Lista 100 najbogatszych Polaków

Lista 100 najbogatszych Polaków

1. JAN KULCZYK 13,1 mld z?

Na początku czerwca zdobył polski Ciech i od razu – niczym Indiana Jones – założył na głowę? kapelusz i ruszył dalej w świat. Dwa tygodnie później należąca do Kulczyk Investments Polenergia podpisała z ukraińskim Energoatomem list intencyjny w sprawie importu ukraińskiego prądu do Polski. Specjaliści oceniają, że osi?gni?cie tego celu mo?e by? trudne, ale przecie? Jan Kulczyk lubi takie wyzwania. W tym roku Kulczyk wr?cił do Polski i si?gn?ł po sp?łk?, kt?r? – jak m?wi – chce przekształci? w mi?dzynarodow? korporacj? o globalnym zasi?gu. Negocjacje w sprawie przej?cia Ciechu, sp?łki produkuj?cej sod?, były emocjonuj?ce, a jak m?wi? znaj?cy ich przebieg, MSP było twardym negocjatorem. W marcu kontrolowana przez Kulczyka KI Chemistry zaoferowała około miliarda złotych za 66 proc. akcji do niedawna pa?stwowej firmy (29,5 zł za jedn?). Tymczasem na giełdzie za akcje Ciechu płacono 32 zł. Skarb Pa?stwa, wła?ciciel prawie 39 proc. sp?łki, nie odpowiadał na wezwanie. Mało tego, wbrew inwestorowi i wbrew zarz?dowi przedsi?biorstwa przeforsował wypłat? dywidendy. Wydawało si?, ?e do transakcji nie dojdzie. Jednak w ostatniej chwili Kulczyk podni?sł cen? w wezwaniu do 31 zł, przez co warto?? całej oferty wyniosła 1,08 mld zł (wliczaj?c pobran? dywidend?, Skarb Pa?stwa w rzeczywisto?ci dostał za akcj? 32,15 zł). Ministerstwo ofert? przyj?ło, a Kulczyk stał si? wła?cicielem Ciechu, kt?ry z rocznymi przychodami na poziomie 4 mld zł jest najwi?ksz? firm? chemiczn? w Polsce i jedynym w kraju producentem sody kalcynowanej u?ywanej do produkcji szkła. Według plan?w Jana Kulczyka Ciech – po restrukturyzacji – ma si? sta? cz??ci? wi?kszej układanki, w kt?rej wa?n? rol? odgrywałyby afryka?skie sp?łki miliardera. Kluczowym aktywem Kulczyka s? cały czas udziały w koncernie SAB Miller, producencie piw Grolsch, Pilsner Urquell, Lech oraz Tyskie. Notowana na londy?skiej giełdzie spółka jest wyceniana na ponad 54 mld funt?w, a trzyprocentowy udział polskiego biznesmena wart jest gigantyczne 8,5 mld zł. Kilka lat temu w szczycie hossy giełdowej Kulczyk wymienił akcje Kompanii Piwowarskiej na udziały w SAB Miller. Okazało si? to strzałem w dziesi?tk?.

Jan Kulczyk całym sercem jest w Afryce. W skład jego grupy kapitałowej Kulczyk Investments wchodzi 150 sp?łek, kt?re prowadził na Czarnym L?dzie kilkadziesi?t projekt?w wydobywczych w 12 krajach. Najcenniejsze to aktywa w Neconde Energy, konsorcjum, kt?re odkupi?o od Shella 45 proc. udzia??w w licencji na wydobycie ropy naftowej w delcie Nigru. S? one warte prawie miliard z?otych. Z kolei w sp??ce Ophir Energy dzia?aj?cej w Gwinei R?wnikowej i Tanzanii 10 proc. udzia??w Kulczyka wycenianych jest na 750 mln z?. Na podobn? kwot? szacowane s? udzia?y Polaka w firmie QKR, wsp?lnym przedsi?wzi?ciu Kulczyka i rz?du Kataru. Niedawno sp??ka przej??a AngloGold Ashanti Namibia Ltd. Tym samym wesz?a w posiadanie odkrywkowej kopalni z?ota Navachab, zlokalizowanej w ?rodkowo-zachodniej cz??ci Namibii. Do portfela energetycznego biznesmena, pod szyldem Polenergii wycenianej na 1,2 mld z?, nale?? elektrociep?ownia Nowa Sarzyna i Elektrownia P??noc oraz firma energetyki wiatrowej Polish Energy Partners. Miliarder planuje budow? m.in. farmy wiatrowej na Ba?tyku oraz elektrowni w?glowej w gminie Pelplin, kt?ra ma ruszy? w 2018 r.

Kolejne 750 mln z? to portfel nieruchomo?ci posiadanych przez Jana Kulczyka, m.in. luksusowy biurowiec Ufficio Primo, budynek Warta Tower i kamienica przy Kruczej w Warszawie, gdzie mie?ci si? biuro biznesmena. Wsp?lnie z nowojorskim deweloperem Larrym Silversteinem miliarder anga?uje si? w inwestycje w naszym regionie: w jego portfelu s? biurowce Stratos w centrum Warszawy, Mazowiecka 2/4 i plac Ma?achowskiego przy Zach?cie czy biurowiec Ethos przy placu Trzech Krzy?y.

2. ZYGMUNT SOLORZ-?AK

12 mld z?

Najbogatszy, ale zarazem najbardziej zad?u?ony bohater naszej listy. Gdyby nie gigantyczne 14 mld z? kredytu na zakup Polkomtelu Zygmunt Solorz-?ak przewodzi?by rankingowi 100 najbogatszych Polak?w. To w?a?nie operator sieci kom?rkowej Plus jest per?? w koronie biznesmena, wycenian? na mniej wi?cej 15 mld z?. W zesz?ym roku przychody sieci obs?uguj?cej ponad 14 mln klient?w wynios?y 6,7 mld z?. Solorz-?ak ma r?wnie? ponad po?ow? udzia??w w Zespole Elektrowni P?tn?w- -Adam?w-Konin. To cztery si?ownie opalane w?glem brunatnym, kt?re dostarczaj? 8,5 proc. mocy krajowej. W tym roku PAK pozyska? 1,2 mld z? kredytu na modernizacj? czterech blok?w energetycznych. Fundamentem imperium biznesmena pozostaje Cyfrowy Polsat. Wyceniany na ponad 14 mld z? koncern wch?on?? przed miesi?cem cypryjsk? sp??k? Metelem Holding, kt?ra kontroluje Polkomtel. Dzi?ki po??czeniu Plusa z Polsatem Solorz-?ak stworzy? najwi?kszy koncern medialno- -telekomunikacyjny w tej cz??ci Europy. W ci?gu ostatnich pi?ciu lat maj?tek Zygmunta Solorza-?aka praktycznie si? podwoi?. W nadchodz?cych latach lista 100 najbogatszych mo?e wygl?da? jeszcze ciekawiej, bo Jan Kulczyk, wieloletni lider rankingu, coraz mocniej czuje na plecach oddech drugiego najbogatszego Polaka. Ju? za kilka lat fortuny obu biznesmen?w mog? si? zr?wna?. Je?eli Solorz-?ak nadal b?dzie tak sumiennie sp?aca? zobowi?zania, a Polkomtel utrzyma swoj? pozycj? na rynku, maj?tek Solorza-?aka w nowej dekadzie mo?e by? wyceniany na ponad 20 mld z?.

3. MICHA? SO?OWOW

6,96 mld z?

Od lat powtarza, ?e z biznesem jest jak z rajdami samochodowymi – odwieczn? pasj? So?owowa, trzykrotnego rajdowego wicemistrza Europy i dwukrotnego wicemistrza Polski. Raz jest si? poza tras?, a raz wskakuje si? na pud?o. Tym razem zn?w z br?zowym medalem wyl?dowa? na podium listy najbogatszych Polak?w.

Nic dziwnego. Jest najwi?kszym inwestorem na warszawskiej gie?dzie. Warto?? udzia??w w jego czterech gie?dowych sp??kach wynosi ponad 6 mld z?. Kontrolowane przez niego Echo Investment buduje domy, biurowce i galerie handlowe, jak Pasa? Grunwaldzki we Wroc?awiu albo Outlet Park w Szczecinie. Za granic?, w Budapeszcie, wznosi wielofunkcyjne centrum Mundo, a w rumu?skim Braszowie – galeri? Korona z siedmiosalowym kinem, o ??cznej powierzchni 35 tys. mkw. So?owow ma r?wnie? udzia?y w producencie pod??g Barlinek i koncernie chemicznym Synthos, kt?ry przyni?s? mu w zesz?ym roku 630 mln z? dywidendy. Kontroluje te? sp??k? Rovese dostarczaj?c? kompleksowe wyposa?enie ?azienek. Pierwsze pieni?dze zarobi? w bran?y budowlanej. Najpierw pracowa? w sp??dzielni studenckiej ?aczek, gdzie malowa? ?ciany i uk?ada? pod?ogi. W czasie studi?w wyje?d?a? do Niemiec, gdzie pracowa? w warsztatach samochodowych, i tam zarobi? pieni?dze, kt?re zainwestowa? we w?asn? firm? budowlan?. W ci?gu 14 lat przekszta?ci? sw?j Mitex z ma?ej lokalnej sp??ki w og?lnopolskiego giganta, by sprzeda? go za 100 mln z? Francuzom z Eiffage. Podobnie by?o z sieci? sklep?w budowlanych Nomi, kt?re So?owow sprzeda? Brytyjczykom z Kingfishera. Z gazetami „Echo Dnia” i „S?owo” rozsta? si?, kiedy otrzyma? ofert? Norweg?w z koncernu Orkla, a firm? Ultra Pack kupi?a od niego mi?dzynarodowa sp??ka Mondi z siedzib? w RPA. Zami?owanie do wyci?gania sp??ek z biznesowego niebytu i sprzedawania ich z du?ym zyskiem po restrukturyzacji zosta?o mu do dzisiaj. W maju Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsument?w zgodzi? si? na przej?cie przez So?owowa 110 sklep?w Komfort. Wiadomo, ?e sie? z materia?ami do wyka?czania wn?trz od lat przynosi straty. Wed?ug najnowszych dost?pnych danych by?o to 30 mln z? rocznie. So?owow chce jednak zrobi? z niej lidera bran?y, ?eby Komfort by? „pierwszym wyborem w procesie kupna lub wymiany pod??g”. 51-letni biznesmen z Kielc jest znany z twardej biznesowej r?ki. Wsp??pracownicy nazywaj? go wprost dyktatorem. Widok szefa mierz?cego 187 cm i wa??cego 97 kg mo?e budzi? postrach. W ostatnim czasie zmieni? podej?cie do dziennikarzy i zacz?? udziela? wywiad?w. Nie jest g?uchy na biznesowe opinie swoich pracownik?w. Woli wys?ucha? wszystkich za i przeciw, zanim podejmie odpowiedni? decyzj?. Fakt, ?e od 2001 r. utrzymuje si? w pierwszej dziesi?tce najbogatszych Polak?w, ?wiadczy o tym, ?e to skuteczne podej?cie.

