Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w IQ2015 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Magellan w IQ2015 roku.

Grupa Kapitałowa Magellan to międzynarodowa instytucja działająca na rynku usług finansowych dla podmiotów z sektora medycznego i jednostek samorządów terytorialnych.

Wyniki finansowe Grupy Magellan w IQ 2015 roku:

 • 12,7 mln zł zysku netto (-1% r/r, +12% q/q)
  - wyniki 1Q'15 pod presją obniżonej stopy odsetek ustawowych
   
 • 515 mln zł kontraktacji (wzrost o 4% r/r) - przy współpracy z ponad 230 kontrahentami biznesowymi, w tym:
  - 309 mln PLN kontraktacji bilansowej - wzrost o 8% r/r,
  - 206 mln PLN kontraktacji pozabilansowej - spadek o 3% r/r
   
 • 1,47 mld zł portfela aktywów finansowych na 31.03.2015 r. - wzrost o 31% r/r i utrzymanie wysokiego poziomu z końca 2014 r.
 • 380 mln zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 17% r/r)
  - bardzo dobre wpływy wynikiem wysokiej jakości i regularności portfela
   
 • 3,46 dźwignia finansowa i dostęp do blisko 1,5 mld zł finansowania zewnętrznego (wzrost o 340 mln zł r/r)


- Mimo wymagającego otoczenia rynkowego, w I kwartale 2015 roku wypracowaliśmy solidny wynik finansowy. Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie porównywalnym do wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 38.309 tys. PLN - wzrost o 2.604 tys. PLN, tj. 7% w stosunku do I kwartału 2014 roku. Czynnikami mającymi wpływ na zrealizowany wynik były rosnąca skala działalności i wzrost wartości portfela, obniżenie bazowych stóp procentowych przy jednoczesnym obniżeniu odsetek ustawowych - mówi Krzysztof Kawalec, prezes zarządu Magellan S.A.

Grupa Kapitałowa konsekwentnie dywersyfikuje źródła przychodów i wzrost kontraktacji bilansowej r/r miał miejsce głównie za sprawą wysokiej sprzedaży na rynku finansowania JST (+106% wzrost r/r) oraz dzięki wysokiej sprzedaży zrealizowanej przez spółki zagraniczne. Na kolejne miesiące przewidujemy dalszy rozwój współpracy z JST. Z uwagi na specyfikę rynku, największe wolumeny kontraktacji w sektorze JST realizowane są w drugiej połowie roku.

Rozwijaliśmy sprzedaż w ramach projektu Skarbiec-Zdrowia FIZ-AN, gdzie w pierwszym kwartale tego roku pozyskaliśmy aktywa na kwotę 15 mln PLN. Ogółem wartość pozyskanych aktywów w tym projekcie to 42 mln PLN. W przyszłości projekt FIZ pozwoli nam w większym stopniu dywersyfikować przychody ze sprzedaży bez konieczności zaangażowania bilansowego.

W I kwartale 2015 r. Grupa zawarła umowy z 231 kontrahentami. W ramach posiadanego portfela współpracowaliśmy z blisko 765 szpitalami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami działającymi na rynku medycznym.

Z powodzeniem sprzedaż realizowały również spółki zależne Grupy. W ciągu trzech miesięcy 2015 roku zawarły łącznie umowy o wartości 99.451 tys. PLN, co oznacza wzrost o 58% w stosunku do wartości zawartych umów w okresie porównywalnym. Spółki zależne (Magellan Česká republika s.r.o., Magellan Slovakia s.r.o. oraz MEDFinance S.A.) łącznie osiągnęły w I kwartale 2015 roku wynik finansowy na poziomie 1.836 tys. PLN, co oznacza aż 41%-owy wzrost w stosunku do wartości zysku netto zrealizowanego w I kwartale 2014.

- W pierwszym kwartale tego roku Grupa zachowała wysoką efektywność operacyjną - koszt funkcjonowania Grupy na poziomie poniżej 20% przychodów ze sprzedaży usług finansowych. Wobec ograniczenia wysokości odsetek ustawowych coraz większego znaczenia nabiera przychód realizowany z tytułu prowizji - dodaje Krzysztof Kawalec.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Magellan S.A.

infoWire.pl

Czytaj także