Karta Polaka bezterminowa dla najstarszych

Karta Polaka bezterminowa dla najstarszych

Osoby, które ukończyły 65 lat, a będą ubiegać się o Kartę Polaka, otrzymają ją bezterminowo a nie na 10 lat - zdecydował Sejm nowelizując ustawę o Karcie Polaka.

Za jej przyjęciem głosowało 409 posłów, przeciw 14, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelizacją osoby zainteresowane Kartą Polaka będą mogły udowodnić prawo do jej posiadania na podstawie własnych dokumentów (np. metryki urodzenia). Obecnie, aby wykazać polskie pochodzenie wnioskodawca musi przedłożyć dokumenty stwierdzające pochodzenie swoich przodków.

Nowelizacja umożliwi przyznawanie Karty Polaka tzw. bezpaństwowcom polskiego pochodzenia, w szczególności na Łotwie i w Estonii, gdzie ustawodawstwo przewiduje taki status - tj. osoby tam zamieszkującej, ale pozbawionej pewnych praw. Obecnie ustawa stwierdza, iż Kartę Polaka mogą otrzymać jedynie obywatele państw powstałych po byłym ZSRR.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych o Kartę Polaka ubiegało się dotychczas 9 896 osób, w przypadku 72 osób wydano decyzje odmowne.

Ustawa o Karcie Polaka weszła w życie 29 marca. Wprowadziła ułatwienia i przywileje dla Polaków zamieszkałych na Wschodzie, gdyż nie jest tam uznawane podwójne obywatelstwo. Umożliwia m.in. refundację wizy Schengen, dostęp do polskich szkół i uczelni, ułatwia uzyskiwanie stypendiów, podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula; jest ważna przez 10 lat od momentu przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanego.

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością - w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej; bądź przedstawić zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz kultury i języka polskiego.

Według MSZ najtrudniejsza sytuacja jeśli chodzi o wydawanie Karty Polaka jest na Białorusi, gdzie dochodzi nawet do "zastraszania" osób ubiegających się o Kartę.

Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w efekcie wprowadzenia Karty Polaka wśród Polaków na Wschodzie, a szczególnie w Kazachstanie, wzrosło zainteresowanie nauką języka polskiego.

pap, keb

Czytaj także

 0