4. LESZEK CZARNECKI

6,33 mld z?

Z s?ug Getin Noble Banku, kt?rego jest g??wnym akcjonariuszem, korzysta ponad 2,4 mln klient?w. W zesz?ym roku sp??ka osi?gn??a zysk ponad 400 mln z?. Dobre wyniki prze?o?y?y si? na wzrost gie?dowej wyceny banku, kt?ra osi?gn??a prawie 8,5 mld z?. To najlepszy wynik od pocz?tku kryzysu finansowego w 2008 r. Do Czarneckiego, opr?cz jego banku, nale?y r?wnie? grupa kapita?owa Getin Holding. W jej sk?ad opr?cz Idea Bank Polska i MW Trade wchodz? Idea Expert, Idea Leasing, Carcade Rosja oraz pi?? zagranicznych bank?w – na Ukrainie, Bia?orusi oraz w Rumunii. W zesz?ym roku ca?a grupa wypracowa?a 248,9 mln z? zysku, z czego po?ow? przynios?y same sp??ki zagraniczne. Leszek Czarnecki pochodzi z Wroc?awia. Kiedy? mieszka? w domu na przedmie?ciach miasta. Dzisiaj ma apartament w Sky Tower, 212-metrowym wie?owcu (z iglic? wy?szy jest tylko Pa?ac Kultury i Nauki w Warszawie) wybudowanym przez nale??c? do niego sp??k? dewelopersk? LC Corp. Przed wej?ciem do Sky Tower stoi czterometrowa, oryginalna rze?ba Salvadora Dalego warta 3 mln z?. 52-letni biznesmen swoje pierwsze pieni?dze zarobi? na studiach, wykonuj?c prace budowlane i remontowe. Potem za?o?y? firm? rob?t podwodnych, gdzie pracowa? jako nurek. Dzi?ki niej zarobi? sw?j pierwszy milion z?otych. Przedsi?biorstwo sprzeda?, a kapita? zainwestowa? w jedn? z pierwszych w Polsce firm leasingowych. Pocz?tkowo zlecenia sz?y opornie, ale kiedy przeprowadzi? biznes z Wroc?awia do Warszawy, nie nad??a? z obs?ugiwaniem kolejnych klient?w. W 2000 r. wprowadzi? j? na gie?d?, a rok p??niej sprzeda?. Najwi?kszego leasingodawc? w Polsce odkupi? od niego francuski Cr?dit Agricole, p?ac?c 25-procentowym pakietem akcji w polskim oddziale zachodniego banku. Czarnecki d?ugo jednak z Francuzami nie wytrzyma?. Ich wizja zupe?nie rozmija?a si? z t? proponowan? przez dolno ?l?skiego biznesmena. Postanowi? wi?c otworzy? w?asny bank. By?o to r?wno dziesi?? lat temu. Dzisiaj Getin Noble Bank jest sz?stym najwi?kszym bankiem dzia?aj?cym w Polsce, z aktywami o warto?ci 67,5 mld z?.

5. GRZEGORZ JANKILEWICZ

4,5 mld z?

Urodzi? si? w Dniepropietrowsku na Ukrainie, ale maj?tek zacz?? budowa? w Polsce, sk?d pochodzi jego ?ona, kt?r? pozna? w Moskwie. Polski paszport otrzyma? w 1992 r. Z zawodu jest muzykiem, ale fortun? przynios?o mu po?rednictwo w handlu rop?. W 1993 r. za?o?y? ze S?awomirem Smo?okowskim firm? J&S, obecnie znan? jako Mercuria Energy Group Ltd. Jankilewicz ma w niej obecnie 9 proc. udzia??w. Firma od momentu powstania po?redniczy?a w sprzeda?y ropy Orlenowi i Lotosowi. Wsp??praca trwa do dzisiaj – Orlen realizuje obecnie wart 26 mld z? trzyletni kontrakt. Tylko w 2013 r. przych?d Mercurii wyni?s? 112 mld dolar?w. Ku zaskoczeniu ?wiatowych graczy firma wyrasta na potentata na rynku. Na pocz?tku roku „The Wall Street Journal” informowa?, ?e Mercuria za 3,5 mld z? zakupi?a od JP Morgan dzia? zajmuj?cy si? rop?. O maj?tku Jankilewicza dobrze ?wiadczy historia oddanego w zesz?ym roku do u?ytku warszawskiego apartamentowca Cosmopolitan. Biznesmen postawi? go do sp??ki ze Smo?okowskim za got?wk?. 160-metrowy budynek kosztowa? 100 mln euro. Obaj inwestorzy zaj?li oczywi?cie apartamenty na szczycie wie?y.

6. S?AWOMIR SMO?OKOWSKI

4,5 mld z?

Jego historia przypomina losy jego biznesowego partnera Grzegorza Jankilewicza. Smo?okowski urodzi? si? w Zaporo?cu na Ukrainie. Do Polski trafi? na pocz?tku lat 90. i ma polsk? ?on?, co u?atwi?o mu uzyskanie paszportu. Tak jak Jankilewicz z zawodu jest muzykiem. Obaj arty?ci za?o?yli opisywan? przy Grzegorzu Jankilewiczu firm? J&S, kt?ra po aferze zwi?zanej z Orlenem zmieni?a nazw? na Mercuria Energy Group Ltd. Smo?okowski ma 9 proc. akcji Mercurii.

7. GERMAN EFROMOVICH

4,48 mld z?

Pod koniec ubieg?ego roku rozwa?a? kupno LOT-u, ale kilka miesi?cy temu jego zapa? troch? ostyg?. M?wi, ?e na razie nie zamierza przejmowa? w Europie ?adnego przewo?nika. A przecie? dwa lata temu by? tak do tego zdeterminowany, ?e stara? si? o obywatelstwo kt?rego? z kraj?w Wsp?lnoty (unijne prawo zabrania sprzeda?y linii lotniczych obywatelom spoza UE). Przypomnia? wi?c sobie o s?owia?skich korzeniach, wyrobi? polski paszport i tym samym trafi? na list? 100 najbogatszych. Podstaw? maj?tku Efromovicha jest brazylijski koncern Synergy Group, do kt?rego nale?? linie lotnicze Avianca Taca, obs?uguj?ce pasa?er?w z Brazylii, Kolumbii, Ekwadoru, Peru i kilku pa?stw z Ameryki ?rodkowej. Do tego dochodz? producent okr?t?w EISA (Economou International Shipping Agencies), kt?ry obecnie buduje 500-tonowy statek patrolowy dla brazylijskiej marynarki wojennej, oraz Pacific Rubiales – sp??ka zajmuj?ca si? wydobyciem ropy i gazu w Ameryce Po?udniowej. Efromovich ma trzy obywatelstwa: boliwijskie, brazylijskie, a od listopada 2012 r. r?wnie? polskie. Urodzi? si? w rodzinie polsko-?ydowskich emigrant?w, kt?rzy zaraz po drugiej wojnie ?wiatowej wyjechali do Ameryki Po?udniowej. W São Paulo studiowa? in?ynieri? samochodow?, a potem wyk?ada? w szkole dla doros?ych w brazylijskim São Bernardo do Campo. Traf chcia?, ?e jednym z jego podopiecznych by? przysz?y prezydent Brazylii Luiz In?cio Lula da Silva, kt?ry po doj?ciu do w?adzy odwdzi?czy? si? swojemu nauczycielowi zleceniem budowy platform wiertniczych dla brazylijskiego koncernu naftowego Petrobras za r?wnowarto?? 720 mln z?. Przy okazji przez przypadek Efromovich zwi?za? si? z lotnictwem, kt?re zawsze by?o jego pasj?. Jeden z klient?w, zamiast zap?aci? biznesmenowi za zlecenie got?wk?, podarowa? mu dwa samoloty. To one by?y pocz?tkiem Avianca Taca – dzisiaj jednej z najwi?kszych linii lotniczych w Ameryce Po?udniowej.

8. DARIUSZ MI?EK

3 mld z?

To jedna z najbardziej niesamowitych historii w polskim biznesie. Zaczyna? od handlowania elektronik?, ubraniami i bibelotami na bazarze w Lubinie. P??niej postawi? metalowy kiosk z butami, nast?pnie drewniany sklep, kt?ry przerodzi? si? w ca?? sie?. Dzisiaj biznesmen ma 35 proc. udzia??w w koncernie obuwniczym CCC, wycenianym na gie?dzie na prawie 5 mld z?. Firma prowadzi 712 sklep?w marek CCC, Boti i Quazi. W tym roku planuje otwarcie kolejnych 200 plac?wek. Opr?cz obuwniczego biznesu Mi?ek szturmem zdobywa te? rynek galerii handlowych. Zacz?? od Cuprum Areny w rodzinnym Lubinie, kieleckiej Galerii Korona i Centrum Handlowego Galeria Solna w Inowroc?awiu. Nied?ugo w Olsztynie ma otworzy? Galeri? Warmi?sk?, a w Lesznie – Galeri? Goplana. Dolno?l?ski biznesmen ma r?wnie? kilka swoich prywatnych posiad?o?ci: pa?ac w ??cku ko?o P?ocka, rezydencj? nad jeziorem Garda we W?oszech i XVIII-wieczn? rezydencj? w Chr?stniku pod Lubinem. 46-letni Mi?ek pierwsze pieni?dze zarobi? w latach 80. jako kolarz. Bra? udzia? w wielu wy?cigach, z kt?rych zgarnia? dobrze p?atne premie. To one da?y kapita? pocz?tkowy na rozruch biznesu.

