Wyrok ETPC w sprawie Marcina Kąckiego - dziennikarza „Gazety Wyborczej” przeciwko Polsce. Rusza akcja społeczna tłumaczenia wyroków strasburskich

Wyrok ETPC w sprawie Marcina Kąckiego - dziennikarza „Gazety Wyborczej” przeciwko Polsce. Rusza akcja społeczna tłumaczenia wyroków strasburskich

Na skutek opublikowania w mediach informacji, o tym że Trybunał Konstytucyjny rezygnuje z tłumaczenia i udostępniania wyroków Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał kancelarie prawnicze i indywidualnych prawników oraz tłumaczy, do wzajemnego udostępniania przetłumaczonych (z języka francuskiego lub angielskiego) orzeczeń. Choć ostatecznie TK nie potwierdził wycofania się z tłumaczeń, to RPO zapowiedział powołanie specjalnej grupy roboczej promującej Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Jak ważne jest orzecznictwo Trybunału przekonują się niejednokrotnie dziennikarze oskarżeni lub pozwani w związku z wykonywanym zawodem. Sprawy prasowe często udaje się wygrać dopiero na etapie postępowania przed ETPC. Swobodę wypowiedzi na Starym Kontynencie gwarantuje art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., której Polska jest stroną od dnia ratyfikacji tj. 19 stycznia 1993 roku. Sądy oraz inne organy państw członkowskich są nie tylko zobowiązane do respektowania postanowień Konwencji, ale także do wcielania w życie wypracowanych zasad.

Przed sądami krajowymi na każdym etapie postępowania strony mogą powoływać się bezpośrednio na zapisy Konwencji. W przypadku nieuwzględnienia przez sąd zasad i standardów europejskich, strona postępowania krajowego ma prawo do wniesienia skargi do ETPC, co jest najważniejszym elementem tego systemu. Skargę do Trybunału może złożyć osoba indywidualna, grupa osób, organizacja międzynarodowa, jak i państwo - strona Konwencji. Skargę można złożyć w języku swojego kraju – członka Rady Europy. Trybunał jest upoważniony do wydania ostatecznej decyzji i uznania czy ograniczenie praw zastosowane przez sądy krajowe jest do pogodzenia z wolnościami zagwarantowanymi w Konwencji. W przypadku stwierdzenia przez ETPC naruszenia przez państwo członkowskie zapisów Konwencji, Trybunał nakazuje zapłatę na rzecz skarżącego stosownej kwoty zadośćuczynienia.

Poniżej publikujemy wyrok ETPC z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie skargi Kącki przeciwko Polsce. W tej sprawie Trybunał uznał, że Polska naruszyła art. 10 Konwencji, bowiem sądy polskie skazały dziennikarza za zniesławienie w związku z cudzą wypowiedzią pochodzącą z wywiadu.

Wyrok przetłumaczył dr Grzegorz Roch Bajorek, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach wolności słowa i ochrony dóbr osobistych.

Ostatnie wpisy