„Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie” – Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk oddział w Warszawie
Artykuł sponsorowany

„Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie” –  Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk oddział w Warszawie

Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk oddział w Warszawie
Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk oddział w Warszawie Źródło: Materiał Partnera
Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą turystyczną? W jaki sposób zapewnić jak najlepszą edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym sektorze? Jak sprostać wymaganiom dzisiejszej gospodarki silniej zorientowanej na ekologię? Na te i inne pytania starał się odpowiedzieć projekt realizowany w ramach programy Erasmus +ESTET: Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Społeczna Akademia Nauk jako jeden z siedmiu parterów z sześciu krajów Europy (Polski, Bułgarii, Francji, Włoch, Irlandii i Grecji) realizuje projekt, którego wynikiem jest opracowany program szkoleń oraz materiałów dydaktycznych, które mają wypełnić lukę pomiędzy tym, co jest dostarczane przez programy kształcenia i szkolenia zawodowego, a tym co jest potrzebne organizacjom zajmującym się strategicznym planowaniem zrównoważonej działalności turystycznej.

Międzynarodowa Konferencja „Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie” stanowi podsumowanie działań międzynarodowego projektu Erasmus +ESTET. Konferencja odbędzie się 1 grudnia w budynku Społecznej Akademii Nauk w Warszawie o godzinie 10:00. Konferencja skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych tematem zrównoważonego rozwoju w turystyce, a udział w niej jest bezpłatny.

Wyzwania stojące przed branżą turystyczną

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju branży turystycznej jest obecnie jednym z największych globalnych wyzwań. Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego dostrzegają potrzebę współpracy z przedsiębiorstwami w celu zapewnienia studentom realnych doświadczeń i zapoznania ich z obecnie stosowanymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej oczekują, aby szkoły przekazywały studentom więcej umiejętności praktycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, tak aby przyszli pracownicy mogli sprostać wymaganiom na rynku pracy.

Należy zauważyć, że w programach nauczania w obszarze turystyki brakuje kompleksowego komponentu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Chociaż wśród edukatorów i ekspertów kształcenia i szkolenia zawodowego istnieje głębokie zrozumienie różnych elementów zrównoważonej turystyki, nadal istnieje luka w edukacji dotyczącej zrównoważonej turystyki oraz we wdrażaniu tzw. potrójnej linii przewodniej (koncepcji zachowania równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym działalności gospodarczej), między innymi ze względu na kwestie polityki publicznej, czynniki ekonomiczne i czynniki behawioralne.

Międzynarodowy projekt Erasmus +ESTET

Aby jak najlepiej dostosować opracowywane treści do potrzeb zarówno instytucji edukacyjnych, jak i przedsiębiorstw turystycznych, w szczególności w odniesieniu do kwestii rozwoju zrównoważonego na płaszczyźnie środowiskowej, społeczno-kulturowej i gospodarczej w ramach prac nad projektem Erasmus +ESTET przeprowadzono dogłębną analizę sytuacji w krajach partnerskich.

Przeanalizowano programy nauczania z obszaru turystyki na poziomie kształcenia i szkolenia zawodowego, studiów pierwszego stopnia oraz studiów magisterskich, a także dokonano przeglądu różnorakich artykułów naukowych, raportów dotyczących polityki publicznej, europejskich projektów turystycznych, sprawozdań organizacji pozarządowych oraz stron internetowych związanych ze zrównoważona turystyka w Unii Europejskiej.

Ponadto przeprowadzono badania jakościowe w ramach 12 grup fokusowych w sześciu krajach konsorcjum projektowego ESTET (Bułgarii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech i Polsce). W każdym kraju odbyły się dwie grupy fokusowe, jedna ze specjalistami z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego oraz druga ze specjalistami i ekspertami z przedsiębiorstw turystycznych. Materiał zebrany podczas badań posłużył do opracowania filmów microlearningowych, projektów typu WebQuests oraz jako pomysły dotyczące projektów typu „service-learning” (nauka poprzez działanie) dla instytucji zajmujących się edukacja w obszarze turystyki.

Portfolio zasobów edukacyjnych zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: środowiskowy, społeczno-kulturowy i gospodarczy. W każdym z nich omówiono 6 najważniejszych zagadnień (m.in. gospodarkę wodną, energetyczną, kwestię emisji gazów cieplarnianych, ale także ochronę dziedzictwa kulturowego, współpracę ze społecznościami lokalnymi czy gospodarkę obiegu zamkniętego).Oprócz projektów typu „service-learning” wzbogacających wiedzę w danym temacie uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności praktyczne dzięki WebQuestom o dwóch poziomach trudności- podstawowym i zaawansowanym oraz atrakcyjnym wideo wyjaśniającym każde zagadnienie. Materiały dostępne są bezpłatnie w 6 wersjach językowych, w tym po polsku, na stronie internetowej projektu: http://estet-project.com/

Partnerzy projektu przeprowadzili pilotaże materiałów dydaktycznych w szkołach zawodowych oraz cykl warsztatów praktycznych. Dodatkowo dzięki nawiązanym współpracom z przedstawicielami branży turystycznej poddano opinii ich wartość merytoryczną. Eksperci jednoznacznie stwierdzili ich wysoką jakość i potwierdzili, że bez wątpienia stanowią one wartość dodaną dla postępu w edukacji turystycznej. W rezultacie partnerzy opracowali ramy koncepcyjne włączenia umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego, a do tego przygotowali program szkoleń.

„Opracowane materiały dydaktyczne w ramach projektu umożliwią wykorzystanie ich w praktyce edukacyjnej wśród nauczycieli oraz edukatorów, a także podniosą świadomość na temat możliwości i wartości dodanej włączania kompetencji zrównoważonego rozwoju w programy nauczania w obszarze turystyki wśród specjalistów w tym obszarze” - mówi Aleksandra Zając, Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Społecznej Akademii Nauk, Koordynator Projektu.

Międzynarodowa Konferencja „Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie”

Podsumowaniem działań projektowych jest Międzynarodowa Konferencja „Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie”, która obędzie się 1 grudnia 2022 r w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00.

Konferencja skierowana jest do:

  • organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego- nauczycieli, trenerów, opiekunów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcących podnieść swoje kwalifikacje;

a także przedstawicieli:

  • organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń i sieci zawodowych, administracji na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki;
  • organizacji pozarządowych/ organizacji non-profit/ fundacji zajmujących się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  • instytucji publicznych zarządzających kształceniem i szkolenie zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej;
  • instytucji oferujących programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
  • instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu.

Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie” – Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Społeczną Akademię Nauk oddział w Warszawie

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną materiały opracowane w projekcie. Zaplanowano także warsztaty praktyczne dotyczące dobrych praktyk, wyzwań i przyszłości rozwoju zrównoważonej turystyki oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów na temat włączania tych umiejętności w kształcenie i szkolenie zawodowe.


Szczegółowy program wydarzenia: http://estet-project.com/final-conference/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/UhVZocPxBuzLSyR4A

Źródło: Materiał Partnera