9. JERZY STARAK

3 mld z?

W?a?ciciel Polpharmy – najwi?kszej polskiej firmy farmaceutycznej. Absolwent warszawskiej Szko?y G??wnej Gospodarstwa Wiejskiego karier? zawodow? zaczyna? we W?oszech, w PRL za?o?y? jedn? z najwi?kszych firm polonijnych – Comindex. W latach 90. wprowadza? na polski rynek takie marki, jak: Nutricia, Colgate-Palmolive i Bols. ?r?d?em jego maj?tku jest jednak Polpharma, kt?ra ma ponad pi?cioprocentowy udzia? w polskim rynku lek?w. W 2012 r. Starak przej?? warszawsk? Polf?, jest tak?e udzia?owcem Zak?ad?w T?uszczowych Kruszwica i Herbapolu Lublin. Polpharma tworzy obecnie nowoczesne centrum bada? i rozwoju Polpharma Biologics w Gda?sku. B?d? tam prowadzone prace nad lekami dla pacjent?w cierpi?cych na schorzenia uk?adu immunologicznego, nerwowego i choroby nowotworowe. Pod koniec czerwca zako?czono drugi etap budowy plac?wki. Jerzy Starak jest mi?o?nikiem sztuki, ma w kolekcji setki prac kilkudziesi?ciu artyst?w. Biznesmen za?o?y? Fundacj? Rodziny Starak?w, kt?ra wspiera zdolnych m?odych ludzi. Jego ?ona, Anna Wo?niak-Starak, jest udzia?owcem restauracji Belvedere w warszawskich ?azienkach. Starakowie wspieraj? renowacj? samego parku.

10. ANTONI PTAK

2,59 mld z?

Jest w?a?cicielem najwi?kszego w Europie centrum handlu detalicznego i hurtowego – Centrum Handlowego Ptak w Rzgowie pod ?odzi? o powierzchni 160 tys. mkw. Na 200-hektarowej dzia?ce powstaje tak?e Ptak Expo – nowoczesny projekt biznesowo- -handlowy o powierzchni niemal 1 mln mkw. Obok centrum istnieje najwi?kszy w Polsce outlet. To wszystko sk?ada si? na jedyne w Europie Fashion City (Miasto Mody), kt?rego ?wiatowa premiera nast?pi 29 sierpnia 2014 r. podczas Mi?dzynarodowych Targ?w Mody, kt?re odb?d? si? w obiektach Ptaka. Biznesmen jest r?wnie? w?a?cicielem hoteli oraz moteli na Florydzie. Antoni Ptak mieszka w Brazylii, sk?d zarz?dza swoj? sp??k?. Z pracownikami komunikuje si? przez internet. Na prze?omie XX i XXI w. inwestowa? w pi?k? no?n? – by? w?a?cicielem klub?w ?KS ??d? oraz Pogo? Szczecin. Pierwszy w 1998 r. zdoby? tytu? mistrza Polski. Biznesmen jest te? w?a?cicielem zamku w Turenii oraz domu na po?udniu Francji. Swoj? przygod? z biznesem, kt?ra doprowadzi?a go do pierwszej dziesi?tki listy 100 najbogatszych Polak?w, rozpoczyna? w bran?y ogrodniczej, a nast?pnie w hurtowniczej. Swoj? najs?ynniejsz? inwestycj?, Centrum Handlowe Ptak (Miasto Mody), rozpocz?? w styczniu 1993 r.

11. GRA?YNA KULCZYK

2,5 mld z?

W lutym tego roku w presti?owej Santander Art Gallery w Madrycie otwarto wystaw? „Ka?dy dla kogo? jest nikim”, pierwsz? tak du?? ekspozycj? wsp??czesnych polskich artyst?w za granic?. Dzie?a nie pochodz? ze zbior?w pa?stwowych, ale z najwi?kszej prywatnej kolekcji obraz?w, nale??cej do Gra?yny Kulczyk. Najbogatsza Polka ka?de nowe przedsi?wzi?cie realizuje wed?ug filozofii 50:50 – po?owa projektu ma mie? charakter biznesowy, a druga cz??? – kulturalny. Tak te? by?o w przypadku jej flagowej inwestycji – Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu „Stary Browar” w Poznaniu. To odrestaurowany XIX-wieczny browar Hugger?w, w kt?rym dzisiaj mieszcz? si? galeria handlowa, teatr, sala koncertowa, osiem sal kinowych, kluby muzyczne, kilkana?cie pomieszcze? wystawienniczych.

W sk?ad kompleksu wchodzi te? zabytkowy park. Do biznesmenki nale?y r?wnie? kilka zabytkowych nieruchomo?ci w Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Nie tak dawno kupi?a za ponad 35 mln funt?w luksusow? kamienic? w centrum Londynu, tu? obok pa?acu Buckingham. Na jej parterze od kilkudziesi?ciu lat mie?ci si? galeria obraz?w znanego polskiego malarza Kazimierza J?zefa Zielenkiewicza. Opr?cz inwestowania w nieruchomo?ci Gra?yna Kulczyk inwestuje te? w sztuk?. W jej kolekcji mo?na znale?? dzie?a takich wybitnych wsp??czesnych tw?rc?w, jak: Wojciech Fangor, Magdalena Abakanowicz, Katarzyna Kozyra, Donald Judd czy Dan Flavin. W sierpniu razem z polskim artyst? Honz? Zamojskim za?o?y?a wydawnictwo Mundin. Ma wydawa? albumy, ksi??ki o sztuce i serie krymina??w.

12. ROMAN I GRA?YNA KARKOSIKOWIE

2,4 mld z?

Jedni z najwi?kszych inwestor?w gie?dowych w Europie ?rodkowej. Karkosik karier? rozpocz?? pod koniec lat 70. jako w?a?ciciel baru w Czernikowie pod Toruniem. Zarobione pieni?dze pozwoli?y mu na otworzenie rozlewni oran?ady. W 1989 r. uruchomi? wytw?rni? kabli. Aby zdoby? surowiec do ich produkcji, stworzy? sie? punkt?w z?omu. Przygod? na gie?dzie rozpocz?? w 1993 r., kiedy zainwestowa? w akcje Banku ?l?skiego. Dzisiaj w jego portfelu znajduj? si? akcje Boryszewa – producenta p?ynu ch?odniczego Borygo, skupiaj?cego sp??ki z bran?y metali kolorowych Impexmetalu, zwi?zanego z przemys?em paliwowym Skotanu, Alchemii, kt?ra kupuje firmy z bran?y hutniczej, NFI Krezus i mniejszych sp??ek.

13. TOMASZ GUDZOWATY

2,1 mld z?

Najbogatszy polski dziedzic, kt?ry zamiast kontynuowa? biznesowe dzie?o ojca, woli realizowa? w?asne pasje. Tomasz Gudzowaty, syn i g??wny spadkobierca zmar?ego w zesz?ym roku Aleksandra Gudzowatego, jest uznanym polskim fotografikiem, kilkakrotnym zdobywc? nagr?d w presti?owym World Press Photo. Po ojcu odziedziczy? m.in. wroc?awsk? wytw?rni? w?dek Akwawit-Polmos oraz producenta biokomponent?w do paliw Wratislawi?-Bio. Od miesi?cy wa?? si? tak?e losy Gas-Tradingu, trzeciego opr?cz PGNiG i Gazpromu udzia?owca w sp??ce EuRoPol Gaz, obs?uguj?cej ruroci?g jamalski. Czteroprocentowy udzia? jest kontrolowany przez nale??c? do Gudzowatego sp??k? Bartimpex. Eksperci wyceniaj? go na nawet kilkaset milion?w z?otych. 43-letni Gudzowaty dosta? w spadku r?wnie? kilka presti?owych nieruchomo?ci, m.in. Mariew pod Warszaw? z krytym basenem, galeri? sztuki i w?asn? stadnin? koni. Odziedziczonymi interesami zawiaduje wynaj?ty mened?er, a syn Gudzowatego je?dzi po ?wiecie z aparatem. W tym roku zgarn?? dwie kolejne statuetki Grand Press Photo. Jedn? za fotoreporta? opowiadaj?cy o festiwalu Naghol na wyspie Pentecost, gdzie narodzi?y si? skoki na bungee. Drug? za seri? zdj?? z miasta Tacloban na Filipinach.

14. ZBIGNIEW NIEMCZYCKI

1,8 mld z?

