Projekt ustawy PO o umowie partnerskiej

Projekt ustawy PO o umowie partnerskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Przedstawiamy projekt ustawy o związkach partnerskich, którą przygotowało PO
"Wprost" jako pierwszy publikuje projekt ustawy o związkach partnerskich przygotowaną przez posłów PO. Projektowi temu sprzeciwia się konserwatywna frakcja w Platformie Obywatelskiej.
Ustawa
z dnia ….......
o umowie partnerskiej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art.1.1. Celem ustawy jest umożliwienie osobom zamierzającym pozostawać w stałym wspólnym pożyciu uregulowania ich sytuacji prawnej w zakresie stosunków osobistych  
i majątkowych w drodze umowy.
2. Ustawa niniejsza nie wyklucza możliwości regulowania wzajemnych relacji przez osoby pozostające w stałym pożyciu w inny sposób, jak i zaniechania takiej regulacji.
 
Art.2. Wymienione poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:
1. wspólne pożycie – pozostawanie przez dwie osoby w związku opartym na więzi emocjonalnej i majątkowej;
2. umowa partnerska – umowa zawarta na podstawie niniejszej ustawy pomiędzy dwiema osobami pozostającymi w stałym wspólnym pożyciu i wpisana do właściwego rejestru;
3. partner – strona umowy partnerskiej

Art.3. Ilekroć przepis prawa używa określenia osoba bliska, osoba najbliższa lub określenia osoba pozostająca w faktycznym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym rozumie się przez to również partnerów.

Art.4. W sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział 2
Zawarcie umowy partnerskiej
 
Art.5. 1. Dwie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą zawrzeć umowę przez zgodne oświadczenia iż pozostają ze sobą w stałym wspólnym pożyciu.
2.    Umowy partnerskiej nie mogą zawrzeć:
a)    osoba pozostająca w związku małżeńskim;
b)    osoba pozostająca stroną innej umowy partnerskiej;
c)    krewni lub powinowaci w linii prostej;
d)    rodzeństwo;
e)    przysposabiający i przysposobiony.

Art.6.1. Umowa partnerska jest zawierana w formie aktu notarialnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do zawarcia umowy niezbędne jest osobiste i jednoczesne stawiennictwo obu stron. Umowa nie może być zawarta przez pełnomocnika.
3. Umowa zawarta z naruszeniem art. 6 i art. 7 ust. 1 jest nieważna. Ustalenia nieważności takiej umowy może domagać się każdy, kto ma w tym interes prawny.
 

Art.7.1. Osoby zawierające umowę partnerską powinny przedłożyć notariuszowi dokumenty niezbędne do ustalenia danych ujawnianych w rejestrze oraz zaświadczenie opisane w ust.3.
2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zawierająca umowę partnerską jest obowiązana złożyć napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia tego dokumentu.
3. Osobom zamierzającym zawrzeć umowę partnerską kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie tej umowy.
4. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
 
Rozdział 3
Stosunki majątkowe
 
Art.8.1. W umowie partnerskiej strony postanawiają o współwłasności łącznej lub rozdzielności majątkowej.
2. Do majątku wspólnego partnerów stosuje się przepisy art.861 § 2 kodeksu cywilnego, art.863 pkt. 1 i 2 kodeksu cywilnego, art.864 kodeksu cywilnego, art.865 kodeksu cywilnego i art.875 § 1 kodeksu cywilnego.

Art.9. Do współwłasności łącznej partnerów nie należą:
1)    przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
2)    przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3)    prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4)    przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego
z partnerów,
5)     prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6)    przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu partnerowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7)    wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z partnerów,
8)    przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego
z partnerów,
9)    prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10)    przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art.10. 1. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu z partnerów, drugi jest uprawniony od momentu wspólnego zamieszkania do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.
2. Każdy z partnerów może bez zgody drugiego prowadzić sprawy nie przekraczające z zakresu zwykłego zarządu ich majątku wspólnego chyba że sprzeciwi się temu drugi z partnerów.
3. Partnerzy są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania obciążające ich majątek wspólny.
 

