Łatwy quiz z polskich konstytucji na Święto Narodowe Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja była jedną z pierwszych nowoczesnych konstytucji na świecie. Jednak, ze względu na burzliwe losy Polski, nie była ostatnią polską konstytucją. W tym quizie sprawdzamy wiedzę o historii polskich konstytucji. Uda ci się zdobyć 90 proc.?
Twój wynik:

1 / 22 Która z ustaw zasadniczych została przyjęta pierwsza?

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
Francuska Konstytucja 1791 roku
Polska Konstytucja 3 maja

2 / 22 W którym roku w Polsce uchwalono Konstytucję 3 maja?

1691
1791
1891

3 / 22 Konstytucję 3 maja uchwalono za panowania:

Kazimierza Wielkiego
Jana III Sobieskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego

4 / 22 Konstytucję 3 maja przyjął/przyjęła:

Konfederacja barska
Sejm niemy
Sejm Czteroletni

5 / 22 Ustrój, który wprowadziła Konstytucja 3 maja, można określić najbardziej jako:

Republikę prezydencką
Monarchię absolutną
Monarchię parlamentarną

6 / 22 W Konstytucji 3 maja nie było mowy o:

Likwidacji liberum veto
Przyznaniu większych praw mieszczanom
Likwidacji systemu stanowego, czyli m.in. zrównania praw chłopów ze szlachtą

7 / 22 Spisek magnacki wymierzony w reformy Konstytucji zawiązany w 1792 roku w Petersburgu, chociaż za miejsce zawiązania podawano inną miejscowość, która przeszła do historii to:

Rokosz Zebrzydowskiego
Konfederacja targowicka
Konfederacja barska

8 / 22 W którym wieku została uchwalona konstytucja Księstwa Warszawskiego?

XVIII
XIX
XX

9 / 22 Kto podyktował konstytucję Księstwa Warszawskiego?

Caryca Katarzyna Wielka
Car Aleksander I
Napoleon Bonaparte

10 / 22 Królestwo Polskie powstało na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego. Konstytucja została mu nadana przez cara Aleksandra I w roku:

1807
1815
1915

11 / 22 Konstytucja Królestwa Polskiego obowiązywała do chwili, kiedy po powstaniu listopadowym zdetronizowany na jej mocy z polskiego tronu przez Sejm car Mikołaj I wprowadził w jej miejsce statut organiczny. Ile lat w Królestwie Polskim formalnie obowiązywała konstytucja?

5 lat
16 lat
50 lat

12 / 22 W 1919 roku niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przyjęto:

Małą Konstytucję
Konstytucję marcową
Konstytucję kwietniową

13 / 22 Konstytucja marcowa została uchwalona w:

1921 roku
1939 roku
1989 roku

14 / 22 Ustrój, który wprowadziła konstytucja marcowa to:

Monarchia elekcyjna
Dyktatura prezydencka
Republika demokratyczna

15 / 22 W 1935 roku Sejm uchwalił:

Konstytucję styczniową
Konstytucję kwietniową
Konstytucję październikową

16 / 22 Konstytucję kwietniową podpisał prezydent:

Józef Piłsudski
Ignacy Mościcki
Bolesław Bierut

17 / 22 Niedługo po zakończeniu II wojny światowej w Polsce znów uchwalono tymczasowo Małą Konstytucję. Ile Małych Konstytucji było łącznie w polskiej historii?

1
3
9

18 / 22 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została uchwalona:

1 maja 1944 roku
22 lipca 1952 roku
3 maja 1966 roku

19 / 22 Mała konstytucja jakiś czas po porozumieniach okrągłego stołu została uchwalona w:

1988 roku
1992 roku
1997 roku

20 / 22 Kiedy została uchwalona obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej?

1997
2001
2004

21 / 22 Prezydentem, który podpisał obowiązującą do dziś konstytucję, był:

Lech Wałęsa
Leszek Miller
Aleksander Kwaśniewski

22 / 22 Obecnie obowiązująca Konstytucja RP roku została przyjęta w referendum. Ile procent Polaków opowiedziało się za jej przyjęciem?

53 proc.
85 proc.
99 proc.