To na jego dzia?ce wiosn? przysz?ego roku rozpocznie si? budowa najwi?kszego centrum handlowego w Warszawie. Gigantyczny Park Handlowy G?raszka powstanie na 30 ha, na kt?rych do niedawna znajdowa?o si? prywatne lotnisko biznesmena. Zbigniew Niemczycki jest mi?o?nikiem lotnictwa. Ma dziesi?? samolot?w, w tym sprawnego messerschmitta Bf 109 – to podstawowy my?liwiec Luftwaffe podczas drugiej wojny ?wiatowej. Cz??? swojej kolekcji Niemczycki zdecydowa? si? podarowa? polskim muzeom, zostawiaj?c sobie tylko te maszyny, kt?re darzy najwi?kszym sentymentem. Po?wi?caj?c si? swojej pasji, nie zaniedbuje jednak biznesu. Pod Poznaniem postawi? jedn? z najnowocze?niejszych w Europie fabryk produkuj?cych kapsu?ki ?elowe mi?kkie z farmaceutykami, suplementami diety, kosmetykami czo?owych koncern?w farmaceutycznych. Pod M?aw? od lat produkuje obudowy do telewizor?w LG. To na bazie jego fabryki Korea?czycy postawili tam ogromny zak?ad wytwarzaj?cy 8,5 mln obud?w rocznie. Niemczycki jest r?wnie? prezesem Polskiej Rady Biznesu. Sw?j kapita? inwestuje w nieruchomo?ci. W Juracie prowadzi luksusowy hotel Bryza, a na Mazurach zamierza otworzy? prywatn? marin? na 100 jacht?w. Poza tym Niemczycki prowadzi biznesowe wyk?ady dla student?w, za?o?y? te? fundacj? Polskie Or?y, kt?ra zajmuje si? rekonstrukcj? zabytkowych samolot?w.

15. TOMASZ DOMOGA?A

1,64 mld z?

Ojciec Tomasza, Jacek, absolwent Wydzia?u Techniki Uniwersytetu ?l?skiego, w 2002 r. naby? zak?ady maszynowe Famur. To maj?ca przedwojenne tradycje firma, kt?ra zajmuje si? produkcj? konstrukcji stalowych i urz?dze? dla kopal?. Tomasz, rocznik 1985, uko?czy? uniwersytety w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie uzyska? tytu? MBA. Studiowa? r?wnie? na AGH w Krakowie. Formalnym w?a?cicielem rodzinnego biznesu sta? si? w 2005 r., ale ju? w 2004 r. zosta? powo?any na cz?onka rady nadzorczej Famuru. Od 2010 r. przewodniczy radzie nadzorczej katowickiego funduszu TDJ, kt?ry kontroluje: Famur, Polsk? Grup? Odlewnicz? i Zamet Industry. 1,17 mld z? przychod?w funduszu w 2013 r. pozwoli?o wypracowa? ponad 207 mln z? zysku netto. Na pocz?tku 2014 r. zarz?d Famuru zaproponowa? g??wnemu konkurentowi, Kopeksowi, fuzj?, jednak propozycja zosta?a odrzucona. Wed?ug prognoz po??czenie obu sp??ek pozwoli?oby stworzy? najwi?ksz? sp??k? zaplecza g?rniczego w kraju, a jej kapitalizacja mog?aby si?gn?? 3,3 mld z?.

16. ZBIGNIEW KOMOROWSKI Z RODZIN?

1,6 mld z?

S?ycha? o nim zawsze wtedy, kiedy pojawiaj? si? pog?oski, ?e chce sprzeda? kt?r?? ze swoich sp??ek. Rok temu plotkowano, ?e chce si? pozby? Bakomy, znanego producenta przetwor?w mlecznych. Niedawno media donosi?y, ?e znalaz? si? te? kupiec na Komagr?, wytwarzaj?c? olej rzepakowy, Polskie M?yny, jednego z najwi?kszych producent?w m?ki, oraz sp??k? biopaliwow? Bioagra-Oil. Jednak 70-letni Zbigniew Komorowski na razie nie zamierza si? pozbywa? ?adnego ze swoich biznes?w. Ch?tnie za to sprzeda produkty mleczne, s??d, pszenic?, olej rzepakowy, mi?so czy nasiona, pochodz?ce z jego kilkunastu sp??ek. I to najlepiej nie w Europie, ale w Azji i Afryce. Rok temu rozpocz?? wsp??prac? handlow? z chi?sk? grup? Heilongjiang Beidahuang. Obie firmy maj? utworzy? wsp?ln? sp??k? w porcie niedaleko Szanghaju, do kt?rej wnios? ok. 10,5 mln z?.

17. JAROS?AW PAWLUK

1,6 mld z?

Za?o?yciel i tw?rca sukcesu firmy spedycyjnej CTL Logistics, kt?ra rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w latach 90. pod has?em „No Limits!”. Pawluk od pocz?tku kreowa? biznes z wizj?. W 2003 r. gromadzi? w?asny tabor kolejowy, kupowany w Maroku i transportowany drog? morsk? z Casablanki do Polski. Po kilku latach jego firma jest pi?tym w Europie prywatnym przewo?nikiem towarowym. Na rok przed ?wiatowym kryzysem sprzeda? 75 proc. udzia??w brytyjskiemu funduszowi Bridgepoint za 1,4 mld z?. W 2010 r. kupi? sp??k? Kolbet, producenta podk?ad?w kolejowych, a rok p??niej za 100 mln z? KolTram, producenta rozjazd?w. Utworzona z tych firm grupa Track Tec sta?a si? potentantem w?r?d dostawc?w element?w nawierzchni kolejowej. Pawluk eksportuje do Niemiec, Turcji, USA, planuje ekspansj? na rynki azjatyckie. Jego sp??ki rocznie generuj? ok. 500 mln z? przychod?w.

18. KRZYSZTOF KLICKI

1,51 mld z?

Tw?rca i g??wny udzia?owiec firmy Kolporter. W maju 1990 r. wpad? na pomys? dostarczania gazet do sklep?w spo?ywczych Spo?em. Na pocz?tku sam rozwozi? pras? po?yczonym od ojca samochodem. Pi?? lat p??niej firma przekroczy?a 1 mln z? przychodu. Dzi? Kolporter jest najwi?kszym w Polsce dystrybutorem prasy z 56,4 proc. udzia??w w rynku. Kolporter jest w?a?cicielem blisko 1000 salonik?w prasowych. W 2013 r. kielecka sp??ka osi?gn??a 4,5 mld przychod?w ze sprzeda?y, z czego 33 mln to zysk netto.

19. ZBIGNIEW JAKUBAS

1,48 mld z?

Dekad? temu kupi? rozpadaj?c? si? firm? za 6 mln z?, zainwestowa? w ni? 130 mln z? i wprowadzi? na gie?d?. Na zesz?orocznym debiucie Newagu Zbigniew Jakubas zarobi? ok. 400 mln z?. Producent poci?g?w z Nowego S?cza to jedna z najmocniejszych sp??ek w biznesowym portfelu Jakubasa. A znajduj? si? w nim r?wnie?: Mennica Polska, produkuj?ca monety i przetapiaj?ca z?oto w sztaby, firma budowlana Wartico, producent automatyki przemys?owej i ciep?owniczej Polna, Centrum Nowoczesnych Technologii, dwa o?rodki wypoczynkowe, w?asne wydawnictwo, a nawet centrum spa.

20. MACIEJ I MA?GORZATA ADAMKIEWICZOWIE

1,463 mld z?

W ich fabrykach powstaje blisko 250 produkt?w leczniczych, dost?pnych na ponad 40 zagranicznych rynkach. Ma?gorzata i Maciej Adamkiewiczowie s? w?a?cicielami koncernu Adamed. W 2005 r. wsp?lnie z UJ utworzyli jedno z pierwszych konsorcj?w naukowo-przemys?owych. Obecnie wsp??pracuj? z 17 uczelniami. W ci?gu pi?ciu lat przeznaczyli na dzia?alno?? innowacyjn? ponad 200 mln z?. Maciej Adamkiewicz, z wykszta?cenia chirurg jest prezesem grupy Adamed. Jego ?ona Ma?gorzata, doktor nauk medycznych jest wiceprezesem i dyrektorem generalnym.

21. TADEUSZ CHMIEL

1,45 mld z?

W latach 80. Chmiel ze wsp?lnikiem, Andrzejem Miazg?, sprzedawa? meble na jarmarkach i do GS-?w. Prosta nazwa firmy Black Red White mia?a si? kojarzy? z zagranic?, ale, co najwa?niejsze, produkt mia? by? tani. Ta?szy ni? inne meble. Kiedy firma nabra?a rozp?du, Chmiel jakby znikn?? – niewiele os?b wie, jak on w og?le wygl?da. Jest uznawany za najbardziej tajemniczego polskiego przedsi?biorc?. BRW sk?ada si? z 22 przedsi?biorstw, z czego po?owa rozlokowana jest w krajach Europy ?rodkowo- -Wschodniej. 40 proc. produkcji trafia na eksport. Chmiel, jako przewodnicz?cy rady nadzorczej, posiada 50,03 proc. akcji.

22. HENRYK STOK?OSA Z RODZIN?

1,39 mld z?

W?r?d wszystkich sp??ek Henryka Stok?osy nie ma ani jednej, kt?ra wed?ug naj?wie?szych sprawozda? finansowych nie przynios?aby zysk?w. Potentat bran?y spo?ywczej prowadzi kilka zak?ad?w mi?snych, zajmuj?cych si? chowem i ubojem zwierz?t oraz produkcj? r??nych rodzaj?w mi?sa i w?dlin. Ma r?wnie? udzia?y w zak?adach zbo?owych, sklepach spo?ywczych, laboratoriach badawczych, domu go?cinnym Pasibrzuch w ?mi?owie w Wielkopolsce, a nawet w pilskim „Tygodniku Nowym”. Wszystkie biznesy w sumie przynosz? mu co roku ok. 2 mld z? przychod?w. By?y senator by? uwik?any w proces korupcyjny. W zesz?ym roku pozna?ski s?d wyda? wyrok w tym procesie, kt?ry S?d Apelacyjny w Poznaniu uchyli? i przekaza? spraw? do ponownego rozpatrzenia. Obecnie Stok?osa buduje najnowocze?niejsz? w Europie wytw?rni? pasz w pilskiej strefie ekonomicznej. W jesiennych wyborach samorz?dowych chce si? ubiega? o mandat radnego w Pile.

23. MARIUSZ ?WITALSKI

1,3 mld z?

