Ranking szpitali - treść ankiet

Ranking szpitali - treść ankiet

Poniżej prezentujemy treść ankiet, które zostały rozesłane do szpitali
Chirurgia

Ankieta - część ogólna
BEZPIECZEŃSTWO

1. Czy na oddziale działa zespół ds. zakażeń szpitalnych?

Ocena w tym punkcie oparta jest na założeniu, że najskuteczniejszą metodą zwalczania zakażeń szpitalnych jest stały wysiłek osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy lecznicze, nakierowany na zapobieganie zakażeniom, usuwanie ich potencjalnych i aktualnych przyczyn oraz monitorowanie zjawisk wskazujących na występowanie czynników chorobotwórczych w otoczeniu pacjenta. Z tego powodu powołanie zespołu/ów ds. zakażeń, grupy osób spośród personelu medycznego oraz jego odpowiednie usytułowanie w strukturze szpitala jest elementem niezbędnym, choć zapewne nie wystarczającym.

W związku z brakiem możliwości badania bardziej bezpośrednich elementów związanych z zakażeniami, w tym małą wiarygodność samych wyników liczby zakażeń szpitalnych, istnienie i właściwe usytułowanie zespołu ds. zakażeń szpitalnych jest pewnym pośrednim wskaźnikiem zainteresowania tym tematem kierownictwa oraz personelu jednostki.

Istnienie zespołu (potwierdzone wskazaniem daty jego powołania) jest punktowane 1.


a. Kiedy zespół został powołany (proszę podać datę)?

Pewnym wskaźnikiem wagi, jaką kierownictwo i personel jednostki przykłada do problemu zakażeń szpitalnych jest data powołania zespołu. Podanie daty powołania zespołu uwiarygadnia jednocześnie deklarację, iż taki zespół w rzeczywistości jest powołany. Podanie roku (a lepiej całej daty) powołania zespołu jest warunkiem koniecznym przyznania punktu w pozycji powyżej.


b. W jakim trybie zespół został powołany (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę)?
wpis do statutu szpitala
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności.

Zakłada się, że im silniejsze umocowanie zespołu w strukturze jednostki, tym większe potencjalne oddziaływanie tego zespołu na praktykę działania jednostki. Przyjęto ocenę -  wagę umocowania zespołu w następujący sposób:

wpis do statutu szpitala - punktowane 1 
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału - - punktowane 0,5 
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora -- punktowane 0,333 
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności - - punktowane 0,25.

W przypadku umocowania zespołu w wielu dokumentach jednostki przyjmuje się punktację najważniejszego dokumentu (np. jeśli w statucie i regulaminie, to punktacja 1 jak za mocowanie w statucie)

c. Jakie działania przedsięwziął zespół (wymień trzy przykładowe działania)?

Pytanie opisowe; podlegać będzie dalszym analizom jakościowym w późniejszym czasie.

Wymienienie choć jednego zadania punktowane jest 0,5, w założeniu, iż wymienienie tych zadań uwiarygodnia deklarację istnienia i działania zespołu.

Całość zagadnienia zapobiegania zakażeniom szpitalnym uznawana jako bardzo ważny element zarządzania jednostką, a finalnie jeden z kluczowych elementów poprawy jakości opieki nad pacjentem powoduje, że sumarycznej liczbie punktów z tego pytania przyznano DODATKOWĄ WAGę X 3.


2. Czy na oddziale działa zespół ds. jakości?

Podobne działania jak te w przypadku zapobiegania zakażeniom szpitalnym, oceniane są w dziedzinie zapewniania jakości (quality assurance).

Ocena w tym punkcie oparta jest na założeniu, że najskuteczniejszą metodą podnoszenia jakości w opiece zdrowotnej jest stały wysiłek osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy lecznicze, nakierowany na jej podnoszenie, w tym opracowywanie zasad (wytycznych) postępowania, szkolenia i monitorowanie zjawisk wskazujących na występowanie czynników obniżających jakość. Całość w literaturze często prowadzi i jest nazywana total quality management (TQM).

Z tego powodu powołanie zespołu/ów ds. jakości, grupy osób spośród personelu medycznego oraz jego odpowiednie usytułowanie w strukturze szpitala jest elementem niezbędnym, choć zapewne nie wystarczającym.

W związku z ograniczonymi możliwościami badania bardziej bezpośrednich elementów związanych z jakością, w tym małą wiarygodność samych wyników np. dotyczących powikłań i negatywnych elementów przebiegu leczenia, istnienie i właściwe usytułowanie zespołu ds. jakości jest pewnym pośrednim wskaźnikiem zainteresowania tym tematem kierownictwa oraz personelu jednostki.

Istnienie zespołu (potwierdzone wskazaniem daty jego powołania) jest punktowane 1.


a. Kiedy zespół został powołany (proszę podać datę)?

Pewnym wskaźnikiem wagi, jaką kierownictwo i personel jednostki przykłada do problemu zakażeń szpitalnych jest data powołania zespołu. Podanie daty powołania zespołu uwiarygadnia jednocześnie deklarację, iż taki zespół w rzeczywistości jest powołany. Podanie roku (a lepiej całej daty) powołania zespołu jest warunkiem koniecznym przyznania punktu w pozycji powyżej.


b. W jakim trybie zespół został powołany (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę)?
wpis do statutu szpitala
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności.

Zakłada się, że im silniejsze umocowanie zespołu w strukturze jednostki, tym większe potencjalne oddziaływanie tego zespołu na praktykę działania jednostki. Przyjęto ocenę -  wagę umocowania zespołu w następujący sposób:

wpis do statutu szpitala - punktowane 1 
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału - - punktowane 0,5 
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora -- punktowane 0,333 
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności - - punktowane 0,25.

W przypadku umocowania zespołu w wielu dokumentach jednostki przyjmuje się punktację najważniejszego dokumentu (np. jeśli w statucie i regulaminie, to punktacja 1 jak za mocowanie w statucie)

c. Jakie działania przedsięwziął zespół (wymień trzy przykładowe działania)?

Pytanie opisowe; podlegać będzie dalszym analizom jakościowym w późniejszym czasie.

Wymienienie choć jednego zadania punktowane jest 0,5, w założeniu, iż wymienienie tych zadań uwiarygodnia deklarację istnienia i działania zespołu.

Całość zagadnienia podnoszenia jakości uznawana jako bardzo ważny element zarządzania jednostką, a finalnie jeden z kluczowych elementów poprawy jakości opieki nad pacjentem powoduje, że sumarycznej liczbie punktów z tego pytania przyznano DODATKOWĄ WAGę X 3.