Art.11.1. Zaspokojenia z majątku wspólnego może żądać także wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z partnerów.
2. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przed powstaniem współwłasności majątkowej łącznej albo jeżeli dotyczy ona osobistego majątku jednego z partnerów, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z osobistego majątku dłużnika oraz z wierzytelności dłużnika.
3. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z partnerów, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się partnera będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego - zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Art.12.1. Umowa partnerskiej może zawierać uregulowania stosunków majątkowych stron odmienne od uregulowań zawartych w niniejszej ustawie.
2. W czasie trwania umowy partnerskiej strony mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego zmienić zasady regulujące ich stosunki majątkowe, w tym wyłączyć współwłasność łączną.
3. Odmienne postanowienia dotyczące stosunków majątkowych zawarte w umowach, o których mowa w ust.1 i 3 są skuteczne wobec osoby trzeciej tylko wtedy, gdy były jej znane.

Art.13.1. W umowie partnerskiej partnerzy mogą postanowić, że będą uprawnieni do dziedziczenia po sobie i do zachowku na takich samych zasadach jak dziedziczą po sobie małżonkowie z mocy ustawy.
2. Postanowienie opisane w ust.1 nie może być zmienione w czasie obowiązywania umowy partnerskiej, nie wyklucza ono możliwości sporządzenia testamentu przez każdego z partnerów.

Art.14. Do podziału majątku wspólnego partnerów po ustaniu obowiązywania umowy partnerskiej lub po ustaniu współwłasności łącznej stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności.

Art.15.1. W umowie partnerskiej, partnerzy mogą postanowić, iż w razie gdyby jeden z partnerów w związku z ustaniem obowiązywania umowy partnerskiej znalazł się w niedostatku, może on domagać się od partnera świadczeń alimentacyjnych w wysokości odpowiadającej jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym zobowiązanego.
2. Roszczenie opisane w ust.1 wygasa po upływie trzech lat od ustania obowiązywania umowy partnerskiej lub z chwilą zawarcia przez uprawnionego kolejnej umowy partnerskiej albo wstąpienia w związek małżeński.

 
Rozdział 4.
Ustanie obowiązywania umowy partnerskiej
 
Art.16. Umowa partnerska ustaje:
1)    z chwilą zawarcia małżeństwa przez partnerów ze sobą,
2)    z chwilą śmierci jednej z jej stron,
3)    z chwilą złożenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obie strony działające osobiście i jednocześnie zgodnego oświadczenia w formie aktu notarialnego
o rozwiązaniu tej umowy lub oświadczenia jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy.
Rozdział 5.
Rejestr umów partnerskich

Art.17.1. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego dokumentującego umowę partnerską wpisuje tę umowę do rejestru umów partnerskich, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2. Rejestr umów partnerskich obejmuje w szczególności:
1)    dzień, miesiąc i rok oraz miejsce zawarcia umowy;
2)    imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza - także imiona i nazwisko zastępcy;
3)    imiona, nazwiska i numery PESEL partnerów oraz imiona rodziców każdego z nich;
4)    informację o ustanowieniu współwłasności łącznej, prawa do dziedziczenia oraz alimentów.
3. Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem sys¬temu teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania umowy ze wskazaniem numeru wynikającego z kolejno¬ści wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niemożności zareje¬strowania umowy.
4. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na umowie wskazując numer wynikający
z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok dokonania wpisu.
5. Umowa nie może być zarejestrowana, jeżeli według treści rejestru choćby jeden z partne¬rów pozostaje stroną w innej umowie partnerskiej.
6. Umowa partnerska wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

Art.18.1. Krajowa Rada Notarialna utworzy system informatyczny do prowadzenia re¬jestru umów partnerskich oraz zapewnia notariuszom dostęp do tego systemu w celu do¬konywania wpisów, dostęp do danych z rejestru oraz ochronę tych danych przed nieupraw¬nionym dostępem. Dostęp do rejestru zapewnia notariuszowi podpis elektroniczny, weryfi¬kowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania rejestru umów partnerskich określi Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia

Art. 19.1. W przypadku ustania obowiązywania umowy partnerskiej nota¬riusz, który sporządził akt notarialny dokumentujący wspólne oświadczenie partnerów o rozwiązaniu umowy partnerskiej lub oświadczenie o przyjęciu wypowiedzenia umowy partnerskiej niezwłocznie przesyła drugiemu z partnerów na aktualny adres zamieszkania odpis aktu notarialnego oraz czyni o tym wzmiankę na umowie i niezwłocznie wykreśla ją z rejestru informując o tym Krajową Radę Nota¬rialną.
2. Wykreślenia umowy z rejestru może dokonać także Prezes Krajowej Rady Notarial¬nej lub osoba przez niego upoważniona.
3. W przypadku wydania przez sąd orzeczenia ustalającego istnienie lub nie istnienie umowy partnerskiej lub ustanie obowiązywania umowy partnerskiej, odpis prawomocnego orzeczenia przesyła się notariuszowi, który sporządził akt dokumentujący umowę oraz Krajowej Radzie Notarialnej.

Rozdział 6.
Zmiany w przepisach obowiązujących i wejście ustawy w życie
 
Art.20. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.”;
2)    w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pozostały małżonek(ka) albo partner(ka);”.
 
Art.21. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) swego małżonka, partnera oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa lub umowy partnerskiej (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).”;
 
Art.22 W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim albo umowy partnerskiej.
2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków
w poprzednio zawartym związku małżeńskim albo w umowie partnerskiej może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.
3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków
w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.
4. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków
w uprzednio zawartej umowie partnerskiej, jeżeli umowa partnerska ustała lub została unieważniona, chyba, że ustanie umowy partnerskiej nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła małżeństwo pozostając w uprzednio zawartej umowy partnerskiej.”;
2) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim albo umowie partnerskiej.”;
3) w art. 614 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa ani umowy partnerskiej.”;