Guru polskiego handlu. To on stworzy? znane sieci handlowe, m.in. ?abk?, Euro cash i Biedronk?. Ka?da z nich okaza?a si? sukcesem i zosta?a sprzedana zagranicznym inwestorom. Wiadomo o nim niewiele, bo ju? od ponad 20 lat nie pojawia si? w mediach. Wychowa? si? w domu dziecka w Szamotu?ach. Z wykszta?cenia hydraulik. Zaczyna? od handlu kaw?, kasetami wideo i sprz?tem elektronicznym. Jego pierwszym biznesem by?a za?o?ona w 1987 r. sp??ka Elektromis, kt?ra sprowadza?a do Polski pierwsze komputery i importowa?a alkohol. Dzisiaj zn?w wr?ci? do tego, co umie najlepiej, czyli budowania od podstaw sieci sklep?w. Postawi? na Czerwon? Torebk? – sie? niewielkich pasa?y handlowych. Docelowo chce mie? ich w Polsce a? 4,5 tys. Sp??ka jest wyceniana na warszawskiej gie?dzie na ok. 650 mln z?.

24. ALDONA WEJCHERT Z DZIE?MI

1,3 mld z?

Najwi?kszy udzia?owiec grupy ITI, kontroluj?cej koncern medialny TVN. Pozosta?a w nim jako jedyna ze spadkobierc?w maj?tku zmar?ego w 2009 r. m??a – Jana Wejcherta, tw?rcy i by?ego wsp??w?a?ciciela holdingu ITI. Wesz?a do koncernu w 1993 r. Jej pierwsz? wa?n? funkcj? by?o stanowisko wiceprezesa Multikina. Obecnie jest wiceprezesem ca?ej grupy ITI, zasiada w radzie nadzorczej TVN i zarz?dzie Fundacji TVN „Nie jeste? sam”. Aldona Wejchert uko?czy?a Wydzia? Handlu Zagranicznego w Szkole G??wnej Handlowej. P??niej kszta?ci?a si? w London Business School. Jest r?wnie? cz?onkiem Polskiej Rady Biznesu, aktywnie anga?uje si? w organizacj? konkursu Nagroda Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta.

25. HERONIM RUTA

1,2 mld z?

Poprzez cypryjsk? sp??k? Sensor Overseas Ltd. kontroluje 8,32 proc. akcji Cyfrowego Polsatu. Jest jednym z najbli?szych wsp??pracownik?w Zygmunta Solorza-?aka, zasiada w radach nadzorczych kilku jego najwa?niejszych sp??ek: Plus Banku, Pol komtelu oraz Cyfrowego Polsatu. O Rucie wiadomo niewiele. Stroni od ?ycia publicznego, nie wyst?puje w mediach.

26. RYSZARD FLOREK

1,16 mld z?

W jego fabrykach co roku powstaje p?? miliona okien dachowych, kt?re roz?wietlaj? poddasza w ponad 50 krajach. Ryszard Florek jest wsp??w?a?cicielem nowos?deckiego Fakro, drugiego najwi?kszego producenta okien dachowych na ?wiecie. O r?wne szanse konkurowania na globalnym rynku od lat bije si? z du?skim Veluksem. Grupa zatrudnia ponad 3,3 tys. os?b, kt?re pracuj? w 13 sp??kach produkcyjnych i 15 oddzia?ach dystrybucji w Europie, Azji i Ameryce. W zesz?ym roku grupa osi?gn??a 1,12 mld z? przychod?w. Florek przeznacza zyski na nowe inwestycje w firmie. Sam ?yje skromnie, w ma?ym szeregowym domku, kt?ry kupi? od sp??dzielni. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, na kt?rej studiowa? budownictwo l?dowe. Pod koniec lat 80. postanowi? za?o?y? w Tymbarku w?asny zak?ad stolarki okiennej. Na pocz?tku ?aden bank nie chcia? udzieli? mu kredytu, bo w okolicy by?o ju? kilkunastu producent?w okien i drzwi. Kiedy si? uda?o, Florek w dwie dekady prze?cign?? ca?? wschodnioeuropejsk? konkurencj? i zrobi? z ma?ego zak?adu globalnego giganta bran?y. Florek ma te? ?y?k? pedagoga. Prowadzi Fundacj? „Pomy?l o przysz?o?ci”, inicjuje dyskusje na temat umiej?tno?ci ?ycia w polskiej wsp?lnocie ekonomicznej konkuruj?cej na globalnym rynku. W mediach cz?sto podkre?la korzy?ci wynikaj?ce dla polskich obywateli z kupowania rodzimych produkt?w oraz budowania silnych polskich firm globalnych.

27. ARKADIUSZ MU?

1,05 mld z?

Uko?czy? prawo na Uniwersytecie ?l?skim, ale bardzo szybko odkry? w sobie zaci?cie do biznesu. Jest w?a?cicielem firmy Press Glass, kt?ra od ponad 20 lat produkuje szk?o przetworzone dla budownictwa w Europie i ma pozycj? lidera tego rynku. Szk?o Press Glass zdobi m.in. fasad? wroc?awskiego wie?owca Sky Tower oraz warszawskiego apartamentowca Z?ota 44. Firma powsta?a w 1991 r. jako polsko-szwedzkie joint venture, ale ju? rok p??niej w ca?o?ci znalaz?a si? w r?kach Musia. Przedsi?biorca ma trzy w?asne fabryki – w podcz?stochowskiej Nowej Wsi, Tychach i Tczewie. Biznesmen wspiera Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza i jest zapalonym golfist? – w Konopiskach ko?o Cz?stochowy wybudowa? nawet pole golfowe.

28. WIES?AW LIKUS Z RODZIN?

1 mld z?

Absolwent wydzia?u elektroniki krakowskiej AGH. Przygod? z biznesem rozpocz?? pod koniec PRL od importu sprz?tu elektronicznego i odzie?y. Zarobione pieni?dze Wies?aw z bra?mi Leszkiem i Tadeuszem Likusami zainwestowali w przemys? tytoniowy i alkoholowy, ale sw?j maj?tek wp?ywowa rodzina z Krakowa zbudowa?a dzi?ki hotelom, restauracjom i biurom. Firmy powi?zane z rodzin? zatrudniaj? ponad 3 tys. os?b. Likusowie s? g??wnym inwestorem w centrum handlowym Vitkac w Warszawie. W nowoczesnym budynku zaprojektowanym przez Stefana Kury?owicza mieszcz? si? sklepy najdro?szych marek, w tym jedyny w Polsce butik Louis Vuitton.

29. J?ZEF WOJCIECHOWSKI

1 mld z?

Za?o?yciel firmy deweloperskiej J.W. Con struction Holding i jej g??w ny udzia?owiec. Pierwsze w?asne przedsi?biorstwa rozwija? ju? na studiach. Przebywaj?c przez lata w Szwecji i USA, prowadzi? tam r?wnie? w?asne firmy. Dalsz? cz??? kariery zawodowej zwi?za? z dzia?alno?ci? dewelopersk?. Pierwsz? firm? z tej bran?y prowadzi? na Florydzie. Po 15 latach pobytu za granic? wr?ci? do kraju, by w 1993 r. za?o?y? J.W. Construction.

Firma wybudowa?a blisko 25 tys. mieszka? i 350 dom?w jednorodzinnych, przez co sta?a si? niekwestionowanym liderem bran?y. Nale?y do grupy 500 najwi?kszych przedsi?biorstw w Polsce. Opr?cz dzia?alno?ci deweloperskiej firma prowadzi tak?e luksusowy hotel Czarny Potok Resort & SPA w Krynicy-Zdroju oraz sie? hoteli 500. Wojciechowski jest z wykszta?cenia ekonomist?. Uko?czy? m.in. Florida Real Estate Academy.

30. JAKUB ZAB?OCKI

930 mln z?

Wsp??za?o?yciel Domu Maklerskiego X-Trade Brokers jest absolwentem wydzia?u ekonomicznego Uniwersytetu ??dzkiego. W finansach pracuje od 1996 r. Przez pi?? lat, od 2003 r., pracowa? jak trader walutowy jednego z wi?kszych bank?w. Po odej?ciu z pracy postanowi? za?o?y? dom maklerski oferuj?cy klientom innowacyjne produkty inwestycyjne. X-Trade Brokers jest obecnie najwi?kszym w Europie ?rodkowej domem maklerskim oferuj?cym klientom dost?p do pozagie?dowego rynku instrument?w pochodnych. Firma posiada obecnie oddzia?y w ponad dziesi?ciu krajach w Europie.

31. BOGUS?AW CUPIA?

928 mln z?

Mimo dekoniunktury na kablowych rynkach Bogus?aw Cupia?, w?a?ciciel Tele-Fonika Kable, utrzyma? pozycj? w pierwszej dwudziestce najwi?kszych producent?w kabli na ?wiecie. Mimo spadku przychod?w wci?? pozostaje gigantem w swojej bran?y. Ma renom? na rynku, siedem zak?ad?w produkcyjnych i odbiorc?w w ponad 80 krajach. 58-letni Cupia? pochodzi ze S?awkowa, kilkutysi?cznego miasteczka w woj. ?l?skim. Jego ojciec by? w?a?cicielem cegielni, kt?ra dostarcza?a materia?y budowlane do odbudowy regionu po wojnie. W 1992 r. razem z trzema partnerami za?o?y? Tele-Fonik?.

32. ROBERT KAMI?SKI

911 mln z?

Chcia?, ?eby stworzona przez niego herbaciana marka Irving Tea zosta?a wiceliderem rynku. I chocia? Polacy zaraz po Brytyjczykach i Irlandczykach pij? najwi?cej herbaty w Europie, to 50-letni Kami?ski nie zdo?a? ich przekona? do swojej marki. Przedsi?biorca chcia?, ?eby producent Irvinga, warszawska sp??ka Amber Spark, zacz??a na siebie zarabia? do 2013 r., ale dane finansowe za rok 2012 pokazuj? ponad 18 mln z? straty. Przez wiele lat Robert Kami?ski prowadzi? firm? Kamis, polskiego lidera na rynku przypraw i zi??. W 2012 r. postanowi? go sprzeda? Amerykanom z konkurencyjnego koncernu McCormick za ponad 830 mln z?.

