Realizacja strategii i stały wzrost zysku z działalności inwestycyjnej - wyniki PZU po III kwartale 2014

Realizacja strategii i stały wzrost zysku z działalności inwestycyjnej - wyniki PZU po III kwartale 2014

Wynik finansowy netto Grupy PZU po III kwartale 2014 roku wyniósł ponad 2,5 mld zł i z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych był zbliżony do wyniku z ubiegłego roku. Składki przypisane brutto zamknęły się w kwocie 12,4 mld zł. Trzeci kwartał tego roku to dla PZU m.in. przejęcie krajowego lidera rynku direct - Link4 oraz rekordowa emisja euroobligacji.

- Po 9 miesiącach 2014 roku Grupa PZU może pochwalić się zarówno wysokim zyskiem jak i rentownością produktów ubezpieczeniowych. Wyniki w biznesie inwestycyjnym są dużo lepsze niż w poprzednim okresie, na co niemały wpływ miała sytuacja na rynkach finansowych. W trzecim kwartale konsekwentnie realizowaliśmy strategię firmy zorientowanej na klienta, innowacyjnej oraz działającej sprawnie i efektywnie. Ustalamy też standardy rynkowe: jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy tworzenie własnej floty 300 aut zastępczych dostępnych dla każdego. Postawiliśmy kolejny milowy krok w nowoczesnej obsłudze klienta, zbliżając się do miliona polis wystawionych przez system Everest. Jednocześnie PZU dokonał w tym czasie znaczących przejęć na rynku ochrony zdrowia i ubezpieczeń oraz wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro o rekordowo niskim kuponie i marży - powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Wpływ na działalność Grupy PZU w trzecim kwartale 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku miały:

  • wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek spadku rentowności obligacji
  • rozwój ubezpieczeń grupowych ochronnych przy jednoczesnym spadku szkodowości
  • spadek rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych spowodowany wyższym poziomem rezerw dla szkód z lat ubiegłych
  • mniejsze tempo konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P

Dodatkowo w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe: wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE, jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011).

Składki

Składki przypisane brutto po trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 12.408.778 tys. zł wobec 12.402.550 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+0,1%). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń grupowych i indywidualnych kontynuowanych (głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń ochronnych - efekt wyższej średniej składki i liczby ubezpieczonych, w tym wysoki poziom nowej sprzedaży), ubezpieczeń zdrowotnych zawieranych w formie grupowej oraz ubezpieczeń finansowych - związanych z poprawą sytuacji w branży budowlanej. Wzrost składek Grupa PZU zawdzięcza także konsolidacji spółki AAS Balta (+ 55 mln zł).

Jednocześnie, odnotowano spadek składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową (w szczególności produktów strukturyzowanych), ubezpieczeń komunikacyjnych OC, jako efektu silnej konkurencji oraz ubezpieczeń majątkowych, w wyniku pozyskania w analogicznym okresie 2013 roku wieloletnich kontraktów z sektora branży energetycznej i górniczej.

Działalność lokacyjna

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) za trzy kwartały 2014 roku oraz trzy kwartały 2013 roku wyniosły odpowiednio 2.163.202 tys. zł oraz 1.860.689 tys. zł i wzrosły głównie na skutek wzrostu wyceny instrumentów dłużnych.

Ponadto, na porównywalność danych wpłynął dochód rozpoznany w 2013 roku w wysokości 172.718 tys. zł w związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku konsolidacją funduszy inwestycyjnych.

Odszkodowania i świadczenia

Wzrost odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) o 201.624 tys. zł (+2,5%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał w szczególności z: niższego tempa konwersji umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typu P, wzrostu portfela ubezpieczeń grupowych ochronnych, w tym zdrowotnych oraz wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, w szczególności spowodowanego znacznie wyższym poziomem rezerw szkodowych z lat ubiegłych.

Koszty

Koszty akwizycji za trzy kwartały 2014 roku wzrosły o 105.475 tys. zł (+7,2%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten był w szczególności rezultatem zmian stawek prowizyjnych w komunikacyjnych ubezpieczeniach pakietowych i działań prosprzedażowych w segmencie ubezpieczeń majątkowych, zwiększenia portfela umów i wysokiej sprzedaży nowych polis w ubezpieczeniach grupowych ochronnych oraz modyfikacji systemu wynagrodzeń w kanale agencyjnym.

Wzrost kosztów administracyjnych o 91.695 tys. zł (+9,5%) w głównej mierze wynikał z wyższych kosztów projektów informatycznych i osobowych, obowiązkowej dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego w KDPW przez PTE PZU w kwocie 20.071 tys. zł oraz rozwoju operacji zagranicznych - w tym na skutek rozpoczęcia konsolidacji spółki AAS Balta oraz prowadzenia działalności przez oddziały w Estonii i na Łotwie.

Zysk

Zysk netto spadł w stosunku do trzech kwartałów 2013 roku o 202.865 tys. zł (-7,3%) do wartości 2.563.832 tys. zł.

Wskaźniki

Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 30 września 2014 roku wynosiły 12.778.720 tys. zł wobec 12.681.821 tys. zł na dzień 30 września 2013 roku. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE[2]) za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku wyniósł 26,4% i był niższy o 1,0 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitały spadły o 348.911 tys. zł (-2,7%), zaś wskaźnik ROE był wyższy o 2,3 p.p w porównaniu do wskaźnika za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Dane finansowe:

Wyszczególnienie (w tys. zł)

Okres 9 m-cy zakończony w dniu

31.09.2014

31.09.2013

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

12 408 778

12 402 550

2.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

-8 501 746

-8 275 983

3.

Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

2 163 202

1 860 689

3a.

Przychody netto z inwestycji

1 295 301

1 445 773

3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

162 087

-156 303

3c.

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej

705 814

571 219

4.

Koszty finansowania

-128 718

-48 060

5.

Zysk netto

2 563 832

2 766 697

6.

Kapitały własne

12 778 720

12 681 821

7.

Aktywa finansowe wraz nieruchomościami inwestycyjnymi

60 280 696

55 712 019

8.

Aktywa razem

67 717 196

61 863 049 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa PZU

infoWire.pl

Czytaj także