Straż Marszałkowska z większymi uprawnieniami. Funkcjonariusze będą mogli mieć broń i legitymować

Straż Marszałkowska z większymi uprawnieniami. Funkcjonariusze będą mogli mieć broń i legitymować

Straż Marszałkowska
Straż Marszałkowska / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
W niedzielę 20 maja w życie weszła ustawa o Straży Marszałkowskiej. Nowe prawo znacząco rozszerza kompetencje funkcjonariuszy.
Określony w nowych przepisach zakres zadań Straży Marszałkowskiej obejmuje m.in. ochronę terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu, zapewnienie, w zakresie niezastrzeżonym dla Służby Ochrony Państwa i Żandarmerii Wojskowej, bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Parlamentu oraz wykonywanie zarządzeń porządkowych Marszałków Sejmu i Senatu, wydawanych na podstawie regulaminów izb.

Straży Marszałkowskiej przyznano także uprawnienia „umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa”. Obejmują one m.in. korzystanie z informacji o osobach i zagrożeniach posiadanych przez służby mundurowe oraz przetwarzanie tych informacji, w tym danych osobowych.

Rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne

Ustawa rozszerza zakres uprawnień Straży Marszałkowskiej. Funkcjonariusze będą uprawnieni do prowadzenia rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń, a także wykrywania urządzeń podsłuchowych. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy w wykonywaniu tych zadań uczestniczyć będą funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

Kontrola osobista

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, wykonując zadania – w myśl ustawy – będą mogli m.in. wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Przy wykonywaniu zadań funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej przysługuje prawo użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Przetwarzanie informacji

W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań SM może korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez ABW, AW, SKW, SWW, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Uzyskała także uprawnienia do gromadzenia i przetwarzania informacje, w tym danych osobowych, mogące wpłynąć na realizację jej zadań. Dane osobowe mogą być gromadzone bez wiedzy i zgody osoby, której one dotyczą, jeżeli służy to realizacji zadań straży.

Strażnik z Sejmu jak policjant i strażak

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zostaną też objęci uprawnieniami emerytalno-rentowymi służb mundurowych, określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj także:
Przykry incydent w Sejmie. Eurodeputowany PO nie mógł opuścić terenu parlamentu

Czytaj także

 1