33. ARTUR TORONOWSKI Z SYNAMI RAFA?EM I ROBERTEM ZARZECKIMI

900 mln z?

Tw?rca Citronex Group ze Zgorzelca. Przedsi?biorstwo zajmuje si? handlem warzywami i owocami, ma tak?e sie? myjni, stacji paliw, restauracji, hoteli i supermarket?w. Artur Toronowski firm? prowadzi razem ze swoimi synami. Rafa? Zarzecki zarz?dza g??wnymi bran?ami grupy, Robert Zarzecki transportem, spedycj?, myjniami i serwisem TIR. Firma ca?y czas si? rozwija. Po zako?czeniu trwaj?cej obecnie budowy szklarni w Bogatyni Citronex stanie si? najwi?kszym producentem pomidor?w w Polsce.

34. ADAM I JERZY KRZANOWSCY

850 mln z?

Kibice Euro 2012 ogl?dali zmagania pi?karzy, siedz?c na krzese?kach firmy Nowy Styl z Krosna. Pomys? na biznes przywi?z? do Polski Adam Krzanowski, kt?ry jako student pracowa? w USA u producenta krzese?. Po powrocie nam?wi? do wsp??pracy brata i zach?ci? swoich dawnych pracodawc?w do zainwestowania w Nowy Styl. Dzi?, po 22 latach, grupa jest czwartym producentem mebli biurowych w Europie, w 2012 r. zanotowa?a ponad miliard z?otych przychod?w. Produkty Nowego Stylu znajdziemy m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie czy Stadionie Miejskim we Wroc?awiu. Firma dostarcza swoje produkty do ponad 100 kraj?w na sze?ciu kontynentach, ma 19 oddzia??w na ca?ym ?wiecie i 15 zak?ad?w produkcyjnych.

35. KAZIMIERZ PAZGAN

828 mln z?

Jeszcze siedem lat temu na sprzeda?y kurczak?w zarabia? ?rednio 400 mln z? rocznie. Teraz zapowiada, ?e ju? za rok dobije do pierwszego miliarda z?otych przychod?w. 66-letni Kazimierz Pazgan jest jednym z najwi?kszych producent?w drobiu w Europie. Nale??ca do niego nowos?decka grupa Konspol opr?cz produkcji mi?sa, l?duj?cego w menu KFC, Sphinksa i McDonalda, zajmuje si? te? produkcj? pasz, hodowl? i ubojem zwierz?t oraz przetw?rstwem i transportem ?ywno?ci. Pazgan jest w stanie co miesi?c wyprodukowa? ponad 15 tys. ton gotowych wyrob?w. Chocia? nadal ma w r?ku tytu? prezesa, zarz?dzanie firm? przekaza? niedawno swojemu synowi Konradowi. Jego c?rka Magdalena sko?czy?a prawo na Akademii Leona Ko?mi?skiego w Warszawie. Jest adwokatem i przewodnicz?c? rady nadzorczej grupy Konspol.

36. SOLANGE I KRZYSZTOF OLSZEWSCY

820 mln z?

W 1996 r. za?o?yli firm? Solaris Bus & Coach i zaledwie w ci?gu kilku lat stali si? liderem na polskim rynku autobus?w miejskich. Produkuj? tak?e trolejbusy i tramwaje. W 2013 r. Solaris sprzeda? 1,3 tys. pojazd?w, z czego trzy czwarte za granic?. 63-letni Krzysztof Olszewski tu? po studiach na Politechnice Warszawskiej za?o?y? warsztat samochodowy w Warszawie. W 1981 r. wyjecha? do Berlina Zachodniego, gdzie zacz?? pracowa? w zak?adach Neoplana. Szybko awansowa?, jednak w pewnym momencie zda? sobie spraw?, ?e nigdy nie pokieruje t? rodzinn? firm?. Postanowi? wi?c z ?on? Solange wr?ci? do Polski i rozkr?ci? w?asny biznes. Dzi? firma ma 53 proc. udzia??w w polskim rynku, w Niemczech jest trzecim najwa?niejszym dostawc? pojazd?w miejskich. Solaris zatrudnia prawie 2,5 tys. pracownik?w w Polsce i ponad 500 w zagranicznych oddzia?ach. Pojazdy marki Solaris je?d?? w 28 pa?stwach w ponad 600 miastach. Przychody w ubieg?ym roku przekroczy?y 1,5 mld z?.

37. KRZYSZTOF OLEKSOWICZ

813 mln z?

Tu jest taki znany znaczek i tylko przez to ta cz??? jest kilka razy dro?sza – m?wi Krzysztof Oleksowicz, pokazuj?c palcem logo znanego producenta samochod?w. Sam pieni?dze zarobi? na cz??ciach, kt?re takiego znaczka nie maj?. Jego Inter Cars po niemal ?wier?wieczu od powstania jest najwi?kszym w Polsce i pi?tym w Europie sprzedawc? cz??ci zamiennych do samochod?w. Sprzedawcy w 291 oddzia?ach sp??ki w kraju i za granic? odbieraj? codziennie 30 tys. telefon?w z zapytaniem o cz??ci. W ubieg?ym roku Oleksowicz sprzeda? ich za 3,5 mld z?, z czego ponad miliard przychodu pochodzi?o z zagranicznych filii. 64-letni Oleksowicz kocha cz??ci, ale jeszcze wi?ksz? sympati? darzy samochody, szczeg?lnie te rajdowe. Od dziesi?ciu lat jest kierowc? i licencjonowanym pilotem rajdowym. Jego syn Maciej to wicemistrz Polski.

38. ANDRZEJ I ZYTA OLSZEWSCY

809 mln z?

W 1990 r. kupili pierwsz? aptek?. Trzy lata p??niej powsta? Farmacol – obecnie jeden z najwi?kszych w kraju dystrybutor?w farmaceutycznych, kt?ry dostarcza leki i inne produkty farmaceutyczne do kilku tysi?cy aptek i kilkuset szpitali. Od ponad roku sp??ka utrzymuje wysok? cen? akcji, firma jest obecnie wyceniana na prawie 1,3 mld z?. Pod koniec 2013 r. Farmacol zanotowa? rekordow? kapitalizacj? sp??ki – ponad 1,7 mld z?. Ma??e?stwo znane jest z zami?owania do sportu – Olszewski trenowa? pi?k? no?n? i by? nauczycielem wychowania fizycznego, a jego ?ona uprawia?a lekkoatletyk?.

39. ANNA PODNIESI?SKA Z RODZIN?

800 mln z?

Kiedy w Polsce hula? g??boki PRL, Anna Podniesi?ska towarzyszy?a swojemu m??owi Antoniemu, ekspertowi organizacji mi?dzynarodowych w zakresie ochrony ?rodowiska i zasob?w naturalnych, w misjach zagranicznych, m.in. we Francji, w Syrii, Indiach, Indonezji, Libanie i USA. To w?a?nie z zagranicy przywozili do kraju pierwsze pomys?y na biznes. Ze Stan?w sprowadzili firm? kuriersk? DHL i agencj? reklamow? Ogilvy & Mather. Ze Szwecji firmy odzie?owe Oscar Jacobson i Stenstr?ms, a z Kanady s?ynne obuwie od Thomasa Bata. Pieni?dze zarobione za granic? Podniesi?scy zainwestowali w nieruchomo?ci, kt?re stanowi? 40 proc. ich ca?ego maj?tku. Anna Podniesi?ska z wykszta?cenia jest psychologiem. Antoni Podniesi?ski jest specjalist? w zakresie ochrony ?rodowiska i zasob?w naturalnych. Anna Podniesi?ska zasiada w radzie programowej Konfederacji Lewiatan i jest prezesem Polskiego Zwi?zku Pracodawc?w Prywatnych Handlu i Us?ug. Jest r?wnie? cz?onkiem w radzie programowej Kongresu Kobiet oraz dzia?a charytatywnie w Radzie Pa? przy PCK.

40. KRZYSZTOF SUSKI

750 mln z?

Telekomunikacja, energetyka, nieruchomo?ci i... tenis – oto biznesowe i prywatne zainteresowania Krzysztofa Suskiego, w?a?ciciela Euro Holdingu, kt?ry grupuje sp??ki z bran?y telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej. Wchodz?ca w sk?ad grupy Energia dostarcza pr?d, StarNet Telecom i Dasoft technologie informatyczne. Grupa Suskiego specjalizuje si? tak?e w przejmowaniu zaniedbanych nieruchomo?ci, przywracaniu im dawnego blasku i sprzeda?y z zyskiem. Suski jest prezesem Polskiego Zwi?zku Tenisowego. Jest mi?o?nikiem poezji Zbigniewa Herberta i prozy Leopolda Tyrmanda.

41. PIOTR I ADAM R?CZY?SCY

740 mln z?

Bracia biznesmeni z Poznania. Za?o?yciele i w?a?ciciele najwi?kszej w Polsce firmy jubilerskiej Apart. Historia zak?adu si?ga 1977 r. M?odszy z braci, obecnie 61-letni Adam R?czy?ski, kt?ry z wykszta?cenia jest z?otnikiem, za?o?y? wtedy warsztat jubilerski. Sze?? lat p??niej do??czy? do niego brat Piotr, absolwent politechniki. Dzi? Apart osi?ga najwi?ksze roczne obroty spo?r?d innych firm w tej bran?y. Firma stawia na marketing. W 2007 r. ambasadork? diament?w Apart zosta?a Miss ?wiata Aneta Kr?glicka, a w 2010 r. firma rozpocz??a wsp??prac? z modelk? Anj? Rubik.

42. KRZYSZTOF J?DRZEJEWSKI

656 mln z?

