Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 roku
  • Business Gate :Business Gate

Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 roku

Wykres wzrost (fot. © Donets/Fotolia.pl)
Ostatni kwartał 2016 roku, podobnie jak poprzedni, był okresem hossy na rynkach akcji. Grudzień 2016 roku był drugim (po marcu) najlepszym miesiącem 2016 roku dla inwestujących w akcje notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Utrzymująca się pod koniec 2016 roku korzystna koniunktura na rynkach akcji, szczególnie dla spółek z sektorów paliwowego i surowcowego, zaowocowała bardzo wysokim wzrostem indeksu WIG20 sięgającym 14% w kwartale.

Sprzyjająca inwestorom sytuacja na rynkach finansowych pozwoliła wszystkim otwartym funduszom emerytalnym (OFE) na osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu. Przeciętna kwartalna stopa zwrotu OFE wyniosła 7,5%. W tym samym czasie indeks WIG wzrósł o 9,9%. Nie zmieniła się istotnie struktura portfela inwestycyjnego OFE. Na koniec grudnia 2016 roku dominowały w niej krajowe instrumenty udziałowe stanowiące ponad trzy czwarte wartości portfela. Blisko 9% stanowiły krajowe instrumenty dłużne, a udział instrumentów zagranicznych ustabilizował się na poziomie przekraczającym 7% portfela. Udział niezłotowych aktywów w portfelach OFE wynosił 11,5%, przy obowiązującym od początku tego roku 30% limicie zaangażowania. W 2016 roku OFE, w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa, przekazały do ZUS środki pieniężne o wartości 3,5 mld zł, w tym 909 mln zł w IV kwartale, dla porównania, w latach 2014 – 2015 do ZUS trafiło z tego tytułu 7,8 mld zł. Po raz kolejny sektor OFE odnotował ujemne saldo przepływów z ZUS –wartość składek emerytalnych przekazywanych do OFE była niższa od wartości środków przekazywanych do ZUS z tytułu tzw. suwaka bezpieczeństwa. W IV kwartale tylko dwa fundusze odnotowały dodatni bilans tych operacji.

Łączny zysk powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w 2016 roku wyniósł 400 mln zł i był o 82 mln zł niższy niż wynik w 2015 roku.

Spadek wyniku finansowego PTE wynika przede wszystkim z istotnego zmniejszenia się przychodów z zarządzania funduszami emerytalnymi i nieznacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności.

WszystkiePTE pozostają rentowne przy średniej wartości wskaźnika ROE w 2016 roku przekraczającej 10% (w skali roku). Wszystkie PTE posiadają również wskaźniki adekwatności kapitałowej powyżej poziomu zalecanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W grudniu 2016 roku Rada Ministrów zakończyła pracę nad przeglądem systemu emerytalnego. Wyniki przeglądu, w tym Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) wraz z propozycjami zmian, zostały przekazane do Sejmu RP wraz ze wskazaniem możliwej zmiany polegającej na przekształceniu OFE w fundusze inwestycyjne polskich akcji, które w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych zarządzałyby 75% aktywów przekazanych z OFE. Pozostałe 25% środków z OFE miałoby zostać przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP rozpatrzyła ww. dokument w dniu 8 lutego 2017 roku złożyła wniosek o przyjęcie go przez Sejm. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju obecnie trwają prace nad przygotowaniem stosownych propozycji legislacyjnych, które powinny zostać ujawnione na przełomie marca i kwietnia br.

Sytuacja finansowa PTE

Wartość kapitałów własnych powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 roku wyniosła blisko 2,4 mld zł i wzrosła o około 4% w porównaniu do stanu z września 2016 roku. Na wzrost poziom u kapitału własnego w PTE w IV kwartale 2016 roku wpłynęły dodatnie wyniki finansowe osiągnięte przez towarzystwa Kapitały własne PTE są bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa kapitałowej części systemu emerytalnego. Stanowią kluczowy element gwarantowania odpowiedniego poziomu jakości zarządzania aktywami funduszy oraz mogą być źródłem pokrycia strat w przypadku nieprawidłowości, w tym wystąpienia odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie PTE. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby PTE posiadały kapitały własne na poziomie adekwatnym do wartości zarządzanych aktywów w OFE. Na koniec IV kwartału 2016 roku relacja sumy kapitałów własnych PTE i środków na Funduszu Gwarancyjnym do aktywów netto OFE wynosiła 2,1% i wahała się w poszczególnych towarzystwach od 1,4 % do 3,3 %. Stosunek aktywów płynnych PTE i środków na Funduszu Gwarancyjnym do aktywów netto OFE wynosił 1,9 % (od 1,5% do 3,1% w poszczególnych PTE).


W IV kwartale 2016 roku do otwartych funduszy emerytalnych trafiło ponad 733 mln zł składek. Kolejne nowelizacje przepisów prawa sprawiały, że w ostatnich latach obowiązująca stawka składki kierowanej do OFE kilka krotnie się zmieniała, co powodowało fluktuacje wielkości strumienia nowych środków kierowanych do OFE. Od sierpnia 2014 roku do OFE są przekazywane składki tylko tych osób, które złożyły odpowiednią deklarację w ZUS.

Materiał pochodzi z raportu: Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 roku opublikowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

/ Źródło: Business Gate

Czytaj także

 0