KNF zawiesiła działalność SKOK-u Wybrzeże

KNF zawiesiła działalność SKOK-u Wybrzeże

Siedziba SKOK, zdjęcie ilustracyjne
Siedziba SKOK, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / fot. Damian Burzykowski
Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże) oraz postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

KNF ustanowiła w SKOK Wybrzeże zarządcę komisarycznego, który wykonując decyzję KNF, sporządził historyczną informację finansową i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń wynika, że SKOK Wybrzeże posiadała fundusze własne w wysokości (-) 36 596 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 39,12%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014 – 2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 proc., w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych.

KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Wybrzeże w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie. Komisja wszczęła postępowanie administracyjne, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Wybrzeże przez bank krajowy. W wyznaczonym przez KNF terminie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań.

13 września KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) o zagrożeniu upadłością SKOK Wybrzeże oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK Wybrzeże pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie. SKOK Wybrzeże posiadała fundusze własne w wysokości (-) 44 843 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 4 245 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 559 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 15 670 członków SKOK Wybrzeże wynosiły 128 130 tys. zł.

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalny powód do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Źródło: knf.gov.pl

Czytaj także

 2
 •  
  Jakby podsumować kasę, która wyparowała w czasach całych 8 lat rządów PO- PSL we wszystkich aferach zsumowanych do kupy (wliczając w to nawet AG), to może uzbiera się część tego, co stracili Polacy w aferze SKOK.
  Pomysłodawcy a potem realizatorzy tego wału wszechczasów nie powinni do końca życia wyjść z paki na taką kasę orżnęli Polaków!!!
  Wypłacalność na poziomie ujemnym -39% i ujemne saldo na depozytach ?!?!
  Tę kasę powinni pisowi z konta ściągnąć i za SKOKi cały ten twór zlikwidować! A dopiero potem sięgać po depozyty gwarantowane naszymi pieniędzmi.

  Ale nie. Debilom ośmiorniczki przeszkadzały. No to teraz proszę
  •  
   wypeir , , ,te wy  skoki po za granice rp !!