Sko?czy? ogrodnictwo i architektur? krajobrazu na SGGW w Warszawie. G??wny akcjonariusz Grupy Kopex, jednego z najwi?kszych na ?wiecie koncern?w bran?y g?rniczej. W 2013 r. firma osi?gn??a 1,4 mld z? przychod?w, z czego 65 mln to zysk netto. Z roku na rok zwi?ksza swoj? obecno?? na zagranicznych rynkach (g??wnie w Rosji, Argentynie i Chinach), ale te? inwestuje w Polsce. W 2015 r. ma ruszy? kopalnia w okolicach O?wi?cimia, kt?rej budowa mo?e poch?on?? 1,7 mld z?. Aktywnie wspiera ko?cielne organizacje. – Biznes jest dla mnie spraw? drugorz?dn?. Najwa?niejszy jest B?g i warto?ci z nim zwi?zane – uwa?a.

43. STANIS?AW BIE?KOWSKI

650 mln z?

W?a?ciciel zielonog?rskiej firmy Stelmet, najwi?kszego w Europie producenta element?w ma?ej architektury ogrodowej. Bie?kowski sponsoruje koszykarzy Stelmetu Zielona G?ra oraz ?u?lowc?w ze Stelmetu Falubaz Zielona G?ra.

44. ZBIGNIEW JUROSZEK

650 mln z?

Szef grupy Atal, kt?ra skupia firmy zwi?zane z budownictwem. Grupa realizuje projekty deweloperskie w najwi?kszych miastach w Polsce, m.in. we Wroc?awiu, w Krakowie i ?odzi. Do po?owy 2013 r. deweloper sprzeda? ponad 3,4 tys. mieszka? o powierzchni ponad 160 tys. mkw. W m?odo?ci Juroszek by? skoczkiem narciarskim i gra? w tenisa sto?owego, ju? jako biznesmen za?o?y? firm? bukmachersk? Star-Typ Sport. Wszystkie udzia?y w STS po odkupieniu ich od angielskiego Stanleybet pozostaj? w r?kach rodziny.

45. MAREK MAJEWSKI

650 mln z?

Tw?rca i prezes Neonetu, jednej z najwi?kszych sieci sklep?w AGD i RTV. W 1990 r., tu? po studiach na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, zarejestrowa? hurtowni?. Od 1994 r. zacz?? prowadzi? dzia?alno?? pod mark? Firma Handlowa M and M sp. z o.o., kt?ra wkr?tce sta?a si? liderem dystrybucji sprz?tu RTV i AGD na Dolnym ?l?sku. W 2003 r. Majewski postanowi? stworzy? og?lnopolsk? sie? sklep?w RTV i AGD pod mark? Neonet. W 2013 r. przychody ze sprzeda?y si?gn??y 3 mld z?. Wroc?awska sp??ka ma 500 sklep?w RTV AGD w Polsce.

46. GRZEGORZ GRZELAK

620 mln z?

Wsp??tw?rca i najwi?kszy udzia?owiec Grupy Atlas (56 proc. udzia??w w g??wnej sp??ce grupy). Wraz ze wsp?lnikami zaczyna? od remont?w dom?w w Polsce i Niemczech. W?a?nie z zagranicy przywie?li pomys? stworzenia w?asnego kleju do glazury o dobrej jako?ci. W 1991 r. w gara?u Grzelaka powsta?a „fabryka”. Dzi? Atlas jest jednym z najwi?kszych producent?w chemii budowlanej w Europie. W sk?ad grupy wchodz? 24 podmioty gospodarcze. Atlas jest tytularnym sponsorem ??dzkiej hali sportowo-widowiskowej – Atlas Areny. Grupa jest tak?e g??wnym sponsorem tenisisty Jerzego Janowicza.

47. ADAM BACHLEDA-CURU?

610 mln z?

Zaczyna? od handlu kwiatami. U schy?ku PRL produkowa? okulary korekcyjne. W 2007 r. wraz z synami stworzy? rodzinn? firm? Bachleda Grupa Inwestycyjna (BGI). Obecnie nale?y do nich ponad sto nieruchomo?ci, m.in. reprezentacyjnych kamienic na zakopia?skich Krup?wkach oraz w Krakowie, Warszawie, jak r?wnie? w Europie Zachodniej i USA. W?r?d zainteresowa? 56-letniego Adama Bachledy s? podr??e, golf oraz sztuka przetrwania.

48. MARIUSZ WALTER

600 mln z?

Wsp??udzia?owiec Grupy ITI, kt?ra w por?wnaniu z zesz?orocznym zestawieniem pozby?a si? jednego ze swoich najbardziej markowych aktyw?w – Legii Warszawa. Urodzony we Lwowie w 1930 r. Walter, zanim zosta? biznesmenem, by? dziennikarzem i re?yserem. W TVP przeszed? ca?? ?cie?k? kariery: zacz?? jako praktykant, stworzy? ponad 300 program?w telewizyjnych i sko?czy? w fotelu redaktora naczelnego. ITI za?o?y? w 1984 r. razem z Janem Wejchertem, obecnie pe?ni funkcj? honorowego prezesa grupy. W zarz?dzie zasiada tak?e jego syn Piotr Walter. ?ona Bo?ena Walter kieruje z kolei fundacj? TVN „Nie jeste? sam”.

49. EDGAR ?UKASIEWICZ

590 mln z?

Ma 21 lat i jest jednym z najm?odszych w Polsce milioner?w. Mia? 11 lat, kiedy odziedziczy? maj?tek po ojcu. Zmar?y w 2004 r. Mariusz ?ukasiewicz zas?yn?? jako tw?rca Lukasa, najwi?kszego po?rednika na rynku kredyt?w ratalnych, oraz Lukas Banku. Spadkiem po ojcu (ponad 500 mln z?) zarz?dza sp??ka Look Finansowanie Inwestycji, kt?rej jedynym akcjonariuszem jest Edgar. Inwestycje rocznie przynosz? ponad 5 mln z? zysku. Prywatno?? Edgara ?ukasiewicza jest ?ci?le chroniona przez rodzin?. Wiadomo, ?e fascynuj? go wschodnie sztuki walki.

50. TERESA MOKRYSZ

564 mln z?

Chocia? Polacy z roku na rok herbaty pij? coraz mniej, Teresa Mokrysz i tak wie, jak na swoim biznesie zarobi? wi?cej. Nale??ca do niej grupa Mokate to w sumie osiem firm (w tym trzy zak?ady produkcyjne) wytwarzaj?cych kawy, herbaty i p??produkty spo?ywcze. Mokate stawia na eksport, kt?ry odpowiada ju? za ponad 60 proc. wszystkich przychod?w grupy. Swoje produkty eksportuje do ponad 60 kraj?w na wszystkich kontynentach. Firma wytwarza setki r??nych produkt?w spo?ywczych, a jej najbardziej znane marki to Mokate, NYCoffee czy herbaciane Minutka i Loyd. W 2013 r. przychody grupy zwi?kszy?y si? o blisko 7,5 proc. w por?wnaniu z rokiem ubieg?ym i osi?gn??y ok. 800 mln z?. W m?odo?ci Teresa Mokrysz nie wr??y?a sobie kariery zamo?nej bizneswoman. Uprawia?a biegi narciarskie, studiowa?a na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, pracowa?a w ustro?skim magistracie. Do rodzinnego biznesu wprowadzi? j? m?? Kazimierz, kt?ry odziedziczy? biznes po ojcu. Teresa Mokrysz, opr?cz szefowania rodzinnej firmie, ch?tnie wspiera m.in. plac?wki o?wiatowe, s?u?b? zdrowia i domy spokojnej staro?ci.

51. JANUSZ I EL?BIETA FILIPIAKOWIE

560 mln z?

Jeste?my firm?, kt?ra robi informatyk? dla BP, Metro, Telefonica, Vodafone. Gramy w absolutnie najwy?szej lidze ?wiatowej, je?li mowa o informatyce. Natomiast w pi?ce gramy na 78. miejscu na ?wiecie – za Sierra Leone! – oburza? si? kilka miesi?cy temu prof. Janusz Filipiak. Opr?cz szefowania Comarchowi, jednemu z najwi?kszych polskich koncern?w informatycznych, jest te? w?a?cicielem Cracovii, najstarszego klubu pi?karskiego w kraju, nieprzerwanie istniej?cego od 1906 r. Chocia? w ekstraklasie Cracovia balansuje na kraw?dzi strefy spadkowej, to Comarch zalicza kolejne rekordy. Tylko w pierwszym kwartale tego roku przychody sp??ki przekroczy?y 208 mln z?, co jest najlepszym pocz?tkiem roku w historii krakowskiej firmy. Janusz Filipiak sw?j pierwszy milion zarobi? jako profesor w Akademii G?rniczo- -Hutniczej. To tam prawie ?wier? wieku temu w jednej z pracowni powsta? r?wnie? Comarch. El?bieta Filipiak prowadzi krakowsk? restauracj? Wierzynek, mieszcz?c? si? przy Rynku G??wnym.

52. ANDRZEJ WALCZAK

560 mln z?

Malarz, architekt, wsp??za?o?yciel i w?a?ciciel blisko 43 proc. udzia??w Grupy Atlas, lidera polskiego rynku chemii budowlanej. Wraz ze wsp?lnikami zaczyna? w 1991 r., bez kapita?u. Pierwszy produkt grupy, klej do glazury, powsta? w gara?u. Walczak sam zaprojektowa? logo firmy. Jednak w ?odzi biznesmen jest znany przede wszystkim ze swojego zami?owania do sztuki. W 2003 r. za?o?y? galeri? Atlas Sztuki, obecnie uznawan? za jedn? z najlepszych w Polsce. Sam Walczak nie porzuci? sztuki dla biznesu: tworzy obrazy, ??cz?c malarstwo i fotografi?. W marcu jego wystaw? mo?na by?o zobaczy? na Bia?orusi, a wcze?niej swoje prace wystawia? m.in. w Warszawie, Krakowie, Pradze, Kijowie, we Lwowie i w kilku niemieckich miastach.

53. JERZY MALEK

557 mln z?

