Duża Ustawa Reprywatyzacyjna to koszty z budżetu rzędu 10-15 mld złotych

Duża Ustawa Reprywatyzacyjna to koszty z budżetu rzędu 10-15 mld złotych

Warszawa
Warszawa / Źródło: Unsplash / Alexey Topolyanskiy
Wejście w życie tzw. Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł, podano w uzasadnieniu do projektu, który został skierowany do „szerokich konsultacji”.

"Przyjmując określony w ustawie zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z projektowanego prawa rekompensaty, wstępnie przypuszcza się, że wejście w życie proponowanych zmian może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.

"W projekcie przewidziano rozwiązanie, zakładające, że do czasu całkowitego zaspokojenia praw do rekompensaty na podstawie proponowanych regulacji, minister właściwy do spraw finansów publicznych w rocznym planie finansowym będzie ustalał, na zasadach określonych w projektowanej ustawie, ogólną kwotę środków pieniężnych, które będą przeznaczone w budżecie państwa na zaspokajanie tych praw z Funduszu Rekompensacyjnego, mając na uwadze skalę roszczeń oraz możliwość ich zaspokojenia z uwzględnieniem stanu finansów publicznych" – czytamy dalej.

Według projektu, wysokość zadośćuczynienia pieniężnego ma stanowić 20% wartości nieruchomości przejętej, zaś wartość prawa do rekompensaty w postaci obligacji skarbowych ustalana będzie z uwzględnieniem wartości nieruchomości przejętej w wysokości odpowiadającej 25 proc. tej wartości.

„To pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa ustawa zakończy wszelkie patologiczne zjawiska, które przyjęły formę dzikiej reprywatyzacji. Ostatecznie utraci moc dekret Bieruta” – czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości na temat projektu.

„Rozwiązania zaproponowane w projekcie Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej (o rekompensacie niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.) stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych a ekonomicznymi możliwościami państwa” – podkreślono także.

Projekt zakłada między innymi:

 • zakaz zwrotów w naturze;
 • zakaz zwrotów z wykorzystaniem instytucji kuratora;
 • zakaz handlu roszczeniami;
 • zakaz zwrotów na reaktywowane spółki;
 • wprowadzenie możliwości wznowień spraw, gdy doszło do naruszenia prawa;
 • wprowadza zasadę obligatoryjnego uwzględniania indemnizacji;
 • uprawnionymi są tylko dawni właściciele, ich spadkobiercy w pierwszej linii oraz małżonkowie;
 • uwzględnienie w rekompensatach możliwości finansowych państwa

Projekt trafi do szerokich konsultacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało, że jest otwarte na wszelkie uwagi i opinie na ten temat. Zgodnie z projektem, na mocy tej ustawy stracą moc: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj także

 4
 • ZA CO ZGINĄŁ KACZYNSKI LECH A NO ZA ZAWETOWANIE USTAWY O ODSZKODOWANIACH HA HA AH SIEG HAILL RODSZYLD AVE CEZAR HA HA AH
  • youtube
   SIEG HAILL RODSZYLD AVE CEZAR HA HA AH TAK ZYDY RZADZA POLINEM HA HA AH
   • youtube
    TROCHE FAKTÓW HA HA AH
    • a co gdy dom został zbudowany na nowo ..a stary zniszczony w 100% podczas wojny ... przecież to Naród po wojnie zbudował ten nowy dom i poprzedni właściciel nie ma do niego prawa ...takie przekazywanie tego typu nieruchomość to poważne naruszenie prawa