Ekoosiedla nie powstają przez... kryzys

Ekoosiedla nie powstają przez... kryzys

fot. sxc
Kryzys na rynku nieruchomości hamuje ekologiczne inwestycje deweloperów. Jeszcze niedawno planowano liczne inwestycje przyjazne środowisku. Dziś realizuje się na Mazowszu tylko kilka takich projektów – pisze „Rzeczpospolita”.

Według danych Ho­me Bro­ker, aż 78,3 proc. klien­tów my­śli o kosz­tachutrzy­ma­nia lo­kum, szukając mieszkania dla siebie. – Ale nie­wie­le osóbmoże wydać więcej, by zy­skać na niż­szych kosz­tach utrzy­ma­nia. De­we­lope­rzy,któ­rzy planują pro­jekty ener­go­osz­częd­ne, bę­dą budować raczej do­my niżmieszkania. Trud­no się te­mu dzi­wić, bio­rąc pod uwa­gę, że do­pła­tyw pro­gra­mie Na­ro­dowe­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska, wy­no­sząw przy­pad­ku do­mów 30–50 tys. zł, a w przy­pad­ku miesz­kań 11–16tys. zł – mó­wi Ra­fał Li­po­no­ga z Ho­me Bro­ker.


eb, rp.pl

Czytaj także

 0

Czytaj także