3. Czy blok operacyjny, z którego korzysta oddział, wyposażony jest w (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Kolejnym elementem poprawiającym potencjalnie jakość opieki w dwóch wymiarach; zapobiegania zakażeniom szpitalnym i sprawność działania w stanach nagłych, jest występowanie pewnych elementów infrastruktury szpitala.

Takimi elementami są :
wentylacja mechaniczna

Zakłada się, że wentylacja mechaniczna występuje w każdym bloku operacyjnym. Tym niemniej za występowanie tego elementu infrastruktury przyznawany jest 1 punkt.

Klimatyzacja

Bardziej zaawansowanym elementem jest istnienie klimatyzacji w bloku operacyjnym, stąd nadanie temu elementowi wartości 2 punktów.

W przypadku istnienia tak wentylacji mechanicznej jak i klimatyzacji punkty te sumują się.

funkcjonalna komunikacja z OIT i/lub OIOM

Istotnym elementem, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów w stanach nagłych i zagrażających życiu, jest istnienie sprawnego ciągu komunikacyjnego pomiędzy OIT/OIOM a blokiem operacyjnym. Stąd przyznano możliwość 3 punktów temu elementowi.

Ogólna ocena punktowa tego pytania dokonywana jest przez dodanie ww. punktów.

W przypadku tym nie zastosowano dodatkowej wagi (lub waga równa jest 1).

4. Opieka pooperacyjna odbywa się w (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Potencjalna jakość opieki pooperacyjnej zależna może być pośrednio od dostępu do specjalnie przystosowanych to tego celu salach chorych, w szczególności specjalnie wyposażonych i izolowanych od ciągów komunikacyjnych, normalnych sal chorych itp.

wydzielonych salach w oddziale

Punktacja za prowadzenie opieki pooperacyjnej na wydzielonych salach wynosi - (minus) 1.


sali nadzoru pooperacyjnego.

Punktacja za prowadzenie opieki pooperacyjnej na wydzielonych salach wynosi 2.


OIT lub OIOM.

Punktacja za prowadzenie opieki pooperacyjnej na wydzielonych salach wynosi 3.


W przypadku prowadzenia tej opieki na dwu rodzajach sal, wartość punktowa jest wyliczana jako suma.

Całość zagadnienia została dodatkowo wzmocniona wagą x 2, co oznacza, że uznano, sposób organizacji pobytu pooperacyjnego za warty dodatkowego podkreślenia.

W przypadku prowadzenia opieki wyłącznie na wydzielonych salach na oddziale sumaryczna ocena wynosi 1.

5. Jaki zakres diagnostyki jest dostępny na miejscu w szpitalu (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Diagnostyka jest koniecznym i stałym elementem opieki szpitalnej. Dostęp do diagnostyki danego typu na terenie szpitala, oznacza, przynajmniej teoretycznie większą łatwość decyzji o zastosowaniu danego rodzaju diagnostyki i jej częstsze wykorzystywanie. Pomijając kwestie zasadności stosowania diagnostyki danego typu w określonych sytuacjach klinicznych, uznano, że dostęp do diagnostyki na terenie szpitala należy premiować następującymi zakresami punktów:


diagnostyka laboratoryjna - punktacja 1 


diagnostyka RTG - punktacja 1 


diagnostyka CT, MRI - - punktacja 3 (niezależnie od tego czy CT, czy MRI czy oba)
w przypadku kupowania w innym szpitalu - 2 pkt

diagnostyka mikrobiologiczna. - punktacja 2 
w przypadku kupowania w innym szpitalu - 1 pkt


Całkowita ilość punktów za możliwa do osiągnięcia w tym punkcie jest sumą punktacji poszczególnych rodzajów dostępnej diagnostyki.


6. Czy szpital posiada własną sterylizatornię

Sterylizatornia centralna dla szpitala stanowi dodatkowe narzędzie dla zapobiegania zakażeniom. Punktacja za posiadanie własnej sterylizatorni wynosi 1.

Teoretycznie podobne wyniki w zapobieganiu zakażeniom można osiągać poprzez rozwiązania outsourcingowe, lecz ich rozpowszechnienie jest nieduże i trudne do oceny, choć rozważane w kolejnych etapach rozwoju rankingu.

6.1. Jeśli tak, to czy ma ona zapewniony pionowy transport z blokiem zabiegowym ?
Ważnym etapem jest transport wysterylizowanych narzędzi i materiałów na blok operacyjny, z miejsca ich sterylizacji. W przypadku komunikacji ciągami poziomymi (korytarzami) istnieje potencjalne większe ryzyko zainfekowania wysterylizowanych materiałów. Stąd dodatkowa punktacja (1 punkt) za osobne (pionowe), nie wykorzystywane do innych celów, ciągi komunikacyjne dla wysterylizowanych materiałów (1 punkt).

7. Czy szpital/oddział posiada:

Podsumowaniem pewnego sposobu podejścia do jakości opieki jest posiadanie przez szpital odpowiedniego certyfikatu jakości.
Posiadanie poszczególnych rodzajów certyfikatów zostało ocenione następująco:
akredytacja CMJ - punktowana 2 


ISO 9002 - punktowana 3 


Inny certyfikat ISO - punktowana 2 

Całość punktacji w tym pytaniu stanowi sumę ewentualnych punktacji cząstkowych.

Z uwagi na wagę przykładaną przez autorów rankingu do oficjalnych procesów certyfikacji jakości, przyjęto zastosowanie wagi x3 w całości uzyskanych w tym pytaniu punktów.KOMFORT POBYTU PACJENTA


W tym dziale, umownie nazwanym KOMFORT POBYTU PACJENTA, ujęto kilka elementów, które w różnym stopniu wpływają na samopoczucie pacjenta w trakcie i/lub w związku z pobytem w szpitalu.

1.Ile jest łóżek na oddziale?


2.Ile jest sal chorych na oddziale?

Pierwsze dwa pytania pozwalają na obliczenie zagęszczenia oddziału szpitalnego. Punktacja przypisana poszczególnym oddziałom jest obliczana poprzez:
- obliczenie przeciętnej liczby łóżek na oddziale
- obliczenie odwrotności powyższej wartości (np., jeśli średnia liczba łóżek wynosi 3, oddział otrzymuje 1/3 punktu).


3.Ile jest sal 1-3 osobowych z własnym węzłem sanitarnym ?


Dodatkową informacją jest liczba sal 1-3 osobowych z węzłem sanitarnym. Punktacja jaka oddział otrzymuje stanowi odsetek takich sal w stosunku do wszystkich sal na oddziale (np. jeśli jest 1 taka sala na 5 sal chorych, oddział otrzymuje 0,2 punktu).

