2012: na walkę z bezrobociem wydamy 3,5 miliarda złotych

2012: na walkę z bezrobociem wydamy 3,5 miliarda złotych

Środki na walkę z bezrobociem w przyszłym roku zwiększą się o 200 milionów złotych (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rząd zwiększył o 55 mln zł dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a o 200 mln zł podniósł środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 22 listopada Rada Ministrów zaakceptowała projekt tzw. ustawy okołobudżetowej, która jest związana z budżetem na 2012 r. i planem finansowym państwa na przyszły rok.
W tym roku na dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych rząd przeznaczył 667,68 mln zł - w przyszłym będzie to 722,68 mln zł. Rząd dokonał również zmian w przepisach - postanowił, że wysokość dotacji z budżetu państwa dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie przekroczy 30 proc. wydatków Funduszu, przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy zapewniło przy tym, że zmiana ta nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla PFRON, ponieważ w ostatnich latach poziom dotacji w finansowaniu wydatków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie przekraczał 30 proc. W tym roku dotacja ta również pozostaje na poziomie roku ubiegłego (747,686 mln zł). Resort pracy przypomniał też, że w drugim kwartale 2011 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2010 (z 21,9 proc. do 22,8 proc.).

Resort pracy zwrócił też uwagę, że o 200 mln zł zwiększone zostały środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - z 3,235 mld zł w 2011 r. do 3,435 mld zł w 2012 r. Utrzymano przy tym zasadę, że szkolenia, staże podyplomowe i rezydentury dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych również w 2012 r. będą finansowane ze środków Funduszu Pracy w niezmienionej wysokości 717,583 mln zł.

Głównymi przychodami PFRON są środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat, których dokonują pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. (wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz szkół różnego stopnia). Do wpłat na PFRON zobowiązane są także zakłady pracy chronionej w wysokości stanowiącej 10 proc. środków uzyskanych z tytułu zwolnień podatkowych określonych w przepisach. Środki PFRON przeznaczone są m.in. na utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i turystyki niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, a także na dotacje dla przedsiębiorców produkujących np. środki pomocnicze lub sprzęt rehabilitacyjny, dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji oraz likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

PAP, arb

Czytaj także

 0