Będą nowe zasady dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych?

Będą nowe zasady dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych?

Świadczenie pielęgnacyjne ma wzrosnąć o 100 zł (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
28 sierpnia rząd zajmie się zmianą zasad ubiegania się o świadczenia pielęgnacyjne. Resort pracy wskazuje, że część świadczeniobiorców nadużywa pomocy ze strony państwa - zmiana prawa ma temu zapobiec. Świadczenie pielęgnacyjne ma też wzrosnąć o 100 zł.

Projekt noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych ma zracjonalizować zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. MPiPS tłumaczy, że od 1 stycznia 2010 r. liczba osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne gwałtownie rośnie, z uwagi na zniesienie kryterium dochodowego warunkującego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (w 2011 r. liczba osób uprawnionych zwiększyła się o 100 proc. - podaje resort).

Wśród grupy świadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po 2010 r. aż 83 proc. to osoby inne niż rodzice dzieci niepełnosprawnych. - W tym znaczną część stanowią osoby "nadużywające" pomocy finansowej ze strony państwa. Zauważalna jest również postępująca tendencja do "wyszukiwania" przez osoby nieaktywne zawodowo osób niepełnosprawnych w swoich rodzinach, jedynie w celu uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, bez faktycznego sprawowania opieki nad taką osobą" - napisano w uzasadnieniu projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Kto będzie uprawniony?

W projekcie MPiPS proponuje, by uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego, bez kryterium dochodowego, byli wyłącznie: rodzice, faktyczni opiekunowie dziecka, osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, a także inne osoby, na których, zgodnie z Kodeksem rodzinnym ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoby te będą mogły ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

"Osoby dorosłe, których niepełnosprawność nie powstała w okresie nauki, z reguły były samodzielne i miały możliwość wypracowania własnych źródeł dochodu (emerytura, renta), co pozwala im na sfinansowanie lub współfinansowanie opieki, bez konieczności dodatkowego wsparcia ze strony budżetu państwa" - uzasadnia resort. Projekt zakłada też podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z 520 zł do 620 zł.

Nowe świadczenie

Projekt wprowadza do katalogu świadczeń opiekuńczych nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miałby on przysługiwać osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a dotychczas otrzymywały świadczenia pielęgnacyjne, jednak nie spełniają warunków do otrzymania tego świadczenia na warunkach określonych w nowych przepisach. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego 583 zł na osobę. Od listopada 2012 r. kryterium to będzie wynosić najprawdopodobniej 623 zł - informuje resort.

"Branie pod uwagę dochodów obu rodzin umożliwia ustalenie faktycznej sytuacji finansowej osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy, gdyż nierzadko zdarza się sytuacja, w której osoba sprawująca opiekę jest de facto na utrzymaniu osoby wymagającej opieki i pozostaje z nią w jednym gospodarstwie domowym" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Dyrektywa opakowaniowa

Kolejny punkt obrad rządu to projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Stanowi on wdrożenie postanowień unijnej „dyrektywy opakowaniowej”. Ustawa ma doprowadzić do uszczelnienia systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, bowiem obecnie - jak wskazuje resort środowiska - system ten jest nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych dyrektywą opakowaniową poziomów odzysku i recyklingu. W konsekwencji może to doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Dyrektywa opakowaniowa określa minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w stosunku do ilości wprowadzonych do obrotu opakowań, które państwa członkowskie UE są obowiązane osiągnąć. Polska jest zobowiązana do osiągnięcia do roku 2014 poziomu 60 proc. – dla opakowań szklanych, 60 proc. – dla opakowań z papieru i tektury, 50 proc. – dla opakowań z metali, 22,5 proc. – dla opakowań z tworzyw sztucznych oraz 15 proc. – dla opakowań z drewna.

Fundusze inwestycyjne

Rząd ma się też zająć nowelą ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Projekt zakłada m.in. implementację unijnej dyrektywy dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Przewiduje wprowadzenie ram prawnych dla transgranicznych połączeń funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmianę obowiązujących zasad połączeń krajowych funduszy inwestycyjnych - w całej Unii Europejskiej obowiązywać będą jednolite przepisy określające wymogi dotyczące udzielenia zezwolenia jak i zasad łączenia funduszy inwestycyjnych, a także precyzujące informacje, które przy tej okazji muszą być udostępniane inwestorom. Projekt wprowadza też zmiany w zakresie tworzenia funduszy podstawowych i powiązanych (master-feeder funds).

Pozostałe punkty obrad Rady Ministrów to: projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze; sprawozdanie ministra zdrowia (w porozumieniu z ministrem rozwoju regionalnego) z realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w latach 2009-2011; informacja resortu sprawiedliwości o możliwości uregulowania systemu udzielania porad prawnych.

jl, PAP
 1
  • chory IP
    Wszystkie osoby, które stracą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie otrzymywały przez okres ostatnich 18 miesięcy dochodu w wysokości conajmniej średniej krajowej , tj. ok 1500 zł oraz nie odprowadzały pieniędzy na fundusz pracy . To wszystko regulują TOOSK'owe przepisy. Nie mniej jednak uważam, że wszystkie te osoby powinny niezwłocznie zarejestrować się w urzedzie pracy (chociaż bez prawa do zasiłku) by pokazać rzeczywisty wskaźnik bezrobocia w Polsce, który między innymi przez takie przepisy jest FAŁSZOWANY !!!!!!!!!!!!!!!

    Czytaj także