4.Czy krewni mogą odwiedzać chorych przez całą dobę?

Możliwość odwiedzania (czyt. przebywania) chorych z krewnymi przez cała dobę jest ważnym czynnikiem psychologicznym w wielu przypadkach, choć niesie także pewne zagrożenia. Tym niemniej wysiłek związany z taką możliwością premiowany jest 0,3 punktem.

5.Czy w szpitalu/oddziale jest prowadzona Księga oczekujących na zabiegi ?

Księga oczekujących, nie związana z samym pobytem w szpitalu, a raczej z procesem przyjmowania do szpitala, stanowi ważny element transparetności systemu opieki zdrowotnej, w sytuacji deficytów w zakresie ilości świadczeń. Mimo, że element ten nie zapobiega zjawiskom korupcji i innym mankamentom związanym z ograniczonym dostępem, należy przyjąć, że jest to element istotny o roznącym znaczeniu. Prowadzenie takiej księgi punktowane jest 2 punktami.


6.Kto podejmuje decyzje o wyznaczaniu terminu zabiegu (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Oprócz istnienia księgi, ważny jest proces wpisywania do niej pacjentów i wyznaczania daty zabiegu. Generalnie jednosobowe decyzje, szczególnie ordynatorów i lekarzy prowadzących obarczone są bierzmem uznaniowości i zagrożone korupcją. Zgodnie z zaleceniami RE decyzje takie powinny być podejmowane w oparciu o jawne kryteria i w przejrzysty sposób; czyt. w kilkuosobowych zespołach profesjonalnych.

Stąd punktacja w tym pytaniu przyznawana jest jedynie w przypadku grupowego podejmowania decyzji (odp. 5) i za taki sposób prowadzenia księgi można otrzymać 3 punkty.

ordynator
lekarz prowadzący
inny lekarz
inna osoba
zespół osób złożony z (proszę wymienić):


7. Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa?

Stawka dzienna żywieniowa oceniona została w ilości 0,5 punktu, w przypadku gdy przekracza 10 PLN na pacjenta na dzień.


Część szczegółowa

1)
Zabieg medyczny: pankreatodudenectomia sposobem Whipple'a lub Traverso-Longmire

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

1-10 na rok 1 pkt
11-20 na rok 2 pkt
21-30 na rok - 3 pkt
31-50 na rok - 6 pkt
powyżej 50 na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 25. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-25 % - 5 pkt
26-50% - 3 pkt
powyżej 50% 1 pkt.


Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

a)śmiertelność poniżej 10% - 1 pkt
b)śmiertelność poniżej 5% - 5 pkt


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 16 dni.
Punktacja:
Poniżej 16 dni - 5 pkt
17-25 dni - 3 pkt
26 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)


KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

2)
Zabieg medyczny: całkowite wycięcie żołądka z limfadenektomią typu D2 

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

1-10 na rok 1 pkt
11-20 na rok 2 pkt
21-30 na rok - 3 pkt
31-49 na rok - 6 pkt
50 i więcej na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 24. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-24 % - 5 pkt
25-49% - 3 pkt
50% i więcej 1 pkt.


Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)


3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?


a)śmiertelność poniżej 10% - 1 pkt
b)śmiertelność poniżej 5% - 5 pkt4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 14 dni.
Punktacja:
Poniżej 14 dni - 5 pkt
15-23 dni - 3 pkt
24 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

3)
Zabieg medyczny: rekonstrukcja zewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych z powodu uszkodzenia w odcinku przywątrobowym

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:
1-5 na rok 2 pkt
6-10 na rok 5 pkt
powyżej 11 - 8 pkt

Generalna uwaga w tekście, że doświadczenie polskich operatorów jest niewielkie i jest to przykład procedury, której wykonywanie powinno być zdecydowanie lokowane w dwóch-trzech ośrodkach w kraju, ponieważ inaczej mamy do czynienia z każdorazowym eksperymentem.


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 29,5. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-29,5 % - 5 pkt
30-50% - 3 pkt
51% i więcej 1 pkt.

Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

a)śmiertelność poniżej 10% - 1 pkt
b)śmiertelność poniżej 5% - 2 pkt
c)śmiertelność poniżej 1% - 5 pkt


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 20 dni.
Punktacja:
Poniżej 20 dni - 5 pkt
21-30 dni - 3 pkt
31 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

4)
Zabieg medyczny: niskie przednie wycięcie odbytnicy z powodu raka z całkowitym wycięciem mezorektum (total mesorectal excision)

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

1-9 na rok 1 pkt
10-20 na rok 2 pkt
21-30 na rok - 3 pkt
31-49 na rok - 6 pkt
50 i więcej na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 9 %. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-9 % - 5 pkt
10-29% - 3 pkt
30% i więcej 1 pkt.

Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)


3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

a)śmiertelność poniżej 10% - 1 pkt
b)śmiertelność poniżej 5% - 5 pkt


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?

Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 12 dni.
Punktacja:
Poniżej 12 dni - 5 pkt
13-16 dni - 3 pkt
17 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)
Ginekologia
Część szczegółowa

1)
Zabieg medyczny: pankreatodudenectomia sposobem Whipple'a lub Traversa-Longmire

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

0-10 na rok 0 pkt
11-20 na rok 2 pkt
21-35 na rok - 4 pkt
35-50 na rok - 6 pkt
powyżej 50 na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 25. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-25 % - 5 pkt
26-50% - 3 pkt
powyżej 50% 1 pkt.


Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

Ze względu na małą liczebność przypadków pozycja jest niepunktowana


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 16 dni.
Punktacja:
Poniżej 16 dni - 5 pkt
17-25 dni - 3 pkt
26 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)


KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

2)
Zabieg medyczny: całkowite wycięcie żołądka z limfqdenektormią typu D2 

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

0-10 na rok 0 pkt
11-20 na rok 2 pkt
21-35 na rok - 4 pkt
35-49 na rok - 6 pkt
50 i więcej na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 24. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-24 % - 5 pkt
25-49% - 3 pkt
50% i więcej 1 pkt.


Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)


3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

Ze względu na małą liczebność przypadków pozycja jest niepunktowana4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 14 dni.
Punktacja:
Poniżej 14 dni - 5 pkt
15-23 dni - 3 pkt
24 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

3)
Zabieg medyczny: rekonstrukcja zewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych z powodu uszkodzenia w odcinku przywątrobowym

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:
0-5 na rok 0 pkt
5-10 na rok 5 pkt
powyżej 11 - 8 pkt

Generalna uwaga w tekście, że doświadczenie polskich operatorów jest niewielkie i jest to przykład procedury, której wykonywanie powinno być zdecydowanie lokowane w dwóch-trzech ośrodkach w kraju, ponieważ inaczej mamy do czynienia z każdorazowym eksperymentem.


