Wysoka dywidenda, akwizycje zagraniczne i rozwiązania pro-klienckie - PZU podsumowuje I kwartał 2014 roku

Wysoka dywidenda, akwizycje zagraniczne i rozwiązania pro-klienckie - PZU podsumowuje I kwartał 2014 roku

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2014 roku wyniósł 760.443 tys. zł i był niższy o 9,2% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych[1] wynik netto wzrósł o 18,9% względem ubiegłego roku. Pierwszy kwartał tego roku to znaczące zwiększenie aktywności Grupy PZU. Spółka zrealizowała dwa cele strategiczne: akwizycję spółek RSA i wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód.

- Grupa PZU w pierwszym kwartale tego roku aktywnie poszukiwała wzrostu biznesu oraz konsekwentnie realizowała politykę tworzenia wartości dla akcjonariuszy. Dowodem na to jest zakładana wypłata dywidendy za rok 2013, w kwocie najwyższej od debiutu giełdowego spólki. Natomiast akwizycja aktywów RSA to realizacja jednego z kluczowych elementów strategii spółki. Wyniki PZU w umiarkowanie sprzyjających warunkach makroekonomicznych są bardzo dobre. Jest to przede wszystkim efekt wzrostu rentowności oraz dyscypliny kosztowej powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w pierwszym kwartale 2014 roku w porównaniu do  analogicznego okresu roku ubiegłego miały:

  • spadek składki przypisanej brutto na skutek niższej sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w części skompensowany przez rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych;
  • poprawa rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych głównie w wyniku wzrostu portfela i spadku szkodowości produktów ochronnych;
  • utrzymywanie dyscypliny kosztowej w podstawowych liniach biznesowych pozwalającej na realizację programów rozwojowych przy spadku powtarzalnych kosztów administracyjnych;
  • mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
  • wyższa wycena instrumentów kapitałowych na skutek lepszej koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz instrumentów dłużnych w wyniku spadku rentowności obligacji 10-letnich;

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe z 2013 roku: jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011).

Składki

Składki przypisane brutto w okresie pierwszych 3 miesięcy 2014 roku wyniosły4.353.979 tys. zł wobec 4.425.923 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (-1,6%). Spadek sprzedaży dotyczył przede wszystkim ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową (-76.871 tys. zł),w szczególności produktów na życie i dożycie w kanale bancassurance oraz w segmencie ubezpieczeń masowych (-39.052 tys. zł), w tym: ubezpieczeń komunikacyjnych (-51.725 tys. zł) jako efekt starzenia się portfela oraz spadku średniej składki i obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych  w efekcie rosnącej konkurencji na rynku.

Jednocześnie, odnotowano wzrost składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+32.475 tys. zł) głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym wysoki poziom nowej sprzedaży).

Działalność lokacyjna

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) za I kwartał 2014 roku oraz I kwartał 2013 roku wyniosły odpowiednio 535.180 tys. zł oraz 428.867 tys. zł i wzrosły głównie na skutek wzrostu wyceny instrumentów kapitałowych w związku z lepszą koniunkturą na GPW (indeks WIG wzrósł w I kwartale 2014 roku o 2,1%, podczas gdy rok wcześniej stracił 4,9%) oraz wzrostu wyceny instrumentów dłużnych (np. rentowność obligacji 10-letnichspadła w I kwartale 2014 roku o 12 pkt. bazowych podczas gdy w I kwartale 2013 roku wzrosła o 20 pkt. bazowych). Ponadto, w związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku konsolidacją funduszy inwestycyjnych rozpoznano w I kwartale 2013 roku jednorazowy dochód (brutto) w wysokości 167.453 tys. zł.

Odszkodowania i świadczenia

Spadek odszkodowań i świadczeń netto o 66.531 tys. zł (-2,4%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał w szczególności z: niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym (niska częstość szkód) oraz niskiego poziomu szkód o charakterze masowym i  pojedynczych szkód o znaczącej skali wypłat w ubezpieczeniach majątkowych.

Koszty

Koszty akwizycji za I kwartał 2014 roku wzrosły o 27.036 tys. zł (+5,6%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych oraz zmian stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych w segmencie ubezpieczeń masowych. Zwiększenie kosztów akwizycji zostało częściowo skompensowane przyrostem kosztów odraczanych w czasie dla umów wieloletnich zawartych w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych.

Wzrost kosztów administracyjnych o 7.799 tys. zł (+2,4%) w głównej mierze wynikał z obowiązkowej dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW przez PTE PZU w kwocie 20.873 tys. zł częściowo skompensowany utrzymywaniem dyscypliny kosztowej w podstawowych obszarach działalności.

Zysk

Zysk netto spadł w stosunku do I kwartału 2013 roku o 76.674 tys. zł (-9,2%) do wartości 760.443 tys. zł.

Wskaźniki

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2014 roku wynosiły 13.887.660 tys. zł wobec 14.951.938 tys. zł na dzień 31 marca 2013 roku. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE[2]) za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku wyniósł 22,5% i był niższy o 0,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wskaźnik ROE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 roku wyniósł 22,5%, co oznacza spadek o 0,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

[1]Zdarzenia jednorazowe obejmują rozpoczęcie konsolidacji funduszy inwestycyjnych, ugodę z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta oraz efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P.

[2] Wskaźnik uroczniony.

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0