Senat poparł ustawę umożliwiającą zwolnienie członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Senat poparł ustawę umożliwiającą zwolnienie członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Sala obrad Senatu RP
Sala obrad Senatu RP / Źródło: Flickr / Senat
Ustawa zmieniająca prawo lotnicze została bez poprawek przyjęta przez Senat.

Przygotowana przez posłów i przyjęta przez Sejm nowelizacja zmienia zasady działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przewiduje ona, że komisja będzie miała prawo nie tylko do prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, ale także do ich nadzorowania. Ustawa zobowiązuje członków komisji i jej ekspertów do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku z badaniem zdarzenia lotniczego.

Przewodniczący komisji, jego zastępcy, sekretarz oraz członkowie nie będą już wyznaczani. Na czteroletnią kadencję powoływać ich będzie minister właściwy do spraw transportu. Zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz komisji mają być powoływani na wniosek przewodniczącego, a członkowie – po zasięgnięciu jego opinii. Zgodnie z obowiązującą dotychczas ustawą przewodniczący jest wyznaczany na  pięć lat, a jego zastępcy, sekretarz komisji i członkowie bezterminowo. Ponadto minister będzie mógł odwołać członka komisji na wniosek przyjęty bezwzględną większością głosów komisji – dotychczas odbywało się to przez tzw. cofnięcie wyznaczenia.

Zgodnie z nowelizacją minister odpowiedzialny za transport powoła przewodniczącego komisji w terminie 14 dni od wejścia w życie nowych przepisów, a jego zastępców i sekretarza w ciągu 30 dni. Tym samym wygaśnie stosunek pracy z przewodniczącym, jego zastępcami i sekretarzem wyznaczonymi na postawie dotychczasowych regulacji. Nowelizacja – z wyjątkiem jednego przepisu – ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: senat.gov.pl
+
 5

Czytaj także