Pomimo spowolnienia i gorszej sytuacji na rynkach kapitałowych stabilne wyniki i wysoka rentowność biznesu PZU w pierwszym półroczu 2013 roku

Pomimo spowolnienia i gorszej sytuacji na rynkach kapitałowych stabilne wyniki i wysoka rentowność biznesu PZU w pierwszym półroczu 2013 roku

Wynik finansowy netto Grupy PZU w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.675,7 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie do wyniku netto w I półroczu poprzedniego roku (-2,4%). PZU zebrał w  tym czasie 8.495,3 mln zł składek, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do pierwszego półrocza 2012.

- Choć słaby wzrost gospodarczy w I półroczu 2013 roku nie sprzyjał popytowi na produkty ubezpieczeniowe, PZU wychodzi z tego okresu obronną ręką. Nasze wyniki zysk netto i wysokość zebranej składki pokazują, że strategia nacisku na rentowność biznesu i wysoka dyscyplina kosztowa przynoszą spodziewane efekty mówi Andrzej Klesyk, prezes PZU SA.

Kluczowe czynniki kształtujące wynik Grupy PZU w II kw. 2013 r.:

 • wyższa składka przypisana brutto na skutek utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową w kanale bancassurance oraz stabilnego wzrostu ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych;
 • poprawa rentowności w segmentach masowym i korporacyjnym, w tym:
  • w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki niższej częstości szkód i wdrożeniu projektów poprawiających efektywność;
  • w ubezpieczeniach rolnych ze względu na znacznie niższy poziom szkód powodowanych siłami natury,
  • w ubezpieczeniach finansowych ze względu na ubiegłoroczne załamanie rynku branży budowlanej;
 • wyższa rentowność ubezpieczeń na życie w segmencie grupowym i indywidualnie kontynuowanym z wyłączeniem efektu konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
 • niższe dochody z lokat w wyniku spadku wyceny instrumentów kapitałowych (gorsza koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz instrumentów dłużnych (wzrost rentowności obligacji);
 • jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych oraz ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011);
 • utrzymanie dyscypliny kosztów stałych (spadek kosztów osobowych będący efektem działań restrukturyzacyjnych realizowanych w ostatnich latach) przy jednoczesnym prowadzeniu działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

Składki

Składki przypisane brutto w I półroczu 2013 roku wyniosły 8.495,3 mln zł. Wzrost o 249,0 mln zł (+3,0%) w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wynikał ze zwiększenia sprzedaży, w szczególności w ubezpieczeniach na życie (+8,2%). Główne linie produktowe, które odnotowały wzrosty w I półroczu 2013 roku to: ubezpieczenia indywidualne ze składką jednorazową (+252,8 mln zł) i ubezpieczenia grupowe i kontynuowane ze składką regularną, przede wszystkim ochronne (+71,6 mln zł). Spadek składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (-85,1 mln zł) wynikał z ustawowego odłożenia na rok 2014 obowiązku zawierania przez szpitale umów ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych oraz w ubezpieczeniach komunikacyjnych na skutek silnej konkurencji i utrzymującej się słabej kondycji krajowego rynku motoryzacyjnego.

Odszkodowania i świadczenia

Spadek odszkodowań i świadczeń netto (55,2 mln zł, czyli o 1,0%) w przeważającej mierze wynikał z niskiego poziomu szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań w ubezpieczeniach rolnych, a także utrzymania niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Wpływ na to miały korzystne warunki drogowe oraz mniejsze natężenie ruchu. Odnotowano także znaczący spadek odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach finansowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także niskiego poziomu szkód o znaczącej skali wypłat.

Koszty

Koszty akwizycji w I półroczu 2013 roku spadły o 26,2 mln zł (-2,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek ten wynikał głównie z: niższych prowizji w ubezpieczeniach grupowych ochronnych typ P oraz ujemnej dynamiki sprzedaży w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów akwizycji w związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży produktów inwestycyjnych przez kanał bancassurance oraz zwiększeniem udziału droższych kanałów dystrybucji w sprzedaży ubezpieczeń dla klienta masowego.          

Spadek kosztów administracyjnych o 45,4 mln zł (-6,6%) był w głównej mierze następstwem mniejszego zatrudnienia oraz niższych wydatków na reklamę (efekt prowadzonej w 2012 roku kampanii wizerunkowej) przy wzroście kosztów działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych. 

Działalność inwestycyjna

Dochody z działalności lokacyjnej Grupy PZU za I półrocze 2013 roku spadły o 36,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spadek wyników z działalności lokacyjnej Grupy PZU jak i segmentu inwestycje powodowany był m.in. niższą wyceną instrumentów kapitałowych na rynkach finansowych (indeks WIG spadł w I półroczu 2013 roku o 5,7% podczas gdy rok wcześniej zyskał 8,6%) oraz obligacji skarbowych. W I półroczu 2013 roku osiągnięto również niższe wyniki na instrumentach pochodnych, które nabywane są głównie w celu odpowiedniego zarządzania ryzykiem w ramach portfeli inwestycyjnych. W związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku konsolidacją funduszy nieruchomości, rozpoznano w I półroczu 2013 roku jednorazowy dochód (brutto) w wysokości 172,8 mln zł.

Rentowność 

W I półroczu 2013 roku pozytywny wpływ poprawy rentowności na skutek niższej szkodowości ubezpieczeń w segmentach masowym i korporacyjnym został skompensowany przez słabsze wyniki z działalności inwestycyjnej (-554,6  mln zł, tj. -36,4%).  W konsekwencji, zysk netto w I półroczu 2013 roku wyniósł 1.675,7 mln zł i był niższy o 40,7 mln zł, tj. o 2,4% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Rentowność kapitałów, pomimo spadku o 2,5 p.p., pozostała na wysokim poziomie 24,3%.

Kapitały własne, ROE

Kapitały własne osiągnęły wartość wyższą o 4,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 13.288,7 mln zł. W stosunku do 31 grudnia 2012 roku kapitały własne obniżyły się o 6,9% na skutek ujęcia dywidendy w wysokości 2.564,7 mln zł.

Wskaźnik ROEza pierwsze półrocze 2013 roku wyniósł 24,3%, co oznacza spadek o 2,5 p.p. w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku.

Rating

PZU i PZU Życie posiadają długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej (nadany przez agencję Standard & Poor's Ratings Services) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe działalności Grupy PZU za I półrocze 2013 roku 

Lp.

Wyszczególnienie
(w tys. zł)

Okres 6 m-cy

zakończony w dniu

30.06.2013

30.06.2012

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

8 495 251

8 246 274

2.

Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

(5 459 405)

(5 514 635)

3.

Dochód z działalności lokacyjnej w tym:

969 318

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także