Izby branży TV proszą UE o interwencję ws. abonamentu radiowo-telewizyjnego

Izby branży TV proszą UE o interwencję ws. abonamentu radiowo-telewizyjnego

Telewizja
Telewizja / Źródło: Fotolia / Alextype
Siedem izb gospodarczych wysłało do Komisji Europejskiej list, w którym proszą o podjęcie interwencji w sprawie projektu nowych przepisów dotyczących pobierania w Polsce abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Pod wnioskiem skierowanym do Komisji Europejskiej podpisały się: Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Związkek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji (Mediakom), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) i Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (ZPPM).

Jak piszą izby gospodarcze zrzeszające operatorów rozprowadzających programy telewizyjne, w ostatnim czasie uwaga ich jest skupiona na zaproponowanym przez polski rząd projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Następnie wymieniają, że lektura proponowanych przepisów prowadzi do wniosku, że projektowane zmiany:

a) Naruszają przepisy art. 2 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, albowiem projektodawca z góry zastrzega, że nie będzie zgłaszał projektu Komisji celem podjęcia stosownej decyzji, podczas gdy projekt ten zakłada wprowadzenie w prawie krajowym nowej pomocy publicznej w rozumieniu prawa UE.

b) Naruszają zasadę neutralności technologicznej wyrażoną w art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), albowiem przewidują bardziej niekorzystne warunki regulacyjne i konkurencyjne (nałożenie nowych obowiązków, skutkujących zmniejszeniem atrakcyjności usług) na wybranych tylko dostawców usług łączności elektronicznej;

c) Naruszają wyrażone w art. 7 lit. e) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, albowiem przewidują przetwarzanie danych osobowych abonentów usług telewizji z naruszeniem określonego w tym przepisie wymogu konieczności przetwarzania oraz ujawnienia danych wobec podmiotu wykonującego władzę publiczną/zadania w interesie publicznym, a nadto zakładają niedopuszczalną zmianę celu przetwarzania danych osobowych abonenta;

d) Naruszają postanowienia Dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach), w tym jej art. 6 ust. 1 oraz załącznika, albowiem nakładają na wybranych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dodatkowe obowiązki, niezwiązane bezpośrednio ze świadczeniem usług wskazanych w tej dyrektywie i niewskazane w załączniku do tej dyrektywy.

„Z uwagi na skalę dostrzeżonych naruszeń regulacji prawnych oraz wspólnych wartości przyjętych przez Członków UE, zdecydowaliśmy się na podjęcie wszelkich przysługujących nam środków ochrony, w tym na zwrócenie się do Pana z prośbą o pilne podjęcie interwencji. Zwracamy uwagę, że sprawa ta ma niezwykle pilny charakter i nie możemy czekać na wdrożenie zmian celem późniejszego zakwestionowania ich wobec Komisji” – podkreślono. „Tymczasem skutki wejścia w życie proponowanych zapisów będą miały nieodwracalny wpływ na cały rynek mediów w Polsce. Projekt zakłada bowiem, że w terminie 60 dni od jego wejścia w życie dostawcy usług telewizji zobowiązani będą do przekazania danych osobowych swoich abonentów polskiemu operatorowi pocztowemu, na potrzeby dokonania od nich poboru opłaty abonamentowej. To właśnie przekazanie tych danych będzie skutkowało powstaniem szeregu naruszeń” – napisano dalej.

Pełną treść wniosku przeczytać można na stronie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Czytaj także

 11
 • Dlaczego cenzorze "wszechmogący" odrzucasz komentarz skoro nie ma w nim ani przekleństw ani ubliżania/
  Niezgody z linią partyjną?
  • Treść została usunięta
   • Treść została usunięta
    •  
     czy dzis w tvp /??????/ info zacal sie program???
     •  
      tak tak jeden albo dwa madre konie ciagna ta  fure na ktorej siedzi banda daromzjadow ""fachowcow' z nadania parti
      i to obojetnie jakiej
      np przypadek zony hofmana ktora nawet z  wycieczka nie odwoedzila KGHM ,w ktorym ponoc pracowala dwa lata
      cha cha cha kwa