Lista 100 najbogatszych Polaków

Lista 100 najbogatszych Polaków

1. JAN KULCZYK 13,1 mld z?

Na początku czerwca zdobył polski Ciech i od razu – niczym Indiana Jones – założył na głowę? kapelusz i ruszył dalej w świat. Dwa tygodnie później należąca do Kulczyk Investments Polenergia podpisała z ukraińskim Energoatomem list intencyjny w sprawie importu ukraińskiego prądu do Polski. Specjaliści oceniają, że osi?gni?cie tego celu mo?e by? trudne, ale przecie? Jan Kulczyk lubi takie wyzwania. W tym roku Kulczyk wr?cił do Polski i si?gn?ł po sp?łk?, kt?r? – jak m?wi – chce przekształci? w mi?dzynarodow? korporacj? o globalnym zasi?gu. Negocjacje w sprawie przej?cia Ciechu, sp?łki produkuj?cej sod?, były emocjonuj?ce, a jak m?wi? znaj?cy ich przebieg, MSP było twardym negocjatorem. W marcu kontrolowana przez Kulczyka KI Chemistry zaoferowała około miliarda złotych za 66 proc. akcji do niedawna pa?stwowej firmy (29,5 zł za jedn?). Tymczasem na giełdzie za akcje Ciechu płacono 32 zł. Skarb Pa?stwa, wła?ciciel prawie 39 proc. sp?łki, nie odpowiadał na wezwanie. Mało tego, wbrew inwestorowi i wbrew zarz?dowi przedsi?biorstwa przeforsował wypłat? dywidendy. Wydawało si?, ?e do transakcji nie dojdzie. Jednak w ostatniej chwili Kulczyk podni?sł cen? w wezwaniu do 31 zł, przez co warto?? całej oferty wyniosła 1,08 mld zł (wliczaj?c pobran? dywidend?, Skarb Pa?stwa w rzeczywisto?ci dostał za akcj? 32,15 zł). Ministerstwo ofert? przyj?ło, a Kulczyk stał si? wła?cicielem Ciechu, kt?ry z rocznymi przychodami na poziomie 4 mld zł jest najwi?ksz? firm? chemiczn? w Polsce i jedynym w kraju producentem sody kalcynowanej u?ywanej do produkcji szkła. Według plan?w Jana Kulczyka Ciech – po restrukturyzacji – ma si? sta? cz??ci? wi?kszej układanki, w kt?rej wa?n? rol? odgrywałyby afryka?skie sp?łki miliardera. Kluczowym aktywem Kulczyka s? cały czas udziały w koncernie SAB Miller, producencie piw Grolsch, Pilsner Urquell, Lech oraz Tyskie. Notowana na londy?skiej giełdzie spółka jest wyceniana na ponad 54 mld funt?w, a trzyprocentowy udział polskiego biznesmena wart jest gigantyczne 8,5 mld zł. Kilka lat temu w szczycie hossy giełdowej Kulczyk wymienił akcje Kompanii Piwowarskiej na udziały w SAB Miller. Okazało si? to strzałem w dziesi?tk?.

Jan Kulczyk całym sercem jest w Afryce. W skład jego grupy kapitałowej Kulczyk Investments wchodzi 150 sp?łek, kt?re prowadził na Czarnym L?dzie kilkadziesi?t projekt?w wydobywczych w 12 krajach. Najcenniejsze to aktywa w Neconde Energy, konsorcjum, kt?re odkupi?o od Shella 45 proc. udzia??w w licencji na wydobycie ropy naftowej w delcie Nigru. S? one warte prawie miliard z?otych. Z kolei w sp??ce Ophir Energy dzia?aj?cej w Gwinei R?wnikowej i Tanzanii 10 proc. udzia??w Kulczyka wycenianych jest na 750 mln z?. Na podobn? kwot? szacowane s? udzia?y Polaka w firmie QKR, wsp?lnym przedsi?wzi?ciu Kulczyka i rz?du Kataru. Niedawno sp??ka przej??a AngloGold Ashanti Namibia Ltd. Tym samym wesz?a w posiadanie odkrywkowej kopalni z?ota Navachab, zlokalizowanej w ?rodkowo-zachodniej cz??ci Namibii. Do portfela energetycznego biznesmena, pod szyldem Polenergii wycenianej na 1,2 mld z?, nale?? elektrociep?ownia Nowa Sarzyna i Elektrownia P??noc oraz firma energetyki wiatrowej Polish Energy Partners. Miliarder planuje budow? m.in. farmy wiatrowej na Ba?tyku oraz elektrowni w?glowej w gminie Pelplin, kt?ra ma ruszy? w 2018 r.

Kolejne 750 mln z? to portfel nieruchomo?ci posiadanych przez Jana Kulczyka, m.in. luksusowy biurowiec Ufficio Primo, budynek Warta Tower i kamienica przy Kruczej w Warszawie, gdzie mie?ci si? biuro biznesmena. Wsp?lnie z nowojorskim deweloperem Larrym Silversteinem miliarder anga?uje si? w inwestycje w naszym regionie: w jego portfelu s? biurowce Stratos w centrum Warszawy, Mazowiecka 2/4 i plac Ma?achowskiego przy Zach?cie czy biurowiec Ethos przy placu Trzech Krzy?y.

2. ZYGMUNT SOLORZ-?AK

Więcej możesz przeczytać w 27/2014 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0