Czas na zmiany!

Czas na zmiany!

Apel o zmianę ordynacji wyborczej, podpisany przez przedstawicieli różnych środowisk nie uwikłanych w bieżącą politykę, przekazał prezydentowi redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" Maciej Łukasiewicz.
Poinformował on prezydenta, że u źródeł apelu legło przekonanie, iż pogłębiający się kryzys polityczny w państwie wymaga rozpoczęcia debaty publicznej na temat reform politycznych. Podkreślił też, że wśród sygnatariuszy apelu znajdują się przedstawiciele środowisk intelektualnych, gospodarczych i  naukowych, nieuwikłani w bieżącą politykę.

Lista sygnatariuszy jest otwarta.

Oto tekst apelu:

"Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Apel o nową ordynację wyborczą

Polski system polityczny jest pogrążony w głębokim kryzysie. Koalicja rządząca rozpadła się w przededniu tak ważnej dla losów kraju decyzji o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Parlament nie  potrafi wyłonić zdolnej do rządzenia większości. Partie przypominają bardziej związki zawodowe polityków niż organizacje przejętych losem wspólnoty obywateli. Polityka nie jest traktowana jako troska o dobro wspólne, lecz jako narzędzie zabiegów o własny - grupowy lub indywidualny - interes.

Państwo paraliżuje siatka korupcyjnych powiązań między światem polityki i biznesu. Afera Rywina ujawniła to, co uważni obserwatorzy dostrzegali już wcześniej - korupcja przybrała tak zastraszające rozmiary, że trudno ją nazwać chorobą życia publicznego, bo stała się jego normą.

Jeżeli nie chcemy dopuścić do erozji fundamentów polskiej demokracji, trzeba zatrzymać ten proces. Nie ma cudownego sposobu, który z dnia na dzień zaowocuje naprawą Rzeczypospolitej. Są jednak kroki, jakie można - i trzeba! - podjąć zaraz. Jesteśmy przekonani, że należy do nich zmiana trybu, w jakim obywatele wybierają swoich przedstawicieli, czyli - ordynacji wyborczej.

Obecne prawo wyborcze oddaje ten wybór w ręce partyjnych funkcjonariuszy. To oni decydują, kto dostaje się na listy kandydatów i jaki jest skład parlamentu. Trzeba im te decyzje odebrać i oddać obywatelom. Sprawdzoną w najlepiej funkcjonujących demokracjach świata drogą do tego celu jest ordynacja oparta na  jednomandatowych okręgach wyborczych i głosowaniu większościowym, według zasady jeden okręg wyborczy - jeden poseł. Ludzie odzyskają wówczas, wraz z poczuciem odpowiedzialności, wpływ na losy państwa, a politycy mogą się stać prawdziwymi reprezentantami społeczeństwa.

Apelujemy do Pana Prezydenta o inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, tak aby już najbliższe wybory parlamentarne odbyły się według nowego prawa wyborczego.

Warszawa, 14 marca 2003"

Apel podpisali:

