Poręczenia znowelizowane

Poręczenia znowelizowane

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Rozszerza ona pomoc, jakiej w ramach KFPK będzie można udzielać małym i średnim przedsiębiorcom.
Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 392 posłów, przeciwnych głosów nie było, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Nowelizacją ustawy zajmie się teraz Senat.

Zgodnie z nowelizacją, Fundusz Poręczeń Kredytowych (KFPK), którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie mógł udzielać poręczeń kredytów i pożyczek nie tylko na finansowanie inwestycji, ale też m.in. na zakup towarów handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz finansowanie kontraktów eksportowych realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zwiększeniu efektywności funduszu ma służyć rozszerzenie oferty BGK o udzielanie gwarancji oraz objęcie poręczeniami i gwarancjami zobowiązań z tytułu emisji m.in. obligacji komunalnych.

Fundusz zyska też możliwość inwestowania swoich środków w  papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski, bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, oraz w listy zastawne, emitowane na podstawie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

em, pap
 0

Czytaj także