PGNiG wspiera rozwój paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

PGNiG wspiera rozwój paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Zielony zwrot w PGNiG
Zielony zwrot w PGNiG / Źródło: Materiały prasowe
Zmiany klimatyczne i konieczność zwiększonej troski o zasoby, wymusza na koncernach energetycznych inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i ciepła, ale także poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą gospodarce przyszłości funkcjonować bez zakłóceń. W odpowiedzi na założenia Europejskiego Zielonego Ładu, konieczność dążenia Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej i przyjęte przez rząd rozwiązania zawarte w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., PGNiG uruchamia działania, których celem jest dostarczanie energii, ciepła i gazu w sposób ciągły, bezpieczny i zrównoważony, uwzględniający troskę o środowisko naturalne.

Polska energetyka stawia na paliwa alternatywne

Jednym z obszarów, wokół którego koncentruje się realizacja strategicznych projektów rozwojowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jest tworzenie i rozwój sieci biometanowni w naszym kraju. Ważnym krokiem w osiągnięciu tego celu było podpisanie z ORLEN Południe, spółką z Grupy ORLEN, listu intencyjnego, który otwiera drogę do wzmocnienia współpracy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Porozumienie przewiduje powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie rozwój sieci biometanowni. W nowoczesnych instalacjach, przy wykorzystaniu substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z produkcji w przemyśle przetwórczym, wytwarzany będzie biometan – „zielone paliwo”, które wkrótce będzie uzupełniać, a z czasem zastępować gaz ziemny w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Plany PGNiG na najbliższe lata wiążą się ściśle z obniżeniem emisyjności krajowego sektora gazu oraz dynamicznym rozwojem obrotu gazami odnawialnymi.

Tworzenie rynku biometanu w Polsce

Zainteresowanie koncernu stworzeniem możliwości do produkcji i wykorzystania biometanu w Polsce ma wymiar praktyczny. Grupa Kapitałowa PGNiG przyjęła standard jakości biometanu, który może być wprowadzany do sieci oraz ustaliła warunki przyłączenia biometanowni i wzory umów dystrybucyjnych. Wszystko po to, aby zdynamizować rozwój tego sektora i zachęcić producentów rolnych do współpracy w rozwoju lokalnych biogazowni. Szacuje się, że w ciągu dekady możliwe jest uruchomienie 1500-2000 biometanowni, co pozwoli na produkcję kilku miliardów metrów sześciennych „zielonego” gazu. Konieczne są przy tym kompleksowe zmiany prawne, które w krótkim czasie powinny umożliwić budowę znaczącej liczby instalacji biometanowych.

Rozwój sieci dystrybucji i rozbudowa łańcucha wartości to jeden z elementów. Drugim jest stworzenie podwalin instytucjonalnych pod budowę rynku biometanu w Polsce. Ważnym elementem, który z pewnością przyspiesza ten proces jest umowa podpisana przez Towarową Giełdę Energii w Warszawie i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Celem współpracy obu podmiotów jest efektywne wykorzystanie wspólnego doświadczenia i potencjału w zbudowaniu rynku biometanu w Polsce. Dzięki kooperacji TGE i PGNiG możliwe będzie znaczne przyspieszenie w transformacji rynku energii w stronę zielonych technologii, w tym ugruntowania rynku paliw alternatywnych, takich jak biometan i wodór.

Rozwój segmentu OZE

Kolejnym elementem w dążeniu koncernu do osiągnięcia neutralności klimatycznej są inwestycje w odnawialne źródła energii. PGNiG zamierza w najbliższych latach przeznaczyć nawet do 4 mld zł na rozwój tego obszaru działalności, aby docelowo osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW.

Uwaga koncernu koncentruje się wokół projektów związanych z energetyką wiatrową i fotowoltaiką. PGNiG buduje również własne kompetencje deweloperskie w tych obszarach, rozwijając m.in. projekty instalacji fotowoltaicznych na obiektach i terenach należących do Grupy Kapitałowej. Inwestycje w sektor OZE pozwolą osiągnąć większą stabilizację finansową spółki, gdyż w przypadku zielonej energii możliwe jest ograniczenie ryzyka wahań cen, jakie ma miejsce w przypadku paliw tradycyjnych, takich jak gaz ziemny, czy – stopniowo wycofywany z procesów produkcji – węgiel.

W listopadzie ubiegłego roku spółka zrealizowała pierwszą instalację fotowoltaiczną, która zasila jeden z budynków centrali firmy. Podobnych instalacji w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG jest już kilka, kolejne są w przygotowaniu lub w trakcie realizacji. W kwietniu bieżącego roku zdecydowano o rozpoczęciu projektu w obszarze OZE na terenie Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie, należącej do PGNiG Termika. Powstanie tam farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW.

Dotychczas PGNiG zidentyfikowało ponad 35 ha gruntów i ponad 76 tys. m. kw. powierzchni dachowej, które zostaną przeznaczone pod inwestycje w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 20 MW. Pozwoli to w znaczący sposób zwiększyć udział produkowanej energii z OZE i wzmocnić pozycję koncernu na zmieniającym się rynku wytwórców energii elektrycznej i ciepła.

Nieuchronność transformacji energetycznej

Dążenie do neutralności klimatycznej w przypadku polskiego sektora elektroenergetycznego to proces długotrwały i równocześnie kosztowny. Niemniej jest to konieczność, wynikająca z oczekiwań społecznych, zmian prawnych i rosnących kosztów emisji CO2. W pierwszym etapie zadaniem PGNiG jest zapewnienie stabilnych dostaw gazu ziemnego, który jako paliwo przejściowe będzie stanowił ważne źródło energii w procesie transformacji energetycznej i dekarbonizacji polskiej gospodarki. W następnym – obniżenie emisyjności własnej działalności oraz wsparcie rozwoju rynku gazów odnawialnych. Żeby to osiągnąć, konieczne są dodatkowe nakłady na inwestycje, także w obszar badań i rozwoju, aby biometan czy zielony wodór mogły w perspektywie najbliższych dekad z powodzeniem i bezpiecznie zastępować nie tylko węgiel, ale również gaz ziemny.

PGNiG podejmuje to wyzwanie, realizuje projekty, które wpisują się w obrany przez polski rząd model transformacji energetycznej kraju – mówi Paweł Majewski, prezes Zarządu PGNiG SA.

– Wspólnie z PKN ORLEN, Energą i Grupą Lotos uczestniczymy w tworzeniu koncernu multienergetycznego. Jego powstanie pomnoży zdolności inwestycyjne połączonych spółek, co nie tylko pozwoli udźwignąć koszty związane z transformacją gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjności. Podmiot zdolny skutecznie konkurować z największymi graczami w branży da nam szansę na zajęcie dobrej pozycji na międzynarodowym rynku energetycznym. Aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne na lata, musimy bazować na własnym kapitale – podkreśla Majewski.

Czytaj też:
Gaz kluczem do neutralności klimatycznej
Czytaj też:
Dywersyfikacja to bezpieczeństwo

Źródło: PGNiG
 0

Czytaj także