Pensje menedżerów spółek Skarbu Państwa. Senat przyjął projekt ustawy

Pensje menedżerów spółek Skarbu Państwa. Senat przyjął projekt ustawy

Dodano:   /  Zmieniono: 3
pieniądze (fot.Magdziak Marcin/Fotolia.pl)
Senat przyjął w czwartek wieczorem ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w szczególności spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

"Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy, której projekt opracował rząd. Jej celem jest zmiana zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Mają być one jawne, przejrzyste i uzależnione od kryteriów obiektywnych, czyli wielkości firm i osiąganych przez nie wyników" - czytamy w komunikacie Senatu.

Wynagrodzenia będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, podano w materiale.

"Ustawa wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków zarządu, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a spółki małej (zatrudniającej od 11 do 50 osób), średniej (51-250 osób), dużej (251-1250 osób), 'dużej plus' (co najmniej 1251 osób, obrót roczny netto wyższy niż 250 mln euro) odpowiednio: 2-4-krotność; 3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność" - czytamy dalej.

W myśl zapisów ustawy "część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50%, a w największych spółkach 100% wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym". Ponadto ma ona zależeć od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki.

Ustawa zakłada zarazem, że w wyjątkowych okolicznościach część stała wynagrodzenia będzie mogła być podniesiona.

Uregulowana zostaje zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy.

"Odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą mogły być wypłacane maksymalnie przez pół roku i tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nie będzie możliwe zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy stanowiącej podstawę pełnienia funkcji członka zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zakazie konkurencji, członek zarządu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji" - napisano także w komunikacie.

Ustawa zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych, czyli w spółkach córkach i wnuczkach.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji.

Czytaj także

 3
 • KRASOWSKI WAŁCZ IP
  JA PRACUJĘ W PRYWATNEJ FABRYCE JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH W WAŁCZU. JESTEM BRYGADZISTA. WYWALAM ROBOTNIKÓW Z ROBOTY KIEDY CHCE.
  • antek emigrant IP
   Ty kowalski zapytaj ile dostają miesięcznie nic nie robiący szefowie związków zawodowych. A związków w spółkach węglowych jest do ciula.
   • kowalski IP
    W spólkach węglowych rządzonych przez PO-PSL średnie pensje zarządów wzrosły od 15 tyś do 60 tyś. w m-c[czyli o 400%] i to w czasie gdy spółki przechodziły ekonomiczną zapaść.O innych cudach owych prezesów np. o 50-60 krotnym wzroście wydatków na tzw. consulting czy usługi obce prawnicze pisze raport NIK.