Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli. Co się zmieni?

Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli. Co się zmieni?

Przedszkolaki
Przedszkolaki Źródło:Fotolia / 1001color
Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2 – doprecyzowano w zaktualizowanych wytycznych dla przeszkoli oraz innych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jak prawidłowo wyliczyć przestrzeń? Pod uwagę nie bierze się m.in. pomieszczeń porządkowych i łazienek.

Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował 25 sierpnia 2020 r. wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zalecenia GIS dla przedszkoli

  • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
  • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
  • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

Wytyczne wydano na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Czytaj też:
Powrót do szkoły. Izolatki dla dzieci, zakaz wymieniania się długopisami. Co wiemy o początku roku szkolnego w sytuacji pandemii COVID-19?