Art.23. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.4) wprowadza się następujące zmiany:
1.    art. 17 pkt 1) otrzymuje następującą treść:
„o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw
o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o rozwiązanie przysposobienia oraz spraw o ustalenie nieistnienia umowy partnerskiej, ustalenie nieważności umowy partnerskiej, unieważnienie umowy partnerskiej i rozwiązanie umowy partnerskiej,”
2.    po art. 41 dodaje się art. 411 w brzmieniu:
„Art. 411. Powództwo ze stosunku umowy partnerskiej wytacza się wyłącznie przed sąd,
w którego okręgu partnerzy mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich
w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.”;
3.    w art. 48 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w sprawach swego małżonka, partnera, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;”;
4.    w art. 48 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, umowy partnerskiej, przysposobienia, opieki lub kurateli.”;
3) w art. 87 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, partner, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.”;
5.    art. 170 otrzymuje brzmienie:
„Art. 170. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa, unieważnienie umowy partnerskiej, rozwód lub rozwiązanie umowy partnerskiej albo ustalającego nieistnienie małżeństwa lub umowy partnerskiej, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku związek małżeński albo umowę partnerską.”;
6.    w art. 261 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, partnerów stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw
o rozwód.”;
7.    w art. 3982 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) o rozwód, o separację, o rozwiązanie umowy partnerskiej, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania;”;
8.    w art. 3982 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, ustalającego nieistnienie umowy partnerskiej, orzekającego unieważnienie małżeństwa, a także od wyroku orzekającego unieważnienie umowy partnerskiej, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński albo umowę partnerską.”;
9.    art. 400 otrzymuje brzmienie:
„Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa, unieważnienie umowy partnerskiej, rozwód, rozwiązanie umowy partnerskiej, a także od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa i wyroku ustalającego nieistnienie umowy partnerskiej, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się związek małżeński albo umowę partnerską.”;
10.    w art. 5191 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami albo partnerami, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.”;
11.    w art. 545 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) partner osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;”;
12.    w art. 546 w § 1 w pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„4) małżonek albo partner osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.”;
13.    w art. 548 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, partnera, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.”;
14.    po art. 5675 dodaje się rozdział 1a w brzmieniu:
„Rozdział 1a
Sprawy partnerskie
Art. 5676
Postanowienie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie umowy partnerskiej.
Art. 567.7
§ 1. Rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności partnera za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z partnerów w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb gospodarstwa domowego, może nastąpić dopiero po umożliwieniu złożenia wyjaśnień partnerowi wnioskodawcy, chyba że jego wysłuchanie nie jest możliwe lub celowe.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.
Art. 5678.
§ 1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między partnerami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z partnerów - sąd spadku.
§ 2. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między partnerami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów partnerów w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.
§ 3. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.
§ 4. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między partnerami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w § 2 stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.”;
15.    art. 682 otrzymuje brzmienie:
„Art. 682. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka albo partnera, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy powinni w szczególności podać dane dotyczące okoliczności przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.”;
16.    art. 743 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7431 . § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim albo umowie partnerskiej stanowi podstawę do podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego.
§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wykonaniem zabezpieczenia małżonek albo partner obowiązanego może sprzeciwić się wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujący zabezpieczenie niezwłocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw, o którym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jeżeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje się wypłatę pieniędzy uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, uprawniony może w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego, wystąpić do sądu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi albo partnerowi obowiązanego. Przepisy art. 787 stosuje się odpowiednio. Upadek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, następuje również
w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.”;
17.    w art. 7761 dodaje się § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się także do umowy partnerskiej i partnerów.”;
18.    dodaje się art.7873 w następującym brzmieniu:
19.    „§ 1.  Tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w umowie partnerskiej, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej partnerowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha partnera dłużnika.
§ 2.  W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek partnera dłużnika orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego”
20.    w art. 840 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) małżonek albo partner, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi albo partnerowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek albo partner wcześniej nie mógł podnieść.”;
21.    dotychczasową treść art. 840 1 oznacza się jako § 1, po którym dodaje się § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do umowy partnerskiej”;
22.    w art. 8912 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osób pozostających w umowie partnerskiej.”;
23.    art. 910 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9103. Do egzekucji z prawa majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków oraz do egzekucji z prawa majątkowego wchodzącego w skład majątku wspólnego partnerów stosuje się odpowiednio przepisy art. 9231 .”;
24.    w art. 9231 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osób pozostających w umowie partnerskiej.”;
25.    w art. 976 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, partnerzy, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.”;
26.    w art. 11031 dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy partnerskiej.”;
27.    w art. 11062 dodaje się § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy partnerskiej.”;
 
Art.24. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 1954 z późn. zm.5) wprowadza się następujące zmiany:
1.    art. 27c otrzymuje brzmienie:
„27c. Jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka albo partnera, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków albo partnerów.”;
2.    w art. 107 w § 4 pkt. 2 - 3 otrzymuje brzmienie:
„2) poborca skarbowy prowadzący licytację, jego małżonek albo partner i dzieci;
3) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie albo partnerzy, ich dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych - także pracownicy tych innych organów;”;
3.    w art. 111d w § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3) małżonkowie albo partnerzy, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2;”.
 
Art.25. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Radni i ich małżonkowie albo partnerzy, oraz małżonkowie albo partnerzy wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”;
2) w art. 24h:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową umowy partnerskiej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową umowy partnerskiej.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka albo partnera osoby składającej oświadczenie.”.
 