Magdalena Bajer - publicystka, przewodnicząca Rady Etyki Mediów; Władysław Bartoszewski - historyk, b. minister spraw zagranicznych, prezes PEN Clubu; prof. Andrzej Białas - fizyk, prezes Polskiej Akademii Umiejętności; prof. Tadeusz Bielicki -  antropolog, dyrektor Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu; Halina Bortnowska - publicystka; Stefan Bratkowski - publicysta, honorowy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Bohdan Cywiński - historyk, publicysta, Uniwersytet im. Stefana Wyszyńskiego; Jan Englert - aktor, dyrektor Teatru Narodowego; prof. Magdalena Fikus - biolog molekularny, Instytut Biochemii i  Biofizyki PAN; Zbigniew Gluza - laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia; Hanna Gronkiewicz-Waltz - b. prezes Narodowego Banku Polskiego; Józefa Hennelowa - zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego"; Gustaw Holoubek - aktor Teatru Ateneum; prof. Jerzy Holzer - historyk, Instytut Studiów Politycznych PAN; Michał Jagiełło - dyrektor Biblioteki Narodowej; Janusz Jankowiak -  ekonomista; Adolf Juzwenko - historyk, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP na uchodźstwie; prof. Antoni Kamiński - socjolog, Instytut Studiów Politycznych PAN; Ryszard Kapuściński - pisarz; prof. Witold Karczewski - neurofizjolog, pierwszy przewodniczący KBN; Wojciech Kilar - muzyk; prof. Witold Kieżun - specjalista organizacji i zarządzania; Janusz Kochanowski - prawnik; prof. Jan Kofman - historyk, publicysta, Uniwersytet Warszawski; prof. Aleksander Koj - biolog, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Michał Komar - pisarz i publicysta; prof. Jerzy Kłoczowski - historyk, twórca Instytutu Europy Środkowo- wschodniej, laureat Nagrody im. Jerzego Giedroycia; Hanna Krall -  pisarka; Ireneusz Krzemiński - socjolog, Uniwersytet Warszawski; Olga Krzyżanowska - lekarz, senator RP; Jan Kułakowski - b. główny negocjator z Unią Europejską; prof. Marek Kuś - fizyk, prezes Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk; Maciej Łukasiewicz -  redaktor naczelny "Rzeczpospolitej"; Krystyna Mokrosińska - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; ks. Wiesław Niewęgłowski - krajowy duszpasterz środowisk twórczych; Jan Nowak-Jeziorański - b. dyrektor Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa; Krzysztof Pawłowski - rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu; prof. Andrzej Piekara - prawnik, Uniwersytet Warszawski; prof. Jerzy Pomianowski - pisarz, rusycysta, redaktor naczelny "Nowoj Polszy"; prof. Jerzy Pomorski- Mikułowski - socjolog, b. rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie: prof. Jerzy Przystawa - fizyk, Uniwersytet Wrocławski; prof. Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; Janusz Reiter - prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych; prof. Marek Rocki - ekonometryk, rektor Szkoły Głównej Handlowej; prof. Andrzej Rottermund - historyk, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; prof. Ferdynand Ruszczyc -  historyk sztuki, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie; Andrzej Sadowski - Centrum im. Adama Smitha; prof. Henryk Samsonowicz -  historyk, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego, b. minister edukacji narodowej; prof. Romuald Schild - archeolog, dyrektor Instytutu Archeologii PAN; prof. Andrzej Siciński - socjolog, b. minister kultury i sztuki; prof. Włodzimierz Siwiński -  ekonomista, b. rektor Uniwersytetu Warszawskiego; Zygmunt Skórzyński - socjolog, Fundacja "Polska w Europie"; Jan Stefanowicz - prawnik, przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy; prof. Jerzy Szacki - socjolog, historyk myśli społecznej, Uniwersytet Warszawski; prof. Jan Szomburg -  ekonomista, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; prof. Adam Strzembosz - prawnik, były prezes Sądu Najwyższego; Paweł Śpiewak -  socjolog, Uniwersytet Warszawski; prof. Łukasz Turski - fizyk, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, członek KBN; Stanisław Tym -  dramaturg, publicysta; Andrzej Wajda - reżyser filmowy; prof. Włodzimierz Wesołowski - prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Rafał Wieczyński - producent filmowy, członek Rady Etyki Mediów; prof. Wacław Wilczyński - ekonomista, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Stefan Wilkanowicz - publicysta, wiceprezes Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego; prof. Edmund Wnuk-Lipiński - socjolog, Instytut Nauk Politycznych PAN; Piotr Wojciechowski - prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Henryk Woźniakowski - dyrektor Wydawnictwa Znak; prof. Jacek Woźniakowski - historyk sztuki; prof. Jerzy Wyrozumski - historyk, sekretarz Polskiej Akademii Umiejętności; Krzysztof Zanussi - reżyser filmowy; prof. Maciej Żylicz - genetyk, Uniwersytet Gdański, członek KBN.

em, pap

Czytaj także

 0