PKW: wszyscy kandydaci złamali prawo

PKW: wszyscy kandydaci złamali prawo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe wszystkich kandydatów na prezydenta.
We wtorek dwa ostatnie – Mariana Krzaklewskiego i Aleksandra Kwaœniewskiego.
PKW uznała, że komitet Kwaœniewskiego naruszył przepisy ordynacji, które zakazujš przyjmowania pieniędzy od firm z udziałem kapitału zagranicznego.
Natomiast komitet Krzaklewskiego złamał ordynację w zakresie dot. finansowania kampanii z pieniędzy wpłacanych przez osoby fizyczne.
PKW wzięła też pod uwagę fakt, że szereg osób -  figurujšcych jako darczyńcy na przekazach potwierdzajšcych wpłaty na konto komitetu Krzaklewskiego - zaprzeczało, jakoby dokonywało takich wpłat. Kacprzyk przypomniał, że w przypadku Komitetu Mariana Krzaklewskiego prokuratura prowadzi dochodzenie zwišzane z  wpłatami na konto tego komitetu od ponad 3 tys. osób fizycznych.
Œledztwo w sprawie nieprawidłowoœci w finansowaniu kampanii wyborczej Krzaklewskiego wszczęła 23 lutego na polecenie prokuratora generalnego Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Postępowanie dotyczy m.in. wštku ewentualnego finansowania kampanii przez PKN Orlen S.A. w Płocku oraz mechanizmów przekazywania œrodków na fundusz wyborczy przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
Sprawš wpłat na konto komitetu Krzaklewskiego zajęła się m.in. prokuratura w Pile. Żadna z 40 osób, które zostały wykazane w  rozliczeniu komitetu Krzaklewskiego jako autorzy wpłat, nie  potwierdziła, że podczas wyborów prezydenckich wpłacała pienišdze na rzecz tego komitetu.
Komitety, których sprawozdania został odrzucone mogš - w cišgu 7 dni od decyzji PKW - zaskarżyć jš do Sšdu Najwyższego. Sšd Najwyższy rozpatruje skargę w cišgu 60 dni od jej doręczenia. Od  orzeczenia Sšdu nie ma odwołania.
Jeœli SN podtrzyma uchwałę o odrzuceniu sprawozdania, PKW kieruje wniosek do prokuratury lub do kolegium ds. wykroczeń - w  zależnoœci od wagi naruszenia przepisów. Według sekretarza PKW Kazimierza Czaplickiego, takie wnioski będš kierowane w drugiej połowie maja. Za naruszenia ordynacji wykazane przez PKW w  przypadku komitetu Kwaœniewskiego i Krzaklewskiego grozi grzywna od 1000 od 100 tys. zł.
Do tej pory do Sšdu wpłynęło 13 skarg Komitetów wyborczych na  decyzje PKW. Sšd odrzucił skargi 9 komitetów: m.in. Andrzeja Leppera, Tadeusza Wileckiego, Jana Łopuszańskiego, Piotra Ikonowicza, Jana Olszewskiego. Czekajš na rozpatrzenie skargi komitetów Andrzeja Olechowskiego i Janusza Korwin-Mikkego.
les, pap
 0

Czytaj także