Wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego w Polsce

Wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego w Polsce

fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Firmy lepiej niż w innych krajach oceniają perspektywy krajowej gospodarki

Opublikowane przez Grupę Sage (Sage Group Plc) wyniki badania Sage Business Index pokazują, że polskie firmy z coraz większym optymizmem oceniają własne możliwości rozwoju i lepiej niż w innych krajach oceniają perspektywy gospodarki krajowej.

Według badania, globalne poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego jest obecnie najwyższe od czterech lat. Większość firm przewiduje wzrost obrotów i zatrudnienia w ciągu najbliższego roku. Tegoroczne badanie Sage Business Index przeprowadzono wśród niemal 14 000 małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów z całego świata.

Uzyskane wyniki pokazują, że w skali globu po raz pierwszy od czterech lat firmy wykazują bardziej optymistyczne niż pesymistyczne nastawienie. We wszystkich badanych obszarach obejmujących ocenę własnych perspektyw oraz perspektyw gospodarki krajowej i globalnej, wskaźniki wzniosły się ponad neutralny poziom 50 pkt.

Poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego

Polskie firmy z większym niż kiedykolwiek wcześniej optymizmem postrzegają własne perspektywy rozwoju i wzrostu - wskaźnik ten wzrósł o 3,28 punktu do poziomu 60,88. Spośród wszystkich badanych krajów polskie firmy najwyżej oceniły perspektywy gospodarki krajowej - wskaźnik wzrósł o 2,13 punktu do poziomu 62,32. Przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają także perspektywy globalnej gospodarki, bowiem wskaźnik ten od ubiegłego roku zanotował wzrost o 4,65 i wyniósł 51,70 pkt.

W Europie opinie na temat perspektyw europejskiej gospodarki są podzielone. Firmy z Irlandii i Hiszpanii oceniają je najlepiej, wskaźnik ten wyniósł tam odpowiednio 56,40 i 54,14. Natomiast firmy z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski oceniają je raczej optymistycznie niż pesymistycznie, w przeciwieństwie do Austrii, Szwajcarii i Portugalii, gdzie uzyskano wynik poniżej 50 pkt. Ze wszystkich badanych krajów najbardziej pesymistycznie ocenia europejską gospodarkę Francja, gdzie wskaźnik ten wyniósł zaledwie 44,08.

Prognozy dotyczące wzrostu

W Polsce widoczny jest wzrost poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego na następny rok. Przedstawiciele dwóch trzecich firm (63%) przewidują w przyszłym roku wzrost obrotów średnio o 3,6%, natomiast zaledwie 22% firm spodziewa się, że ich obroty spadną. Połowa przedsiębiorców uważa, że w ciągu następnego roku liczba osób zatrudnionych w ich firmie wzrośnie o średnio 2,2%, a tylko 12% firm planuje ograniczyć zatrudnienie. Optymizm polskich firm odzwierciedla aktualne tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce, które na koniec roku wyniesie od 3 do 3,3%[1] i utrzyma się na takim poziomie w 2015 r.

Nastawienie do ryzyka

Zmiana poziomu poczucia bezpieczeństwa inwestycyjnego znalazła również odzwierciedlenie w większej otwartości polskich firm na ryzyko. Blisko dwie trzecie (59%) decydentów opisało siebie jako osoby skłonne do podejmowania ryzyka, co w porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza wzrost tej grupy o 7% i jest wynikiem o 10% wyższym od średniej globalnej. Jednocześnie jedna czwarta przedstawicieli polskich firm (25%) powiedziała, że w ciągu ostatnich siedmiu lat ich niechęć do ryzyka wzrosła.

Eksport

Największym poczuciem bezpieczeństwa inwestycyjnego wykazywały się firmy działające poza swoim rynkiem krajowym. Ponad jedna trzecia ankietowanych (43%) powiedziała, że prowadzi działalność poza granicami swojego kraju, a eksport stanowi średnio 20% ich obrotów. Eksporterzy dobrze oceniają ubiegły rok: 47% stwierdziło, że ich obroty z eksportu wzrosły (więcej niż w przypadku innych rynków), a tylko 13% zanotowało w tym zakresie spadek. Co więcej, 63% eksporterów oczekuje w przyszłym roku wzrostu eksportu o średnio 5,2%.

Większość polskich firm nie odczuwa jednak instytucjonalnego wsparcia w swoich ambicjach dotyczących zwiększenia eksportu. Zaledwie 15% uzyskało od rządu potrzebne wsparcie. Za najważniejsze działania, jakie powinien podjąć rząd, aby wspomóc wzrost eksportu, przedsiębiorcy wskazują zmiany legislacyjne (33%), wspieranie firm prowadzących działalność za granicą (27%) i zachęty finansowe (20%).
Więcej: http://www.sage.com/businessindex/poland

# # #

PODSUMOWANIE GLOBALNYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH

 • Wskaźnik optymizmu wobec własnych perspektyw wzrósł o 2,13 punktu do poziomu 64,14 pkt., podczas gdy ocena perspektyw dla gospodarki swojego kraju poprawiła się o 2,78 punktu i wynosi 51,63 pkt., a ocen perspektyw dla gospodarki światowej o 3,08 pkt. do poziomu 51,68 pkt.
 • 58% firm spodziewa się w przyszłym roku wzrostu obrotów średnio o 2,5%, podczas gdy zaledwie 21% uważa, że ich obroty spadną.
 • 43% firm przewiduje w ciągu następnych dwunastu miesięcy wzrost zatrudnienia, podczas gdy tylko 9% spodziewa się zmniejszenia liczby pracowników.
 • Blisko połowa (49%) osób podejmujących decyzje opisuje siebie jako skłonne do podejmowania ryzyka, a tylko 31% cechuje się niechęcią do ryzyka. Dla porównania, w 2013 roku wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47% i 32%.
 • 41% respondentów prowadzi działalność biznesową za granicą. Eksporterzy szacują, że eksport stanowi średnio 20% ich obrotów.
 • W ubiegłym roku 40% eksporterów zanotowało wzrost eksportu, a tylko 11% spadek.
 • 54% eksporterów oczekuje w przyszłym roku wzrostu eksportu o średnio 3,2%.
 • Tylko 12% firm otrzymało od rządu wsparcie potrzebne do zwiększenia eksportu, a dwie największe bariery to koszty logistyczne (30%) i poziom konkurencji na rynkach międzynarodowych (25%).
 • Blisko jedna trzecia firm (29%) uważa, że jednym z działań, jakie powinien podjąć rząd, aby wspomóc wzrost eksportu, jest udzielenie większych zachęt finansowych.
 • 23% osób podejmujących decyzje zauważa, że największą przeszkodą dla rozwoju firm jest biurokracja i względy legislacyjne, 16% za bariery wzrostu uważa stawki i ulgi podatkowe, a 11% sposób, w jaki rząd radzi sobie z kwestiami gospodarczymi.
 • Blisko jedna czwarta firm (23%) uważa, że najważniejsze, co rząd może zrobić dla firm, to ograniczenie biurokracji, a ponad jedna piąta (21%) postuluje obniżenie podatków dla firm.

Uwaga do wydawców: W ramach przeprowadzonego przez firmę Sage badania Business Index 2014 przeprowadzono ankiety wśród 13 710 osób podejmujących decyzje w małych i średnich przedsiębiorstwach z 18 krajów, w okresie od 9 lipca do 29 sierpnia 2014 roku. Podobne badania przeprowadzono także w 2011, 2012 i 2013 roku. Wszystkie dane są dostępne na żądanie.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Sage Sp. z o.o.

infoWire.pl

Czytaj także