izba zwraca uwagę, że tzw. piractwo internetowe jest zjawiskiem o masowej skali, które dotyczy zarówno rozpowszechniania nielegalnych kopii elektronicznych utworów piśmienniczych jak i utworów muzycznych, czy też utworów audiowizualnych. Autorzy stanowiska podkreślają jednocześnie, że ACTA jest pierwszym aktem prawnym na forum międzynarodowym, który określa ogólne ramy prawne dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej. - W zakresie dotyczącym środowiska cyfrowego, nieograniczonego żadnymi granicami, jakim jest internet, ACTA stanowi regulację niezbędną w celu podjęcia próby walki z powszechnym naruszaniem praw własności intelektualnej na  arenie międzynarodowej - czytamy w oficjalnym stanowisku.

Izba nie zgadza się z poglądami jakoby ACTA zawierała regulacje naruszające podstawowe prawa i wolności człowieka, tj. prawo do  prywatności oraz wolności wypowiedzi. - W powyższym zakresie, PIK w pełni podziela oficjalne stanowisko wyrażone przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego - podkreślono.

- Po pierwsze należy zauważyć, że wbrew rozpowszechnianym w mediach poglądom, podpisanie przez Polskę oraz UE ACTA nie stworzy potrzeby dokonania jakichkolwiek zmian w europejskim oraz polskim porządku prawnym. Zarówno prawo polskie, jak i prawo UE zawiera już regulacje, które zapewniają podmiotom uprawnionym znacznie szerszy zakres ochrony, niż ten przewidziany w ACTA - napisano.

Jako przykład Izba wskazuje m.in. regulacje ACTA odnoszące się do  nakazów sądowych (art. 8 ust. 1), czy też stosowania środków tymczasowych (art. 12 ust. 1 pkt. a). - W polskim prawie dotyczącym własności intelektualnej funkcjonuje już bowiem od dawna roszczenie o zaniechanie naruszeń (patrz np. art. 79 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też art. 287 ust. 1 i art. 296 ust. 1 Prawa własności przemysłowej). Możliwość skierowania do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia została zaś przewidziana w art. 730 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy te stanowią odpowiednią implementację dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Kolejnym przykładem może być regulacja art. 23 ust. 1 ACTA, która przewiduje że sankcje karne powinny być nakładane na podmioty, które w  sposób umyślny dokonują naruszenia praw własności intelektualnej poprzez podrabianie znaków towarowych lub piractwo praw autorskich i praw pokrewnych dokonywane na skalę handlową - wskazano w dokumencie.

PIK to samorząd gospodarczy zrzeszający zarówno wydawców jak i  księgarnie, hurtownie książek, drukarnie, a także inne przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki.

eb, pap

+
 0

Czytaj także