Wyniki Grupy PZU po I kw. 2013 r. - stabilny zysk pomimo spowolnienia

Wyniki Grupy PZU po I kw. 2013 r. - stabilny zysk pomimo spowolnienia

Dodano: 

Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2013 r. wyniósł 837,3 mln zł, co oznacza wzrost o 1,8% w stosunku do I kwartału 2012 r. Grupa zebrała w tym czasie 4,4 mld zł składek, co oznacza wzrost o 2,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

W I kwartale 2013 roku uzyskaliśmy bardzo dobry wynik finansowy, nieco lepszy niż w I kwartale ubiegłego roku. Zysk netto wzrósł pomimo widocznego spowolnienia na rynku ubezpieczeń oraz gorszych wyników z działalności inwestycyjnej. Mamy świadomość pogarszającej się sytuacji rynkowej, dlatego koncentrujemy się na rentowności naszego biznesu ubezpieczeniowego i na solidnych fundamentach działalności lokacyjnej. Utrzymujemy udziały rynkowe w ubezpieczeniach majątkowych w segmencie klienta masowego, odnotowujemy także rentowny wzrost w ubezpieczeniach grupowych na życie.  powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kwartale 2013 roku miały następujące elementy:

  • wzrost składki przypisanej brutto na skutek utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową w kanale bancassurance;
  • poprawa rentowności w ubezpieczeniach rolnych (w segmencie masowym) na skutek niskiego poziomu szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowań;
  • mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
  • niższa wycena instrumentów kapitałowych na skutek gorszej koniunktury GPW oraz instrumentów dłużnych w wyniku wzrostu rentowności obligacji;
  • jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011);
  • utrzymanie dyscypliny kosztów stałych (spadek kosztów osobowych będący efektem działań restrukturyzacyjnych realizowanych w ostatnich latach) przy jednoczesnym prowadzeniu działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

Składki

Składki przypisane brutto po I kw. 2013 r. wyniosły 4,4 mld zł wobec 4,3 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 2,4%. O wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń indywidualnych na życie ze składką jednorazową, szczególnie w kanale bancassurance. Wyższą składkę zebrano także z ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ze składką regularną, przede wszystkim ochronnych. Zauważalne jest spowolnienie przypisu składki w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Ma to związek ze zmniejszeniem przypisu  składki z polis ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (NNW szpitali). W I półroczu 2012 roku jednostki medyczne były zobowiązane do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych. W wyniku zmian legislacyjnych obowiązek ten odłożono na rok 2014.

Silna konkurencja oraz utrzymująca się słaba kondycja krajowego rynku motoryzacyjnego to główne przyczyny spadku przypisu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego. 

Zysk operacyjny, zysk netto

Zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2013 roku wyniósł 1,1 mld zł i był wyższy o 3,1% w stosunku do wyniku za analogiczny okres roku poprzedniego. Wpływ na to miały przede wszystkim bardzo dobre wyniki w segmencie ubezpieczeń masowych. Wynikały one przede wszystkim z niskiego poziomu szkód w ubezpieczeniach rolnych przy spadku dochodów z lokat

Zysk netto wzrósł w stosunku do I kwartału 2012 roku o 1,8% czyli o 14,6 mln zł i wyniósł 837,3 mln zł.

Rentowność działalności ubezpieczeniowej

W I kwartale 2013 roku zanotowano poprawę rentowności ubezpieczeń rolnych na skutek niskiego poziomu szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowań. Należy podkreślić, iż w latach 2011 2012 odnotowano wysoki poziom szkód z ww. tytułu powodujący ujemną rentowność tych produktów.

Ponadto, w ubezpieczeniach komunikacyjnych odnotowano poprawę szkodowości na skutek niższej częstości szkód ze względu mniejsze natężenie ruchu drogowego (potwierdzone niższą sprzedażą paliw) oraz korzystnym warunkom pogodowym.

Rentowność ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych charakteryzowała się umiarkowaną poprawą dzięki nowej opcji indywidualnej kontynuacji przy nieznacznym wzroście szkodowości w ubezpieczeniach grupowych.

Działalność inwestycyjna

Dochody z działalności lokacyjnej za I kwartał 2013 roku wyniosły 429,0 mln zł. Niższe o 50,8% dochody z lokat były skutkiem głównie spadku wyceny instrumentów kapitałowych w związku z gorszą koniunkturą na GPW. Indeks WIG spadł w I kwartale 2013 roku o 4,9%, podczas gdy rok wcześniej zyskał 9,8%. Oprócz tego spadła wycena instrumentów dłużnych wskutek wzrostu rentowności obligacji. Rentowność 5-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w I kwartale 2013 roku odpowiednio o 20 i 19 pkt. bazowych podczas gdy w I kwartale 2012 roku obniżyła się odpowiednio o 40 i 38 pkt. bazowych).

Kapitały własne, ROE

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2013 roku wynosiły 15,0 mld zł wobec 13,8 mln zł na dzień 31 marca 2012 roku. Po I kw. wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE[1]) wyniósł 22,9%.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe działalności Grupy PZU za I kwartał 2013 roku

Lp.

Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Okres 3 m-cy

zakończony w dniu

31.03.2013

31.03.2012

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

4 425 923

4 322 747

2.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu

(2 730 697)

(2 776 882)

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

3.

Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

429 011

872 798

3a.

Przychody netto z inwestycji

444 037

436 435

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

(46 952)

110 421

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

31 926

325 942

4.

Zysk netto

837 265

822 629

5.

Kapitały własne

14 952 078

13 788 677

6.

Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

53 261 972

49 940 106

7.

Ak

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0