Art.26. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.8) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Policjant jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym
o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Oświadczenie to powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto
o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka bądź partnera od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach,
z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.”;
2) art. 62a otrzymuje brzmienie:
„Art. 62a. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka albo partnera lub osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne lub ochrony osób i mienia oraz o objęciu w nich akcji lub udziałów, a także o fakcie bycia wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych i podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o tym zdarzeniu.”;
 
Art. 27. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 79 po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:
„2a) wydaje zaświadczenia dotyczące pozostawania albo niepozostawania w umowie partnerskiej;”
1) w art. 84:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jego małżonka albo partnera;”,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ograniczenia wymienione w § 1 i 2 trwają także po ustaniu małżeństwa, umowy partnerskiej, przysposobienia, opieki lub kurateli.”;
2) w art. 95e w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wskutek braku małżonka albo partnera spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;”;
3) w art. 95f w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem albo partnerem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem formy testamentu;”.
4) w Dziale II dodaje się Rozdział 4a o następującej treści:
„Rozdział 4a. Wydawanie zaświadczeń dotyczących pozostawania w umowie partnerskiej Art. 101a.1. Notariusz wydaje zaświadczenia:
1) o pozostawaniu w umowie partnerskiej;
2) o niepozostawaniu w umowie partnerskiej.
2. Podstawą do wydania zaświadczenia są aktualne zapisy w rejestrze umów partnerskich.
3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o pozostawaniu wnioskodawcy w umowie partnerskiej może złożyć osobiście każdy z partnerów.
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego nie pozostawaniu wnioskodawcy
w umowie partnerskiej może złożyć osobiście każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Jeżeli notariusz uzna, że zainteresowany nie wykazał interesu prawnego w otrzymaniu zaświadczenia dotyczącego pozostawania w umowie partnerskiej przez inną osobę, odmówi wydania zaświadczenia.
6. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio art. 81-83.”

Art.28. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.10) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 37c w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pełnienia służby w tej samej jednostce organizacyjnej przez małżonków bądź partnerów albo osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia, jeżeli między tymi osobami istnieje stosunek podległości służbowej.”;
2) w art. 57a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.”;
3) w art. 57b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podjęciu przez małżonka albo partnera strażaka, jego wstępnych, zstępnych pierwszego stopnia lub rodzeństwo pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym zatrudnienia lub innych czynności zarobkowych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie ochrony przeciwpożarowej polegającą na dostarczaniu wyrobów, których wykaz ustalają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub świadczeniu usług podlegających sprawdzeniu w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23;”;
4) w art. 124k ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie śmierci ukaranego wniosek o wznowienie postępowania mogą złożyć jego małżonek albo partner, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przysposabiający lub przysposobiony oraz rzecznik dyscyplinarny.”.
 
Art. 29. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.11) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek albo partner, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.”;
2) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„art. 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka albo partnera, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa.”.
 
Art. 30. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.12) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 35 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„1. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową albo partnerską wspólnością majątkową .”;
2) w art. 35a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez posłów, senatorów lub ich małżonków albo partnerów.”,
b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo partnera albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;”;
3) w załączniku do ustawy w treści wzoru Oświadczenia o stanie majątkowym tekst wprowadzający otrzymuje brzmienie:
Ja, niżej podpisany(a), ...................................
(imiona i nazwisko; nazwisko rodowe)
urodzony(a)
....................w ..........................
............................................................
............................................................
............................................................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
zamieszkały(a) .............................................
............................................................
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), zgodnie z art. 35 tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej albo wspólności ustawowej umowy partnerskiej lub stanowiące mój majątek odrębny:”;
4) w załączniku do ustawy w treści wzoru Oświadczenia o stanie majątkowym pkt VI otrzymuje brzmienie:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek albo partner) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................”.
 
Art. 31. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli małżonek albo partner tego doradcy jest zatrudniony w organie podatkowym, organie celnym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub celnych lub poborem podatków lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta.”;
2) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie śmierci obwinionego przed zakończeniem postępowania dyscyplinarnego, postępowanie ulega zawieszeniu na okres 12 miesięcy. Po upływie tego terminu postępowanie dyscyplinarne ulega umorzeniu, chyba że w okresie zawieszenia małżonek albo partner, dzieci lub rodzice zmarłego złożą wniosek o podjęcie tego postępowania.”;
3) w art. 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w razie śmierci ukaranego przysługuje jego małżonkowi albo partnerowi, dzieciom lub rodzicom.”.
 