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 29,5. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-29,5 % - 5 pkt
30-50% - 3 pkt
51% i więcej 1 pkt.

Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

Ze względu na małą liczebność przypadków pozycja jest niepunktowana


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?


Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 20 dni.
Punktacja:
Poniżej 20 dni - 5 pkt
21-30 dni - 3 pkt
31 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

4)
Zabieg medyczny: niskie przednie wycięcie odbytnicy z powodu raka z całkowitym wycięciem mezorektum (total mesorectal excision)

Dziedzina medycyny: chirurgia

TECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1.Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja:

0-9 na rok 0 pkt
10-20 na rok 2 pkt
21-35 na rok - 4 pkt
35-49 na rok - 6 pkt
50 i więcej na rok - 10 pkt


2. U jakiego procentu chorych wystąpiły powikłania pooperacyjne:


Oceniana jest częstość wystąpienia powikłań, w kontekście liczby wykonywanych procedur.

Mediana odsetka chorych z powikłaniami wynosiła 9 %. Przyjęta skala punktowa wynosi:
0 %- 0 pkt (niewiarygodne dane, lub zbyt mała liczba przypadków do obserwacji)
1-9 % - 5 pkt
10-29% - 3 pkt
30% i więcej 1 pkt.

Liczba punktów mnożona jest przez (1 * punktacja z procedur)


3. Ile osób zmarło do 30 dni po operacji?

Ze względu na małą liczebność przypadków pozycja jest niepunktowana


4. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z daną procedurą chirurgiczną?

Mediana długości pobytu z powodu tej procedury wynosiła 12 dni.
Punktacja:
Poniżej 12 dni - 5 pkt
13-16 dni - 3 pkt
17 i więcej - 1 pkt

Całość jest mnożona przez wskaźnik (0,2 * punktacja za liczbę procedur)
PsychiatriaAnkieta
1. Czy szpital/oddział posiada:
akredytację CMJ
ISO 9002 
Inny certyfikat ISO.

Posiadanie certyfikatu ISO 9002, akredytacja, inne certyfikaty ISO (w takiej kolejności) świadczą o poważnym podejściu do problemu jakości w ochronie zdrowia.

Punktacja odpowiednio: 10, 8, 5 2. Ile jest łóżek na oddziale?


3. Ile jest sal chorych na oddziale?

Liczba łóżek dzielona przez liczbę sal, daje liczbę łóżek na sali.

Szpital/oddział otrzymuje punktów l/średnia liczna łóżek na Sali.

Całość jest mnożona razy 3.

4. Ile jest sal 1-3 osobowych z własnym węzłem sanitarnym ?

Szpital/oddział otrzymuje tyle punktów jaki odsetek sal posiada 1-3 łóżek i samodzielny węzeł sanitarny.

Całość mnożona jest razy 2.


5. Ilu lekarzy pracuje na stałe w oddziale:
w tym

Im więcej lekarzy z II stopniem specjalizacji w stosunku do wszystkich lekarzy tym lepiej.

Im mniej łóżek szpitalnych przypada na lekarza tym lepiej.

Całość wyraża się wzorem:

Liczba punktów = liczba specj II ST/liczba wszystkich lekarzy + 3 razy liczba łóżek na 1 lekarza

Całość mnożona jest razy 2.

6. Czy w ośrodku istnieje możliwość wykonania następujących badań:

EEG

1 punkt

CT
2 punkty


NMR

1 punkt

Całość stanowi suma punktów


7. Ile wynosi dzienna stawka żywieniowa?

0,5 punktu za stawkę powyżej 10 PLN./dzień na pacjenta


OPINIA WZAJEMNA

Za każdy głos w poszczególnych kategoriach schorzeń, jeden punkt


1. pierwszy epizod schizofrenii i schizofrenia przewlekła razem


3. depresja lekooporna


4. choroba afektywna dwubiegunowa o ciężkim przebiegu


5. zespół obsesyjno-kompulsyjny


6. choroba Alzheimera

Okulistyka

KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"


Schorzenia: zaćma soczewki oka

Zabieg: usunięcie zaćmionej soczewki oka z wszczepieniem sztucznej soczewki

Dziedzina medycyny: okulistykaTECHNOLOGIA I TECHNIKA MEDYCZNA

1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?

W tym techniką:
a)ECCE (zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy) z wszczepem sztucznej soczewki tylnokomorowej

8 pkt za zabieg

b)Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej

10 pkt za zabieg

c)Usunięcie podwichniętych (zwichniętych) soczewek przy pomocy kryoekstraktora z wszczepem sztucznej soczewki podszywanej

10 pkt za zabieg

d)Usunięcie zaćmy bez wszczepu sztucznej soczewki

4 pkt za zabieg

e)Kapsulotomia YAG (laserem)

3 pkt za zabieg


Ocena ogólna jest odniesiona do maksymalnej sumy punktów jakie uzyskane zostały przez placówkę i stanowi jej odsetek


2. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?

Punktacja odniesiona do mediany obserwowanych czasów pobytu równej ok. 3,7 dnia

Odchylenie standardowe 2,1 dnia
Wartość max 10 dni

Punktacja:
Poniżej 3,7 dnia - 10 pkt
Poniżej 5,8 dnia powyżej 3,7 dnia - 5 pkt
Powyżej 5,8 dnia - 1 pktW tym techniką:

a) ECCE (zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy) z wszczepem sztucznej soczewki tylnokomorowej

b) Fakoemulsyfikacja zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej

c) Usunięcie podwichniętych (zwichniętych) soczewek przy pomocy kryoekstraktora z wszczepem sztucznej soczewki podszywanej

d) Usunięcie zaćmy bez wszczepu sztucznej soczewki

e) Kapsulotomia YAG (laserem)

Punktacja ogólna odniesiona jest do najlepszych wyników osiąganych przez jednostki; wyrażona w odsetku tych najwyższych wskaźników.


