Rusza pierwszy indeks obligacji korporacyjnych w Polsce i regionie

Rusza pierwszy indeks obligacji korporacyjnych w Polsce i regionie

17 października 2013 roku uruchomiony został pierwszy w Polsce i regionie indeks obligacji korporacyjnych - mBank Polish Corporate Bond Index (mBank PCBI). Nowy indeks został zaprojektowany do monitorowania wyników obligacji na podstawie stopy całkowitego zwrotu. Jest on obliczany w oparciu o najbardziej płynne obligacje korporacyjne notowane na rynku Catalyst. 

mBank Polish Corporate Bond Index został stworzony na bazie najlepszych wzorców i rozwiązań, stosowanych z powodzeniem w międzynarodowych indeksach tego typu. mBank PCBI jest ważony wartością rynkową, podlegającą okresowym, comiesięcznym zmianom. Kalkulacja dokonywana jest na podstawie wartości rynkowej danej obligacji (uwzględniając narosłe odsetki) względem wszystkich obligacji w indeksie. Obliczenie wag następuje w pierwszy dzień sesyjny miesiąca. Dane dzienne, dotyczące historycznych poziomów indeksu, dostępne są od 1 października 2012 r. 

Rozwój polskiego rynku obligacji nie pozostał niezauważony w Europie, o czym świadczy m.in. wzmożone zainteresowanie inwestorów zagranicznych polskimi obligacjami skarbowymi. Jednym z wyzwań, z którymi musieli się mierzyć uczestnicy rynku obligacji korporacyjnych, był deficyt odpowiednich narzędzi analitycznych, które opisywałyby jego aktualną kondycję mówi Cezary Stypułkowski, prezes BRE Banku.

Silna pozycja BRE na krajowym rynku papierów dłużnych oraz nabyte doświadczenie i kompetencje pozwoliły naszym analitykom na stworzenie pierwszego w regionie indeksu obligacji korporacyjnych, wzorowanego na najlepszych rozwiązaniach zachodnich instytucji finansowych. Jestem pewien, że nowy indeks stanie się ważnym narzędziem, które istotnie wpłynie na postrzeganie rynku obligacji korporacyjnych, oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania tym rynkiem zarówno ze strony potencjalnych emitentów, jak i inwestorów. Podjęte działania wspierają realizację inicjatyw strategicznych w ramach strategii banku oraz umacniają naszą pozycję na rynku papierów dłużnych dodaje Cezary Stypułkowski.

Nieprzypadkowo uruchomienie indeksu zbiega się w czasie z czwartą rocznicą funkcjonowania rynku Catalyst. Segment polskich obligacji korporacyjnych od 2011 r. odnotował gwałtowny wzrost zarówno w liczbie emisji na rynku pierwotnym, jak również pod względem wartości obrotów na rynku wtórnym. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji korporacyjnych wzrosła z 4,6 mld zł na początku 2011 r. do 24,2 mld zł na koniec września 2013 r. (z wyłączeniem: obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, obligacji banków spółdzielczych oraz listów zastawnych). W tym samym czasie liczba emitentów, wprowadzających obligacje na rynek Catalyst, wzrosła ponad pięciokrotnie z 25 do 134 mówi Karol Prażmo, doradca zarządu BRE Banku, współtwórca indeksu.

Płynność obrotu, mierzona wartością obrotów oraz liczbą transakcji sesyjnych, zwiększyła się w analogiczny sposób. W I kwartale 2011 r. zawieranych było średnio 804 transakcji miesięcznie, które generowały łączny obrót na poziomie 11 mln zł. W III kwartale 2013 r. liczba transakcji wzrosła do 4024 miesięcznie, zaś średni miesięczny obrót wyniósł 67 mln zł. Postępy tego rynku przekładają się na rosnące zainteresowanie inwestorów. Jesteśmy przekonani, że nowy indeks przyczyni się do dalszego rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, w ramach którego Grupa BRE posiada silną i stabilną pozycję dodaje Karol Prażmo. 

Liczba obligacji wchodzących w skład indeksu mBank PCBI jest zmienna i zależna od liczby instrumentów, które spełnią kryteria kwalifikacyjne. Aktualnie w jego skład wchodzą 34 serie obligacji 27 emitentów, reprezentujących 11 głównych branż gospodarki. Powyższa selekcja została przeprowadzona w oparciu o szereg analiz dotyczących zarówno samych emisji, jak również historycznych obrotów. Szczegółowy dobór składników indeksu ma na celu zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji  zarówno w przypadku emitentów, jak i branż przez nich reprezentowanych. mBank Polish Corporate Bond Index oferuje transparentność oraz portfelowe spojrzenie na wtórny rynek obligacji korporacyjnych.

Nad jakością danych oraz bezpieczeństwem funkcjonowania indeksu czuwać będzie zespół administratorów pod kierownictwem Karola Prażmo i Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty BRE Banku. Notowania mBank Polish Corporate Bond Index publikowane będą w panelu informacyjnym Bloomberga (MBANKPCB Index), gdzie aktualizacja odbywać się będzie codziennie, oraz na stronie internetowej BRE Banku (www.brebank.pl/mBankPCBI), gdzie będą aktualizowane w trybie cotygodniowym.

BRE Bank to trzeci największy bank w Polsce pod względem aktywów. Obsługuje ponad 4,2 mln klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. 25 listopada 2013 r. BRE Bank zmieni nazwę na mBank. Zmiany dotyczyć też będą marki MultiBank, która zostanie zastąpiona przez mBank, oraz nazw spółek zależnych działających w ramach Grupy BRE Banku (wkrótce Grupy mBanku). Marka mBank będzie wykorzystywana w całej działalności banku na wszystkich rynkach. Będzie to też nazwa banku zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Jej wybór podyktowany był wartością marki mBank, jej wysoką rozpoznawalnością oraz potencjałem wzrostu. mBank to najbardziej znana marka w Grupie BRE i jeden z najlepszych polskich brandów.

Źródło: BRE Bank

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0