Art.32. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.13) w art. 14b:
1) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jego małżonkiem albo partnerem;”,
2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Powody wyłączenia określone w ust. 6 pkt 1 i 2 trwają pomimo ustania małżeństwa, umowy partnerskiej lub przysposobienia.”.
 
Art.33. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 115 § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, partner, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek albo jej partner, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – niezależnie od jej płci.”;
2) art. 206 otrzymuje brzmienie:
„Art. 206. Kto zawiera małżeństwo bądź umowę partnerską, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim albo w umowie partnerskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.
 
Art.34. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.15) wprowadza się następujące zmiany:
1.    w art. 40:
a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jest małżonkiem bądź partnerem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną
z tych osób,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, umowy partnerskiej, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.”;
2.    w art. 202 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, umowie partnerskiej ani
w innym stosunku, który mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności.”;
3.    w art. 560 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek, partner i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu – niezależnie od płci tej osoby.”;
 
Art.35. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.16) wprowadza się następujące zmiany:
1.    art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28
§ 1. Orzeczone w stosunku do jednego z małżonków bądź partnerów, pozostających we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu
z odrębnego majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego osobiście, jak również z praw twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu racjonalizatorskiego. Jeżeli zaspokojenie z tych źródeł okaże się niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego. Niemożność zaspokojenia z majątku odrębnego skazanego stwierdza się w protokole.
§ 2. Egzekucja z majątku wspólnego jest niedopuszczalna w razie skazania za przestępstwo, którym pokrzywdzony jest małżonek skazanego, partner skazanego albo osoby, w stosunku do których małżonek ten obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym.
§ 3. W razie skierowania egzekucji do majątku wspólnego, małżonek skazanego albo partner skazanego mogą żądać ograniczenia lub wyłączenia w całości zaspokojenia należności, wymienionych w § 1, z majątku wspólnego lub niektórych jego składników, jeżeli skazany nie przyczynił się lub przyczynił się w stopniu nieznacznym do powstania tego majątku albo do nabycia określonych jego składników lub jeżeli zaspokojenie z majątku wspólnego tych należności jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.”;
2) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z chwilą prawomocnego orzeczenia środka karnego przepadku wobec jednego z małżonków bądź partnerów pozostających we wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe, których dotyczy przepadek lub które podlegają egzekucji przepadku równowartości przedmiotów lub korzyści, tracą z mocy prawa charakter składników majątku wspólnego. Od tej chwili stosuje się do nich odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, przy czym udział Skarbu Państwa stanowi część orzeczona przepadkiem. Małżonek albo partner skazanego może wystąpić odpowiednio z żądaniem określonym w art. 28 § 3.”.
 
Art.36. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 38 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim albo umowy partnerskiej, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej albo umowy partnerskiej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami albo partnerami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;”;
2) w art. 45 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Wniosek o wpis informacji o stosunkach majątkowych w umowie partnerskiej osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej partner.”.
 
Art.37. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z późn. zm.18) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 7a otrzymuje brzmienie:
„Art. 7a. Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa w linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie, partnerzy oraz rodzeństwo nie mogą być sędziami w tym samym sądzie.”;
2) w art. 28 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową umowy partnerskiej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka albo partnera od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego lub spółdzielniach,
z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej.”.
 
Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.19) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób pozostających
w umowie partnerskiej odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka albo partnera.”,
b) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka albo partnera;”;
2) w art. 33 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim albo w umowie partnerskiej, także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań
o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. W przypadku zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków albo partnerów przepis art. 29 § 2 stosuje się odpowiednio.”;
3) w art. 34 w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka albo partnera;”;
4) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka albo partnera rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi
w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10 000 zł, z zastrzeżeniem § 2.”;
5) w art. 92 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów oraz partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.”;
6) w art. 110 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozwiedziony małżonek albo były partner podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem lub partnerem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.”;
7) w art. 110 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie unieważnienia małżeństwa, separacji oraz unieważnienia umowy partnerskiej.”;
8) w art. 111 § 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 3. Za członków rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków
i partnerów zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą
z podatnikiem w faktycznym pożyciu niezależnie od jej płci.
§ 4. Przepis § 1 stosuje się również do małżonków i partnerów, którzy zawarli umowę
o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, małżonków, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających w separacji.”;
9) w art. 112 § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących małżonkami, partnerami lub członkami rodziny podatnika, o których mowa w art. 111 § 3.”;
10) w art. 130:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stroną jest ich małżonek, partner, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia;”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, umowy partnerskiej, przysposobienia, opieki lub kurateli.”;
11) w art. 131 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) małżonka, partnera, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;”;
12) w art. 132 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) małżonka, partnera, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych pierwszego stopnia osób wymienionych w § 1;”;
13) w art. 133 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępowania są małżonkowie albo partnerzy i każdy z nich jest uprawniony do działania we wspólnym imieniu.”;
14) w art. 137 § 3a otrzymuje brzmienie:
„§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek albo partner strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania
w imieniu strony.”;
15) w art. 196 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, partnera strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, umowy partnerskiej, przysposobienia, opieki lub kurateli.”;
16) w art. 306h:
a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) małżonka albo partnera podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka albo byłego partnera w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 111;”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, występuje małżonek albo partner podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek albo partner podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu
z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.”;
17) w art. 306j pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 306h § 2, uwzględniając dane identyfikujące małżonków albo partnerów.”.
 
Art.39. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi albo partnerowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).”;
2) w art. 98 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli po dokonaniu czynności bankowej, o której mowa w art. 97 ust. 1, obowiązek spełnienia świadczenia przeszedł na inne osoby w wyniku spadkobrania lub przekształcenia osoby prawnej albo gdy zachodzi potrzeba egzekucji z majątku wspólnego małżonków albo partnerów, podstawą egzekucji może być tytuł wykonawczy oparty na bankowym tytule egzekucyjnym zaopatrzonym w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tym osobom.”;
3) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami lub o podział majątku między partnerami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym,”.
 
Art.40. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 25b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radni i ich małżonkowie albo partnerzy oraz małżonkowie albo partnerzy członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”;
2) w art. 25c:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową umowy partnerskiej.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową albo wspólnością majątkową umowy partnerskiej.”,
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka albo partnera osoby składającej oświadczenie.”.
 
Art.41. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.22) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 27b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radni i ich małżonkowie oraz partnerzy, a także małżonkowie oraz partnerzy członków zarządu województwa, skarbników województwa, sekretarzy województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych
z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”;
2) w art. 27c ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka albo partnera osoby składającej oświadczenie.”.
 
Art.42. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.23) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 27 otrzymuje brzmienie:
„Art. 27. Współmałżonek wspólnika może żądać wpisania do rejestru wzmianki o umowie, dotyczącej stosunków majątkowych między małżonkami. Uprawnienie to służy także osobie,
z którą wspólnik pozostaje w umowie partnerskiej.”;
2) art. 1831 otrzymuje brzmienie: „Art. 1831 . Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się także do osoby,
z którą wspólnik pozostaje w umowie partnerskiej.”;
3) art. 209 otrzymuje brzmienie:
„Art. 209. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, osoby, z którą pozostaje w umowie partnerskiej, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego
w protokole.”;
4) art. 3321 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3321 . Statut spółki może zawierać postanowienie, iż w przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się także do osób pozostających
w umowie partnerskiej.”;
5) art. 377 otrzymuje brzmienie:
„Art. 377. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, osoby, z którą pozostaje w umowie partnerskiej, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego
w protokole.”.
 
Art.43. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.24) w art. 54 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sądu - w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo partnerami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, czynności lub transakcji zawartej z podmiotem obowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej, sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym;”.
 
Art.44. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.25) w art. 6c w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim albo w umowie partnerskiej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”.
 
Art.45. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 216, z późn. zm.26) w art. 2 w pkt 1f lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) małżonków oraz partnerów osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,”
+
 5

Czytaj także