3. Jaki był procent powtórnych przyjęć tych samych pacjentów w ciągu miesiąca od daty wypisania pacjenta?


Punktacja odniesiona do mediany obserwowanych odsetków powrotów równej ok. 0,5%

Odchylenie standardowe 2,7%

wartość max 15 %


Punktacja:

0 - 0 pkt. ze względu na brak wiarygodności takiego wyniku, lub zbyt małą liczbę pacjentów by obserwacja mogła być wiarygodna

Poniżej 0,5%- 10 pkt

Poniżej 3,2 % - 5 pkt

Powyżej 3,2% - 1 pkt4. Ilu z pacjentów w poprzednim roku miało następujące rodzaje niekorzystnego przebiegu leczenia?

a) Przerwanie tylnej torebki soczewki

Określono odsetek powikłań w stosunku do ogólnej liczby zabiegów


b) Rozejście się rany pooperacyjnej

Określono odsetek powikłań w stosunku do ogólnej liczby zabiegów


c) Dyslokacja sztucznej soczewki

d) Keratopatia (przyćmienie rogówki)Ocena ogólna została wyliczona jako suma odwrotności odsetka powikłań dwóch pierwszych typów.

Wynik został odniesiony do wartości najwyższych, jako odsetek tej wartości.5. W jakim odsetku pacjentów, w zabiegu usunięcia zaćmy soczewkowej:

a) Zasklepiono ranę bez zakładania szwów

b) Wprowadzono dotorebkowo soczewkę zwijalną

c) Zabieg wykonano ambulatoryjnie

d) Powrót to czynnego życia (zawodowego) nastąpił w terminie do 14 dni

Ocena to suma odsetków pacjentów podanych w poszczególnych odpowiedziach.

Wynik wyliczany jest jako odsetek wartości najwyższej obserwowanej wśród ankietowanych jednostek.


Ogółem ocena w zakresie zaćmy jest sumą poszczególnych wyników (standaryzowanych), w przypadku pytań 1, 4 i 5 wartości są mnożone przez 4.


KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

Schorzenia: jęczmień, gradówka i niezakaźne zmiany na powiece oka

Zabieg: usunięcie zmiany na powiece oka

Dziedzina medycyny: okulistyka

TECHNIKI I TECHNOLOGIE MEDYCZNE


1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktowana jest liczba wykonywanych zabiegów, jako odsetek liczby maksymalnej w występującej ośrodkach. (wynik I)

W tym z następującymi czynnościami:

a) Zeszycie brzegów rany

b) Przesunięcie płata skórnego

Odsetek zabiegów z powyższym elementem mnożony jest przez wagę 8 pkt

c) Pokrycie ubytku wolnym płatem skóry

Odsetek zabiegów z powyższym elementem mnożony jest przez wagę 10 pkt

Obie wartości są dodawane, co daje wynik II

Wynik jest iloczynem wynik I i wynik II

Wynik standaryzowany odnoszony jest to wartości maksymalnej wartości uzyskiwanych w ankietowanych jednostkach.


2. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?1,671025 


Ocena odniesiona jest do mediany w ankietowanych jednostkach, która jest równa 1.

Punktacja:
0-1 - 10 pkt
1-2,7 - 5 pkt
powyżej 2,7 - 1 pkt

Całość odniesiona do wartości maksymalnych, oceniana jest jako odsetek tych wartości osiąganych przez placówkę


3. Jaki była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?4. Ilu z pacjentów w poprzednim roku miało następujące rodzaje niekorzystnego przebiegu leczenia?

a) Rozejście rany po zabiegu na powiece

b) Odczyn zapalny

c) Odrzucenie przeszczepu wolnego płata


Odwrotność ułamka przypadków (1/x) z pytania 3 i 4 jest sumowana, sprowadzona do wartości odsetkowych i odniesiona do wartości maksymalnych tych odsetków.
Schorzenia: zmiany na rogówce oka

Zabieg: usunięcie zmiany na rogówce oka

Dziedzina medycyny: okulistyka

TECHNIKI I TECHNOLOGIE MEDYCZNE1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja odniesiona do wartości maksymalnych liczby zabiegów w ciągu roku,

Liczba punktów to odsetek tych wartości maksymalnych2. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?

Mediana - 2,5 
Odchylenie standardowe- 3,020455 
max- 12 

Punktacja odniesiona jest do wartości mediany i odch. Standardowego.

< 2,5 - 10 pkt.
2,6-5,6 - 5 pkt
> 5,6 - 1 pkt

Punkty przeliczane na odsetki wartości maksymalnych, równej 10.3. Jaki była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?


Patrz pytanie 5 


4. Jaki odsetek tych zabiegów przeprowadzany był z użyciem mikroskopu operacyjnego?

Odsetek stanowi punktację
5. Ilu z pacjentów w poprzednim roku doświadczyło nawrotu zmiany ?

Suma odpowiedzi z pytania 3 i 5 sprowadzana jest to wartości odsetkowych najwyższego obserwowanego wyniku i odsetki te stanowią punktacje zbiorczą za pytania 3 i 5.


KWESTIONARIUSZ TYGODNIKA "WPROST"

Schorzenia: jęczmień, gradówka i niezakaźne zmiany na powiece oka

Zabieg: usunięcie zmiany na powiece oka

Dziedzina medycyny: okulistyka

TECHNIKI I TECHNOLOGIE MEDYCZNE


1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktowana jest liczba wykonywanych zabiegów, jako odsetek liczby maksymalnej w występującej ośrodkach. (wynik I)

W tym z następującymi czynnościami:
a)Zeszycie brzegów rany

b)Przesunięcie płata skórnego

Odsetek zabiegów z powyższym elementem mnożony jest przez wagę 8 pkt

c)Pokrycie ubytku wolnym płatem skóry

Odsetek zabiegów z powyższym elementem mnożony jest przez wagę 10 pkt

Obie wartości są dodawane, co daje wynik II

Wynik jest iloczynem wynik I i wynik II

Wynik standaryzowany odnoszony jest to wartości maksymalnej wartości uzyskiwanych w ankietowanych jednostkach.


2. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?1,671025 


Ocena odniesiona jest do mediany w ankietowanych jednostkach, która jest równa 1.

Punktacja:
0-1 - 10 pkt
1-2,7 - 5 pkt
powyżej 2,7 - 1 pkt

Całość odniesiona do wartości maksymalnych, oceniana jest jako odsetek tych wartości osiąganych przez placówkę


3. Jaki była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?4. Ilu z pacjentów w poprzednim roku miało następujące rodzaje niekorzystnego przebiegu leczenia?

a)Rozejście rany po zabiegu na powiece

b)Odczyn zapalny

c)Odrzucenie przeszczepu wolnego płata


Odwrotność ułamka przypadków (1/x) z pytania 3 i 4 jest sumowana, sprowadzona do wartości odsetkowych i odniesiona do wartości maksymalnych tych odsetków.


Schorzenia: zmiany na rogówce oka

Zabieg: usunięcie zmiany na rogówce oka

Dziedzina medycyny: okulistyka

TECHNIKI I TECHNOLOGIE MEDYCZNE1. Ile w roku 2002 wykonano tego typu zabiegów?


