Serinus: pierwszy odwiert w Brunei przygotowany do testów

Serinus: pierwszy odwiert w Brunei przygotowany do testów

fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Serinus Energy ukończyła prace wiertnicze przy odwiercie Uskok Lukut-1 w Bloku L w Brunei. Zidentyfikowano obiecujące pokłady, które wskazują na występowanie węglowodorów. Obecnie trwają prace przygotowawcze do testów strefy, która nigdy dotychczas nie była badana w Brunei na tej głębokości. Po ich zakończeniu, wiertnica zostanie przeniesiona na miejsce wykonywania kolejnego odwiertu Luba-1.

Uskok Lukut-1 jest pierwszym odwiertem wykonywanym w ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. LKU-1 został wydrążony do całkowitej długości 2.137 metrów MD (długość wzdłuż osi otworu). Podczas prac wiertniczych, na poziomie 2.131 metrów wystąpiło zjawisko tzw. drilling break, tzn. skokowego zwiększenia prędkości mechanicznej wiercenia. W efekcie LKU-1 zanotował duży wzrost cieśnienia oraz znaczący wypływ gazu, który spalany był na powierzchni przez kilka godzin. Po zakończeniu prac wiertniczych w odwiercie zostały zainstalowane rury okładzinowe o średnicy 4,5 cala, kończąc tym samym wykonywanie odwiertu. Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia łącznie do trzech testów Uskok Lukut-1. Po zakończeniu testów, rozpoczną się prace przy wykonywaniu drugiego odwiertu w Bloku L Luba-1.

Prace wiertnicze przy Uskok Lukut-1 pozwoliły na zidentyfikowanie węglowodorów w dwóch interwałach piaskowca, na poziomie od 1.700 do 2.137 metrów. Prace poszukiwawcze na obszarze lądowym Brunei nigdy dotychczas nie były prowadzone w sekcji na głębokości poniżej 1.100 metrów.

Po pierwszym teście odwiertu Lukut-1 będziemy mogli powiedzieć więcej o potencjale tej części Bloku L oraz podejmiemy decyzje co do kolejnych kroków w naszym programie wierceń. Obecność dwóch potencjalnych, dobrej jakości zbiorników piaskowca oraz zalegających w nich węglowodorów, może być pozytywnym sygnałem do dalszych działań w Brunei powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich Serinus Energy.

***

W Brunei Serinus ma 90 proc. udział w Bloku L poprzez spółką zależną (100 proc. udziałów) Kulczyk Oil Brunei Limited, posiadającą 40 proc. udziałów w Bloku, oraz poprzez spółkę zależną (100 proc. udziałów, operator) AED SEA, która posiada 50 proc. udział w Bloku. Pozostałe 10 proc. udziałów jest własnością niepublicznej spółki z Brunei, która współpracuje z Serinus na warunkach rynkowych.

 

O Serinus

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane pod symbolem SEN zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX).

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach ChouechEssaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udział w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) w lądowym obszarze koncesji Satu Mare, obejmującej 2.949 km blok poszukiwawczo-wydobywczy w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / nholton@serinusenergy.com

Serinus Energy Inc. Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / jkorczak@serinusenergy.com


T
łumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward - looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: prognoza, przyszły, może, będzie, spodziewany, przewidywany, potencjalny., umożliwia, pro-forma itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultaty

Źródło: SERINUS ENERGY

dostarczył:
netPR.pl
>

Czytaj także

 0