Rząd przygotował nowelizację ustawy o obligacjach. Co zakłada?

Rząd przygotował nowelizację ustawy o obligacjach. Co zakłada?

pieniądze (fot.Magdziak Marcin/Fotolia.pl)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, zgodnie z którym zakłady ubezpieczeń i reasekuracyjne będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych, trafił do uzgodnień międzyresortowych – podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

„Celem proponowanej ustawy o zmianie ustawy o obligacjach jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str.1, z późn. zm.), zwanym dalej >>rozporządzeniem delegowanym<<. Zauważyć należy, że w ustawie o obligacjach zawarto już stosowne wyłączenia odnoszące się do przypadku emisji obligacji w celu ich zakwalifikowania jako składników funduszy własnych banków oraz firm inwestycyjnych (art. 74 ust. 7 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o obligacjach). Przepisy ustawy o obligacjach powinny zostać uzupełnione o analogiczne wyłączenia odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji„ – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Według resortu finansów, obecnie obowiązująca ustawa o obligacjach zawiera przepisy, których stosowanie nie zostało wyłączone w przypadku obligacji podporządkowanych emitowanych przez podmioty rynku ubezpieczeniowego. W związku z powyższym obligacje takie nie posiadają niektórych cech określonych w odpowiednich przepisach rozporządzenia delegowanego.

„Proponuje się, żeby ustawa o zmianie ustawy o obligacjach weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wejście w życie ustawy z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie spowoduje negatywnych skutków dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projekt zawiera korzystne rozwiązania dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji umożliwiające im emisję obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym. Jednocześnie w ten sposób zostanie zapewnione minimalne vacatio legis dla nowej regulacji” – podano także.

Czytaj także

 1
  • Zmartwiony IP
    Ta zmiana prawa oznacza jedną z dwóch rzeczy:
    1. Albo PiS zrozumiało, ża obecny podatek bankowy (którym objęte są zakładay ubezpieczeń) w połączeniu z decyzjami KNFu, spowodował, że samochód w Polsce PiSu stał się dobrem luksusowym przez cenę ubezpieczeń AC i OC
    2. Nieodpowiedzialny rząd PiSu przygotowuje się do dalszego wzmożonego zadłużania Polski, z próbą ominięcia konstytucyjnych hamulców (które mają nas chronić przed nadmiernym zadłużeniem), oferując zakładom aktywa dłużne zwolnione z podatku bankowego (zakłady ubezpieczeń wprost siedzą na aktywach finansowych z założenia)