Punktacja odniesiona do wartości maksymalnych liczby zabiegów w ciągu roku,

Liczba punktów to odsetek tych wartości maksymalnych2. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?

Mediana - 2,5 
Odchylenie standardowe- 3,020455 
max- 12 

Punktacja odniesiona jest do wartości mediany i odch. Standardowego.

< 2,5 - 10 pkt.
2,6-5,6 - 5 pkt
> 5,6 - 1 pkt

Punkty przeliczane na odsetki wartości maksymalnych, równej 10.3. Jaki była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?


Patrz pytanie 5 


4. Jaki odsetek tych zabiegów przeprowadzany był z użyciem mikroskopu operacyjnego?

Odsetek stanowi punktację
5. Ilu z pacjentów w poprzednim roku doświadczyło nawrotu zmiany ?

Suma odpowiedzi z pytania 3 i 5 sprowadzana jest to wartości odsetkowych najwyższego obserwowanego wyniku i odsetki te stanowią punktacje zbiorczą za pytania 3 i 5.
Kardiochirurgia


Ankieta - część ogólna
INFRASTRUKTURA

1. Stopień referencyjności ośrodka według PTK (www.ptkardio.pl)

stopień referencyjności IIIA - 10 pkt.
stopień referencyjności IIIB - 8 pkt.
stopień referencyjności IIA -  6 pkt.
stopień referencyjności IIB - 4 pkt.
stopień referencyjności I - 2 pkt.

2. Liczba monitorowanych łóżek w pododdziale intensywnej opieki (tzw. łóżka R", łóżka intensywnej opieki kardiologicznej)


> 15 łóżek - 5 pkt.
12-14 łóżek - 4 pkt.
9-11 łóżek -  3 pkt.
6-8 łóżek - 2 pkt.
do 5 łóżek- 1 pkt.

3. Liczba lekarzy posiadających specjalizację z kardiologii, zatrudnionych w oddziale:
> 7 lekarzy - 5 pkt.
6-7 lekarzy - 4 pkt.
4-5 lekarzy -  3 pkt.
2-3 lekarzy - 2 pkt.
0-1 lekarzy - 1 pkt.

4. Możliwość wykonania badań diagnostycznych w oddziale:
echokardiografia przezklatkowa
echokardiografia przezprzełykowa
echokardiografia kontrastowa i/lub obciążeniowa
echokardiografia trójwymiarowa
testy wysiłkowe
testy wysiłkowe z pomiarem zużycia tlenu
badanie Holterowskie EKG
badanie 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego
scyntygrafia mięśnia sercowego
koronarografia
ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
inwazyjne badanie elektrofizjologiczne
stymulacja przezprzełykowa i/lub elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości
kontrola wszczepionego układu elektrostymulującego serce
kontrola wszczepionego kardiowertera-defibrylatora

max. 15 punktów - po 1 punkcie za każdą dostępną metodę diagnostyczną


5. Prowadzone w oddziale wieloośrodkowe, międzynarodowe badania kliniczne nad lekami nie zarejestrowanymi w Polsce lub metodami terapeutycznymi nie dopuszczonymi do stosowania w Polsce, umożliwiające pacjentom włączenie do tych badań
> 4 badań w ubiegłym roku - 5 pkt.
4 badania w ubiegłym roku - 4 pkt.
3 badania w ubiegłym roku -  3 pkt.
2 badania w ubiegłym roku - 2 pkt.
1 badanie w ubiegłym roku - 1 pkt.Ankieta - część szczegółowa


II. Procedury terapeutyczne (kardiologia inwazyjna)
1.Angioplastyka wieńcowa
czy wykonywana w danym ośrodku (tak/nie)
Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak

liczba angioplastyk w ubiegłym roku (ilość)
Proponowana punktacja: 0,05 pkt za każdą angioplastykę

czy pracownia wyposażona jest w aparat do kontrapulsacji wewnętrzaortalnej (tak/nie)
Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak

2.Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych
czy wykonywane są w danym ośrodku (tak/nie)
Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak

liczba angioplastyk w ostrych zespołach wieńcowych w ubiegłym roku (ilość)
Proponowana punktacja: 0,1 pkt. za każdy zabieg

3.Walwuloplastyka mitralna
czy wykonywane są w danym ośrodku (tak/nie)

0,3 pkt za każdy zabieg

4.Zamykanie ubytków w przegrodach: międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej serca
- miedzyprzedsionkowa - 0,3 pkt za zabieg
- międzykomorowa - 0,5 pkt za zabieg5.Zabiegi septostomii w nadciśnieniu płucnym
0,5 pkt. za zabieg


6. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?


mediana

odch stand
1,496785 
max


Punktacja odniesiona jest mediany czasu pobytu w ośrodkach.

Punktacja jest następująca:
Do 3 dni - 10 pkt,
3-4,5 dnia - 5 pkt.
powyżej 4,5 dnia - 1 pkt.

Wynik wyliczany jest jako odsetek wartości maksymalnej (równej 10).
7. Jaka była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?


W tym:

a. Angioplastyka wieńcowa


b. Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych


c. Walwuloplastyka mitralna


d. Zamykanie ubytków w przegrodach: międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej serca

e. Zabiegi septostomii w nadciśnieniu płucnym


Odpowiedzi niepunktowane ze względu na słabą zwrotność odpowiedzi8. Jaki był średni czas oczekiwania pacjentów na zabiegi?


W tym:

a. Angioplastyka wieńcowa


b. Angioplastyka wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych


c. Walwuloplastyka mitralna


d. Zamykanie ubytków w przegrodach: międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej serca


e. Zabiegi septostomii w nadciśnieniu płucnym

Odpowiedzi niepunktowane - stanowią odrębny zestaw informacji, podawany obok informacji rankingu


III. Procedury terapeutyczne (elektrokardiologia)

1. Implantacje stymulatorów serca

Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,05 pkt. za każdy zabieg


2. Implantacje stymulatorów resynchronizujących

Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,1 pkt. za każdy zabieg

3. Implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca

Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,5 pkt. za każdy zabieg


4. Ablacja klasyczna RF prosta


Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,05 pkt. za każdy zabieg5. Ablacja klasyczna RF złożona


Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,1 pkt. za każdy zabieg6. Ablacja z użyciem systemu CARTO


Proponowana punktacja: 5 pkt. za odpowiedź tak
Proponowana punktacja: 0,5 pkt. za każdy zabieg

7. Jaka była średnia długość pobytu w szpitalu w związku z tymi zabiegami ?

Długość pobytu oceniana jest dla każdej z kategorii zabiegów z osobna, a wartość punktów wyliczana jest jako odwrotność ułamka maksymalnej długości pobytu, w danej kategorii zabiegów.

