Burzliwe obrady sejmowej Komisji Zdrowia. Co się zmieni w tzw. ustawach COVID-owych?

Burzliwe obrady sejmowej Komisji Zdrowia. Co się zmieni w tzw. ustawach COVID-owych?

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia
Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia / Źródło: Sejm
Blisko 11 godzin trwało posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie rozpatrywali tzw. ustawy COVID-owe, w tym również propozycje złożone przez opozycję. Za wiodący uznano projekt autorstwa PiS. Politycy przyjęli szereg poprawek.

Sejmowa Komisja Zdrowia obradowała przez blisko 11 godzin. Posiedzenie rozpoczęło się w środę przed godziną 14.00. Posłowie rozpatrywali tzw. ustawy COVID-owe z czterech projektów: autorstwa PiS, KO, Lewicy oraz PSL. Część rozwiązań zaproponowanych w projektach opozycji posłowie zgłaszali jako poprawki.

Uposażenie dla służb

Za wiodący uznano projekt przygotowany przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja przyjęła poprawkę Bolesława Piechy z PiS, aby żołnierze, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, delegowani do zadań przy epidemii, mieli prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji. Inna przyjęta poprawka autorstwa niezrzeszonej Hanny Gill-Piątek dotyczy prawa do pełnego uposażenia strażników miejskich oraz gminnych, którzy trafią na kwarantannę.

Szpitale tymczasowe

Komisja zgodziła się na wprowadzenie przepisu, w myśl którego za zgodą wojewody w czasie epidemii nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy m.in prawa budowlanego czy dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, przy tworzeniu m.in. szpitali tymczasowych nie będzie wymagane stosowanie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Nakaz pracy dla medyków

Posłowie zaakceptowali poprawkę KO, która zakłada, że nie można oddelegować do pracy osoby wykonującej zawód medyczny, która ma dziecko do 14 lat. Jednocześnie, w razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby samorząd będzie mógł dokonać zamówień na usługi lub dostawy bez zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ale w terminie 14 dni musi zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o firmie lub podać imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę na wykonanie zamówienia. Wysokospecjalistyczne szpitale zajmujące się pacjentami z COVID-19 zostały zwolnione z obowiązku raportowania kolejek.

Pielęgniarki jako dyspozytorki

Następna poprawka przyjęta przez Komisję Zdrowia zakłada, że w trakcie trwania stanu epidemii zadania na stanowisku dyspozytora medycznego i ratownika medycznego będą mogły świadczyć pielęgniarki, które nie mają 5-letniego doświadczenia, ale mają prawo wykonywania zawodu i odpowiednie wykształcenie. Zgodę otrzymają także Polacy, którzy uzyskali dyplom lekarski w krajach spoza UE.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Bolesław Piecha z PiS zaproponował również wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, jest obowiązany złożyć oświadczenie, że nie naruszył nakazów, zakazów i ograniczeń związanych np. z prowadzeniem restauracji, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Inna poprawka zakłada wprowadzenie przepisu przejściowego, który określa zasady wyrównania za okres wsteczny, który może się pojawić w kontekście wypłacania zasiłku chorobowego.

Co jeszcze zakłada projekt autorstwa PiS?

Projekt PiS, który ma być projektem wiodącym, zakłada:

  • podwyższenie do 200 proc. wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19.
  • planowane jest wprowadzenie tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia)
  • wzmocnione mają zostać kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie umieszczania w szpitalach pacjentów, a do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujących zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego
  • projekt zawiera także delegację dla Rada Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów (w tym także obowiązku zasłaniania ust i nosa) oraz zakłada, że kara za nieprzestrzeganie ograniczeń ma miałaby wynosić od 500 zł do 1 tys. zł.
  • zgodnie z projektem, wprowadzona ma zostać możliwość zawieszenia "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania polecenia i należytego wykonania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zawieszenie miałoby wygasać automatycznie po upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii
  • ma też zostać wydłużony czas realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne na okres do pięciu miesięcy.

Czytaj też:
NA ŻYWO: Ustawy COVID-owe i wybór nowego RPO. Trwa posiedzenie Sejmu

Źródło: Sejm
+
 0

Czytaj także