Bardziej socjalny budżet '2007

Bardziej socjalny budżet '2007

Większe o 2,3 proc. w stosunku do 2006 r. wydatki socjalne oraz na ubezpieczenia społeczne, łącznie 74,7 mld zł, przewiduje projekt budżetu państwa na 2007 r.
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wzrost wydatków w grupie ubezpieczeń społecznych i wydatków socjalnych ma związek głównie z waloryzacją rent i emerytur. Od 2007 r. zaplanowano powrót do corocznej waloryzacji. Podwyżka o 1,1 proc. obejmie emerytury i renty wypłacane przez ZUS i KRUS, świadczenia służb mundurowych oraz świadczenia przedemerytalne.

Projekt budżetu na 2007 r., który rząd ma przyjąć we wtorek 26 września, zakłada wydatki w wysokości 242,2 mld zł, przy dochodach 212,2 mld zł i deficycie 30 mld zł. Wydatki na podstawowe działania państwa mają wynieść 72,7 mld zł, czyli nominalnie o 5 proc. więcej niż w 2006 r., a realnie więcej o 3 proc. Do tej grupy zaliczono wydatki m.in. na wymiar sprawiedliwości (8,1 mld zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (9,4 mld zł), obronę narodową (15,7 mld zł, łącznie z rezerwami celowymi), urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa (1,8 mld zł), administrację publiczną (8,5 mld zł) oraz obsługę długu publicznego (27,7 mld zł).

Trzecią grupę stanowią wydatki budżetu związane z nauką i edukacją, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i sportem. Wydatki te mają wynieść łącznie 47,5 mld zł, co oznacza realny wzrost o 1,4 proc. w stosunku do 2006 r. Są one określone jako "wydatki związane z inwestycją w człowieka".

Na gospodarkę (w tym infrastrukturę, gospodarkę mieszkaniową, rolnictwo i środowisko) przeznaczono łącznie 13,7 mld zł, czyli realnie 5 proc. więcej niż w 2006 r. Do wydatków tych zaliczono m.in. transport i łączność (5,5 mld zł, łącznie z rezerwami celowymi), rolnictwo i łowiectwo (3,4 mld zł, łącznie z rezerwami celowymi), górnictwo i kopalnictwo (507 mln zł, łącznie z rezerwami celowymi) oraz gospodarkę mieszkaniową (1,5 mld zł).

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano wydatki na m.in: kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (714 mln zł) oraz program wieloletniego wsparcia inwestycji (73 mln zł).

Składka do UE ma wynieść 10,7 mld zł, czyli realnie 8 proc. więcej niż w 2006 r.

pap, em

Czytaj także

 0