Nielegalnie sprowadzali cudzoziemców do Polski. Zasiądą na ławie oskarżonych

Nielegalnie sprowadzali cudzoziemców do Polski. Zasiądą na ławie oskarżonych

Wymiar sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne
Wymiar sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Brian Jackson
Prokuratura Krajowa w Krakowie skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom - obywatelom polskim, pochodzącym z Iraku i kobiecie - obywatelce Iraku. Zarzuca się im udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a jednemu z mężczyzn kierowanie tą grupą. Prokurator zarzuca im również organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekraczaniu granicy Polski oraz wyłudzanie poświadczania nieprawdy w dokumentach wystawianych przez funkcjonariuszy publicznych.

Czym zajmowała się grupa

W toku śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której oprócz oskarżonych wchodziły także osoby zamieszkałe na terenie Iraku, działała w latach 2011 - 2016 na terytorium Polski, Iraku, Niemiec, Holandii, Szwecji i Finlandii.

W swojej przestępczej działalności członkowie grupy wykorzystywali procedurę wydawania zaproszeń dla cudzoziemców. Wyłudzali oni decyzje Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wpisania zaproszeń do ewidencji prowadzonej przez Urząd Wojewódzki. Zaproszenia te stanowiły istotny dokument przy staraniu się przez cudzoziemca o uzyskanie wizy.

Oskarżeni wyłudzili poświadczające nieprawdę zaproszenia dla łącznie co najmniej 109 cudzoziemców. Skorzystała z nich około połowa zaproszonych.

Wystawiano sfałszowane zaproszenia

Oskarżeni oraz współdziałające z nimi osoby wyszukiwali i nawiązywali kontakt z Irakijczykami, którzy byli zainteresowani przedostaniem się do państw Unii Europejskiej, a nie spełniali wymagań koniecznych do uzyskania wizy. Następnie przedstawiane im były warunki, na jakich będą mogli nielegalnie przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. Konieczne było przekazanie organizatorom procederu opłaty w wysokości kilkuset euro lub dolarów amerykańskich. Była ona wręczana w zamian za możliwość nielegalnego uzyskania wizy uprawniającej do przekroczenia granicy i pobytu w Polsce.

Dane cudzoziemców akceptujących warunki nielegalnego uzyskania wizy były ujmowane w zaproszeniach i w formularzach wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Oskarżeni oraz inne ustalone osoby składali te dokumenty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. W zaproszeniach przedstawiano niezgodne z prawdą dane dotyczące między innymi: znajomości, względnie pokrewieństwa łączącego zapraszającego z cudzoziemcem, warunków i celu planowanego przyjazdu zapraszanego cudzoziemca do Polski, który wskazywano jako turystyczny lub mający na celu odwiedziny członków rodziny, względnie przyjaciół, a także miejsca jego zakwaterowania oraz posiadania przez zapraszającego środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca.

Tak sfałszowane zaproszenia uzyskiwały ważność w dacie wpisania ich do ewidencji zaproszeń. Dochodziło do tego na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego.

Wręczano gratyfikacje finansowe

Oskarżeni nakłonili łącznie piętnaście osób do złożenia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim takich sfałszowanych wniosków. Wcześniej udzielili im wskazówek, w jaki sposób należy wypełnić formularze, by nie wzbudzały one zastrzeżeń ze strony weryfikujących wnioski pracowników Urzędu. Udzielili im też pożyczek pieniężnych, by zapraszający mogli wykazać się wymaganym przez ustawę o cudzoziemcach posiadaniem środków finansowych pozwalających na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce.

Osoby, które zgodziły się na udział w wyłudzaniu fikcyjnych zaproszeń, były motywowane finansowo przez oskarżonych. Zależało im również na udzielaniu pomocy osobom zamieszkałym w Iraku.

Celem były kraje Europy Zachodniej

Wyłudzone zaproszenia były przedkładane przez cudzoziemcówprzy ubieganiu się o wizę w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych funkcjonujących na terenie Iraku. Zaproszenia uwiarygadniały deklarację cudzoziemca o zamiarze opuszczenia Polski przed upływem okresu ważności wizy.W rzeczywistości cudzoziemcy nie zamierzali we wskazanym terminie opuścić obszaru Schengen. Udawali się bowiem do innych niż Polska państw, w których łatwiej mogli uzyskać status uchodźcy - np. do Finlandii.

W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni przygotowywali także cudzoziemców do spotkań z funkcjonariuszami polskich i europejskich służb migracyjnych oraz organów zajmujących się ochroną granic. Udzielali im również instruktażu co do sposobu zachowania w przypadku zatrzymania i kontroli przez służby graniczne. Także oni organizowali im pobyt w Polsce i pomagali w wyjeździe do innych krajów europejskich, w których cudzoziemcy starali się o status uchodźcy.

Śledztwo było prowadzone przez Śląski Oddział Straży Granicznej pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 4

Czytaj także