Wynik ogólny wylicza się jako sumę punktów cząstkowych, co dodatkowo premiuje ośrodki wykonujące większą liczbę równych zabiegów.

W tym:

a. Implantacje stymulatorów serca

b. Implantacje stymulatorów resynchronizujących

c. Implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca

d. Ablacja klasyczna RF prosta

e. Ablacja klasyczna RF złożona

f. Ablacja z użyciem systemu CARTO


8. Jaka była liczba tych samych pacjentów przyjętych w ciągu miesiąca od daty wypisania?

W tym w:

a. Implantacje stymulatorów serca

b. Implantacje stymulatorów resynchronizujących

c. Implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca

d. Ablacja klasyczna RF prosta

e. Ablacja klasyczna RF złożona

f. Ablacja z użyciem systemu CARTO

Pytanie nie podlegające ocenie ze względu na małą zwrotność odpowiedzi.8. Jaki był średni czas oczekiwania pacjentów na zabiegi?

W tym w:

a. Implantacje stymulatorów serca

b. Implantacje stymulatorów resynchronizujących

c. Implantacje kardiowerterów-defibrylatorów serca

d. Ablacja klasyczna RF prosta

e. Ablacja klasyczna RF złożona

f. Ablacja z użyciem systemu CARTO

Pytanie nie oceniane, służące jako dodatkowy element informacji dla pacjenta


9. Ilu z pacjentów w poprzednim roku miało następujące rodzaje niekorzystnego przebiegu leczenia?

Wymiana urządzenia

Brak możliwości oceny ze względu na słaba zwrotność w tym pytaniu

Ortopedia - część ogólna

Ankieta - część ogólna
BEZPIECZEŃSTWO1. Czy na oddziale działa zespół ds. zakażeń szpitalnych?

Ocena w tym punkcie oparta jest na założeniu, że najskuteczniejszą metodą zwalczania zakażeń szpitalnych jest stały wysiłek osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy lecznicze, nakierowany na zapobieganie zakażeniom, usuwanie ich potencjalnych i aktualnych przyczyn oraz monitorowanie zjawisk wskazujących na występowanie czynników chorobotwórczych w otoczeniu pacjenta. Z tego powodu powołanie zespołu/ów ds. zakażeń, grupy osób spośród personelu medycznego oraz jego odpowiednie usytułowanie w strukturze szpitala jest elementem niezbędnym, choć zapewne nie wystarczającym.

W związku z ograniczonymi możliwościami badania bardziej bezpośrednich elementów związanych z zakażeniami, w tym małą wiarygodność samych wyników liczby zakażeń szpitalnych, istnienie i właściwe usytułowanie zespołu ds. zakażeń szpitalnych jest pewnym pośrednim wskaźnikiem zainteresowania tym tematem kierownictwa oraz personelu jednostki.

Istnienie zespołu (potwierdzone wskazaniem daty jego powołania) jest punktowane 1.


a. Kiedy zespół został powołany (proszę podać datę)?

Pewnym wskaźnikiem wagi, jaką kierownictwo i personel jednostki przykłada do problemu zakażeń szpitalnych jest data powołania zespołu. Podanie daty powołania zespołu uwiarygadnia jednocześnie deklarację, iż taki zespół w rzeczywistości jest powołany. Podanie roku (a lepiej całej daty) powołania zespołu jest warunkiem koniecznym przyznania punktu w pozycji powyżej.


b. W jakim trybie zespół został powołany (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę)?
wpis do statutu szpitala
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności.

Zakłada się, że im silniejsze umocowanie zespołu w strukturze jednostki, tym większe potencjalne oddziaływanie tego zespołu na praktykę działania jednostki. Przyjęto ocenę -  wagę umocowania zespołu w następujący sposób:

wpis do statutu szpitala - punktowane 1 
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału - - punktowane 0,5 
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora -- punktowane 0,333 
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności - - punktowane 0,25.

W przypadku umocowania zespołu w wielu dokumentach jednostki przyjmuje się punktację najważniejszego dokumentu (np. jeśli w statucie i regulaminie, to punktacja 1 jak za mocowanie w statucie)

c. Jakie działania przedsięwziął zespół (wymień trzy przykładowe działania)?

Pytanie opisowe; podlegać będzie dalszym analizom jakościowym w późniejszym czasie.

Wymienienie choć jednego zadania punktowane jest 0,5, w założeniu, iż wymienienie tych zadań uwiarygodnia deklarację istnienia i działania zespołu.

Całość zagadnienia zapobiegania zakażeniom szpitalnym uznawana jako bardzo ważny element zarządzania jednostką, a finalnie jeden z kluczowych elementów poprawy jakości opieki nad pacjentem powoduje, że sumarycznej liczbie punktów z tego pytania przyznano DODATKOWĄ WAGę X 3.


2. Czy na oddziale działa zespół ds. jakości?

Podobne działania jak te w przypadku zapobiegania zakażeniom szpitalnym, oceniane są w dziedzinie zapewniania jakości (quality assurance).

Ocena w tym punkcie oparta jest na założeniu, że najskuteczniejszą metodą podnoszenia jakości w opiece zdrowotnej jest stały wysiłek osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy lecznicze, nakierowany na jej podnoszenie, w tym opracowywanie zasad (wytycznych) postępowania, szkolenia i monitorowanie zjawisk wskazujących na występowanie czynników obniżających jakość. Całość w literaturze często prowadzi i jest nazywana total quality management (TQM).

Z tego powodu powołanie zespołu/ów ds. jakości, grupy osób spośród personelu medycznego oraz jego odpowiednie usytułowanie w strukturze szpitala jest elementem niezbędnym, choć zapewne nie wystarczającym.

W związku z ograniczonymi możliwościami badania bardziej bezpośrednich elementów związanych z jakością, w tym małą wiarygodność samych wyników np. dotyczących powikłań i negatywnych elementów przebiegu leczenia, istnienie i właściwe usytułowanie zespołu ds. jakości jest pewnym pośrednim wskaźnikiem zainteresowania tym tematem kierownictwa oraz personelu jednostki.

Istnienie zespołu (potwierdzone wskazaniem daty jego powołania) jest punktowane 1.


a. Kiedy zespół został powołany (proszę podać datę)?

Pewnym wskaźnikiem wagi, jaką kierownictwo i personel jednostki przykłada do problemu zakażeń szpitalnych jest data powołania zespołu. Podanie daty powołania zespołu uwiarygadnia jednocześnie deklarację, iż taki zespół w rzeczywistości jest powołany. Podanie roku (a lepiej całej daty) powołania zespołu jest warunkiem koniecznym przyznania punktu w pozycji powyżej.


b. W jakim trybie zespół został powołany (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę)?
wpis do statutu szpitala
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności.

