KE proponuje utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

KE proponuje utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

Budynek Komisji Europejskiej
Budynek Komisji Europejskiej / Źródło: Newspix.pl / ABACA
Komisja Europejska zaproponowała utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW) osadzonego w ramach prawnych UE i opartego na dobrze ugruntowanej strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). Inicjatywa ta jest towarzyszy przedstawionemu dziś planowi działań na rzecz pogłębienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej.

Nadrzędnym celem planowanych działań jest zwiększenie jedności, efektywności i demokratycznej rozliczalności europejskiej unii gospodarczej i walutowej do 2025 r., podano w komunikacie.

„Po latach kryzysu nadszedł czas, abyśmy wzięli przyszłość Europy w swoje ręce. Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań zapewniających, by unia gospodarcza i walutowa była bardziej zjednoczona, efektywna i demokratyczna i przynosiła korzyści wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki świeci słońce” – powiedział przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, cytowany w komunikacie.

Pogłębienie unii gospodarczej i walutowej (UGW) to środek prowadzący do celu, jakim jest: więcej miejsc pracy i inwestycji, szybszy wzrost oraz większa sprawiedliwość społeczna i stabilność makroekonomiczna, podano w materiale.

„Wspólna waluta zapewnia Europejczykom ochronę i oferuje więcej możliwości, zaś silna i stabilna strefa euro jest niezbędna zarówno dla jej członków, jak i całej UE. W ostatnich latach przeprowadzono ważne reformy instytucjonalne, aby wzmocnić UGW, lecz jej struktura wciąż jest niedokończona. Prezentowany dziś plan działania uwzględnia nierozwiązane jeszcze problemy i określa drogę na przyszłość” – czytamy dalej.

Cztery główne inicjatywy

Oprócz planu działania prezentowany dziś pakiet zawiera cztery główne inicjatywy: wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW), wniosek w sprawie włączenia treści Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do ram prawnych Unii, z uwzględnieniem odpowiedniej elastyczności wbudowanej w pakt stabilności i wzrostu, komunikat w sprawie osadzonych w ramach prawnych Unii nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilnej strefy euro oraz komunikat określający ewentualne funkcje Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, który mógłby sprawować obowiązki wiceprzewodniczącego Komisji i przewodniczyć Eurogrupie.

„Wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW) osadzonego w ramach prawnych UE i opartego na dobrze ugruntowanej strukturze Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS). W ostatnich latach EMS odegrał decydującą rolę w ochronie stabilności strefy euro, pomagając państwom członkowskim odzyskać lub utrzymać dostęp do rynków obligacji państwowych. EFW opierałby się na strukturze EMS i jego obecne ramy finansowe i instytucjonalne pozostałyby zasadniczo niezmienione, podobnie jak rola, jaką odgrywają parlamenty narodowe. Kontynuowałby on zatem pomaganie państwom członkowskim strefy euro znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – napisano w komunikacie.

EFW zapewniałby ponadto wspólny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji i działał jako pożyczkodawca ostatniej instancji w celu ułatwienia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków wykazujących poważne trudności finansowe.

„We wniosku przewiduje się także szybsze podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych oraz bardziej bezpośrednie zaangażowanie EFW w zarządzanie programami pomocy finansowej. Z czasem EFW mógłby też rozwijać nowe instrumenty finansowe, na przykład w celu wsparcia ewentualnego mechanizmu stabilizacyjnego. Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o przyjęcie tego wniosku najpóźniej do połowy 2019 r”. – podsumowano.

Czytaj także

 3
  • Jeszcze co Unia jest już na wydechnięciu i na koniec chcą obskubać biedniejsze kraje wolni są jak dzikie świnie na zakręcie,Nie wchodźmy w ten szajs
    • Nowy Amber Gold. Unia rozpadnie sie a pieniadze znikna. Potem szukaj ;wiatru w polu;.....
      • Funduszami będą zarządzać pejsaci kuzyni Junckera