Zakłada się, że im silniejsze umocowanie zespołu w strukturze jednostki, tym większe potencjalne oddziaływanie tego zespołu na praktykę działania jednostki. Przyjęto ocenę -  wagę umocowania zespołu w następujący sposób:

wpis do statutu szpitala - punktowane 1 
wpis do regulaminu szpitala lub oddziału - - punktowane 0,5 
pisemne zarządzenie dyrektora szpitala/ordynatora -- punktowane 0,333 
inne zobowiązanie wybranych pracowników do wykonywania określonych czynności - - punktowane 0,25.

W przypadku umocowania zespołu w wielu dokumentach jednostki przyjmuje się punktację najważniejszego dokumentu (np. jeśli w statucie i regulaminie, to punktacja 1 jak za mocowanie w statucie)

c. Jakie działania przedsięwziął zespół (wymień trzy przykładowe działania)?

Pytanie opisowe; podlegać będzie dalszym analizom jakościowym w późniejszym czasie.

Wymienienie choć jednego zadania punktowane jest 0,5, w założeniu, iż wymienienie tych zadań uwiarygodnia deklarację istnienia i działania zespołu.

Całość zagadnienia podnoszenia jakości uznawana jako bardzo ważny element zarządzania jednostką, a finalnie jeden z kluczowych elementów poprawy jakości opieki nad pacjentem powoduje, że sumarycznej liczbie punktów z tego pytania przyznano DODATKOWĄ WAGę X 3.


3. Czy blok operacyjny, z którego korzysta oddział, wyposażony jest w (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Kolejnym elementem poprawiającym potencjalnie jakość opieki w dwóch wymiarach; zapobiegania zakażeniom szpitalnym i sprawność działania w stanach nagłych, jest występowanie pewnych elementów infrastruktury szpitala.

Takimi elementami są :
wentylacja mechaniczna

Za występowanie tego elementu infrastruktury karane jest przyznaniem (- 2) punktu.

Klimatyzacja

Bardziej zaawansowanym elementem jest istnienie klimatyzacji w bloku operacyjnym, stąd nadanie temu elementowi wartości 2 punktów.

W przypadku istnienia tak wentylacji mechanicznej jak i klimatyzacji punkty te sumują się.

funkcjonalna komunikacja z OIT i/lub OIOM

Istotnym elementem, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów w stanach nagłych i zagrażających życiu, jest istnienie sprawnego ciągu komunikacyjnego pomiędzy OIT/OIOM a blokiem operacyjnym. Stąd przyznano możliwość 3 punktów temu elementowi.

Ogólna ocena punktowa tego pytania dokonywana jest przez dodanie ww. punktów.

W przypadku tym nie zastosowano dodatkowej wagi (lub waga równa jest 1).

4. Opieka pooperacyjna odbywa się w (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę):

Potencjalna jakość opieki pooperacyjnej zależna może być pośrednio od dostępu do specjalnie przystosowanych to tego celu salach chorych, w szczególności specjalnie wyposażonych i izolowanych od ciągów komunikacyjnych, normalnych sal chorych itp.

salach w oddziale

Punktacja za prowadzenie opieki pooperacyjnej na wydzielonych salach wynosi 0.


Wydzielonych salach na oddziałe

Punktacja za prowadzenie opieki pooperacyjnej na wydzielonych salach wynosi 3.


OIT lub OIOM.

Punktacja za dostęp do OIT wynosi 3.


W przypadku prowadzenia tej opieki na dwu rodzajach sal, wartość punktowa jest wyliczana jako suma.

Całość zagadnienia została dodatkowo wzmocniona wagą x 2, co oznacza, że uznano, sposób organizacji pobytu pooperacyjnego za warty dodatkowego podkreślenia.

W przypadku prowadzenia opieki wyłącznie na wydzielonych salach na oddziale sumaryczna ocena wynosi 1.

5.. Czy szpital dysponuje oddziałem OIT lub OIOM?

Za posiadanie takiej sali punktacja wynosi 3 pkt.

Z uwagi na ważny element bezpieczeństwa jaki ona stanowi.


6. Czy szpital posiada własną sterylizatornię

Sterylizatornia centralna dla szpitala stanowi dodatkowe narzędzie dla zapobiegania zakażeniom. Punktacja za posiadanie własnej sterylizatorni wynosi 1.

Teoretycznie podobne wyniki w zapobieganiu zakażeniom można osiągać poprzez rozwiązania outsourcingowe, lecz ich rozpowszechnienie jest nieduże i trudne do oceny, choć rozważane w kolejnych etapach rozwoju rankingu.

6.1. Jeśli tak, to czy ma ona zapewniony pionowy transport z blokiem zabiegowym ?
Ważnym etapem jest transport wysterylizowanych narzędzi i materiałów na blok operacyjny, z miejsca ich sterylizacji. W przypadku komunikacji ciągami poziomymi (korytarzami) istnieje potencjalne większe ryzyko zainfekowania wysterylizowanych materiałów. Stąd dodatkowa punktacja (1 punkt) za osobne (pionowe), nie wykorzystywane do innych celów, ciągi komunikacyjne dla wysterylizowanych materiałów (1 punkt).

7. Czy szpital/oddział posiada:

Podsumowaniem pewnego sposobu podejścia do jakości opieki jest posiadanie przez szpital odpowiedniego certyfikatu jakości.
Posiadanie poszczególnych rodzajów certyfikatów zostało ocenione następująco:
akredytacja CMJ - punktowana 2 


ISO 9002 - punktowana 3 


Inny certyfikat ISO - punktowana 2 

Całość punktacji w tym pytaniu stanowi sumę ewentualnych punktacji cząstkowych.

Z uwagi na wagę przykładaną przez autorów rankingu do oficjalnych procesów certyfikacji jakości, przyjęto zastosowanie wagi x3 w całości uzyskanych w tym pytaniu punktów.KOMFORT POBYTU PACJENTA


W tym dziale, umownie nazwanym KOMFORT POBYTU PACJENTA, ujęto kilka elementów, które w różnym stopniu wpływają na samopoczucie pacjenta w trakcie i/lub w związku z pobytem w szpitalu.

1.Ile jest łóżek na oddziale?


2.Ile jest sal chorych na oddziale?

Pierwsze dwa pytania pozwalają na
Okładka tygodnika WPROST: 45/2003
Więcej możesz przeczytać w 45/2003 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1

Czytaj także