Kr?l ?ososia sprzeda? rok temu za ponad p?? miliona z?otych sw?j Morpol, giganta w przetw?rstwie rybnym, i abdykowa?. W tym roku powr?ci? do biznesu z wilczym apetytem. Na pocz?tku roku przej?? za mniej wi?cej 5 mln dolar?w norweskiego producenta dorszy Codfarmers. W kwietniu kupi? 10 proc. udzia??w akcji Hofseth BioCare – sp??ki notowanej na gie?dzie w Oslo, kt?ra uzyskuje z ryb sk?adniki do ?ywno?ci i lek?w. Z bankructwa podnosi te? fabryk? Aromat Snack z Trzebielina na Pomorzu. Do niedawna s?yn??a z solonych orzeszk?w ziemnych. Teraz Malek chce tam produkowa? gryzaki dla ps?w. 40 km obok, pod S?upskiem, buduje wielk? pieczarkarni?.

54. RAFA? BRZOSKA

551 mln z?

Nareszcie ma to, o co walczy? przez laty. Nale??cy do Brzoski InPost, najwi?kszy prywatny listonosz w Polsce, zdusi? monopol Poczty Polskiej, rozpoczynaj?c wsp??prac? z PGP przy wartym p?? miliarda z?otych kontrakcie na dostarczanie korespondencji z s?d?w i prokuratur. InPost jest jedn? ze sp??ek wchodz?cych w sk?ad grupy Integer, wycenianej na warszawskiej gie?dzie na ok. 1,7 mld z?. Brzoska wie, ?e tradycyjna poczta odchodzi do lamusa. Stawia wi?c na paczkomaty – charakterystyczne automaty do odbierania i nadawania paczek. W 20 krajach Brzoska zd??y? ju? postawi? 3,5 tys. tego typu urz?dze?. Z paczkomat?w InPost korzystaj? mieszka?cy Wielkiej Brytanii, Australii, a nawet Chile czy Arabii Saudyjskiej. W ci?gu nast?pnych trzech lat biznesmen chce ich postawi? jeszcze dwa razy tyle.

55. KRZYSZTOF GRZ?DZIEL

540 mln z?

Pili?cie kiedy? w?dk? Sobieski, Starogardzk? albo Parliament? Przy otwieraniu butelki na pewno trzymali?cie w d?oni nakr?tk? z Guala Closures DGS Poland, ?wiatowego producenta zakrywek do szklanych opakowa?. Krzysztof Grz?dziel za?o?y? w?oc?awsk? sp??k? w 1991 r., kilka lat temu sprzeda? wi?kszo?? udzia??w, zostawiaj?c sobie 30-procentowy pakiet. Firma zaczyna?a od produkcji skromnej partii nakr?tek na szklane gwinty ?ytniej. Dzisiaj rocznie wytwarza ponad 2,5 mld zakr?tek na butelki, co czyni j? najwi?kszym producentem na ?wiecie. W Wie?cu-Zdroju niedaleko W?oc?awka Grz?dziel rewitalizuje r?wnie? kompleks sanatoryjny. Stawia tam czterogwiazdkowy hotel na 900 ???ek z parkiem wodnym, spa i kr?gielni?. Chocia? obiekt ma by? oddany do u?ytku pod koniec roku, to biznesmen ju? od roku rozlewa tam lecznicz? wod? z selenem – ?yciodajnym pierwiastkiem zmniejszaj?cym ryzyko zachorowania na raka. 60-letni Grz?dziel od lat udziela si? charytatywnie. Za?o?y? fundacj? Samotna Mama, wspieraj?c? rodziny wykluczone spo?ecznie.

56. WIES?AW W?ODARSKI

540 mln z?

Blackiem promowanym przez Mike’a Tysona pokona? austriackiego Red Bulla, produktami Gellwe niemieckiego Dr. Oetkera, a musli pod mark? Fitella zdystansowa? szwajcarskie Nestl?. Wies?aw W?odarski jest w?a?cicielem koncernu spo?ywczego FoodCare, kt?ry stoi za markami Black, Frugo czy Gellwe. Stawia na eksport, kt?ry ju? za rok ma odpowiada? za 15 proc. przychod?w firmy. W zesz?ym roku wynios?y one w sumie ok. 540 mln z?. Opr?cz spo?ywczego biznesu W?odarski inwestuje r?wnie? w bran?y hotelarskiej. W centrum Krakowa prowadzi luksusowy hotel The Bonerowski Palace, ulubione miejsce gwiazd i dyplomat?w odwiedzaj?cych stolic? Ma?opolski.

57. ZENON DUSZY?SKI

530 mln z?

Jeden z tr?jki w?a?cicieli bydgoskiej sp??ki Pesa, produkuj?cej tabor kolejowy, w firmie pe?ni funkcj? cz?onka zarz?du oraz dyrektora produkcji i techniki. Jest absolwentem Politechniki Pozna?skiej. Duszy?ski nadzorowa? podpisanie kontraktu z Deutsche Bahn opiewaj?cego na kwot? 1,5 mld euro, kierowa? r?wnie? pracami nad lokomotyw? Marathon, pierwsz? z rodziny Gama. Przych?d Pesy w 2013 r. si?gn?? ok. 1,5 mld z?, generuj?c zysk netto w wysoko?ci 100 mln z?.

58. TOMASZ ZABOKLICKI

530 mln z?

Kolejny z tr?jki za?o?ycieli bydgoskiej sp??ki produkuj?cej tabory kolejowe dla miast ca?ego ?wiata, a jednocze?nie najwa?niejsza osoba w firmie – prezes zarz?du i dyrektor generalny. Pod jego kierownictwem Pesa otrzyma?a presti?ow? nagrod? „Financial Timesa”, jako pierwsza firma z Europy ?rodkowo-Wschodniej. Trenuje karate, w kt?rym ma tytu? sensei (czyli mistrza).

59. ZYGFRYD ?U?AWSKI

530 mln z?

Jeden z trzech za?o?ycieli bydgoskiej Pesy. ?u?awski od lat kieruje najlepszym klubem wio?larskim w Polsce, RTW Lotto-Bydgostia. Jego podpis znalaz? si? w „Bydgoskiej alei autograf?w” po?r?d najbardziej zas?u?onych dla miasta mieszka?c?w.

60. STANIS?AW HAN

520 mln z?

Tw?rca i g??wny udzia?owiec wroc?awskiej sp??ki PPF Hasco-Lek. Han za?o?y? firm? w 1984 r., na pocz?tku wytwarza? perfumy i wody po goleniu. Kiedy w 1990 r. zosta? zniesiony pa?stwowy monopol na produkcj? lek?w, Han wypu?ci? na rynek syropy na kaszel z naturalnych sk?adnik?w i zi??. Teraz biznesmen jest w?a?cicielem dw?ch fabryk lek?w i wsp??w?a?cicielem sp??ki CBR Novasome opracowuj?cej technologie produkcji nowych cz?steczek lek?w. Firma zajmuje czwarte miejsce na polskim rynku lek?w bezreceptowych.

61. KRZYSZTOF PRUSZY?SKI

510 mln z?

Najwi?kszy producent pokry? dachowych z blachy w Polsce. Grup? Pruszy?ski tworz? 22 sp??ki dzia?aj?ce w Polsce, na Ukrainie, Litwie, Bia?orusi, w Rumunii i Czechach. Opr?cz produkcji blachy zajmuj? si? m.in. wytwarzaniem okien, drzwi i paneli aluminiowych oraz handlem nimi. Z produkt?w firm Krzysztofa Pruszy?skiego jest wykonany dach stadionu Legii Warszawa, hali widowiskowej Ergo Arena w Tr?jmie?cie, a tak?e terminali na lotniskach Ok?cie, Modlin oraz we Lwowie. Kiedy zaczyna? na pocz?tku lat 90., nie mia? prawie ?adnego kapita?u. Pierwsz? maszyn? – prost? pras? hydrauliczn? – skonstruowa? sam. Dzi? grupa zatrudnia ponad tysi?c os?b, a w 2013 r. jej przychody si?gn??y 1,1 mld z?. Biznesmen kolekcjonuje te? obrazy Kossak?w, Jerzego Mierzejewskiego i Borysa Michalika.

62. WOJCIECH I DOROTA SOSZY?SCY

510 mln z?

Pod Gda?skiem wybudowali jedn? z najnowocze?niejszych fabryk kosmetyk?w i lek?w w Europie. Nale??cy do Soszy?skich Oceanic, producent antyalergicznych kosmetyk?w marek AA i Oillan, sprzedaje produkty w 29 krajach, m.in.: Egipcie, Indiach, Japonii, na Ukrainie, Litwie, W?grzech, w Dubaju czy USA. Soszy?scy maj? w tym roku apetyt na zakupy. Chc? wprowadzi? do swojego biznesowego worka kilka innych sp??ek kosmetycznych i farmaceutycznych, a p??niej by? mo?e wej?? z ca?? grup? na warszawski parkiet. Opr?cz roli producenta kosmetyk?w dla os?b o wra?liwej sk?rze Soszy?scy, prowadz?c firm? Euro Fragrance, s? te? dystrybutorami ekskluzywnych marek: Valmont, Juvena, Payot czy John Frieda. Dorota Soszy?ska nie bez powodu jest w firmie dyrektork? kreatywn?. Uko?czy?a akademi? muzyczn? i mia?a zosta? pianistk?. Jej m?? kosmetyczny interes prowadzi? wraz ze swoim ojcem Ignacym. Soszy?ska trafi?a do rodzinnego biznesu m??a na pocz?tku lat 80. i jest w nim nieprzerwanie od ponad 32 lat.

63. IRENA ERIS I HENRYK ORFINGER

500 mln z?

Mia?am jeden cel: stworzy? ma?e laboratorium, w kt?rym mog?abym realizowa? to, co potrafi? – m?wi dr Irena Eris. Po ponad 30 latach firma w niczym nie przypomina ma?ego zak?adu, jakim by?a na pocz?tku. Zatrudnia ponad 800 pracownik?w, wytwarza oko?o 25 mln sztuk produkt?w rocznie, w ofercie ma kilkaset kosmetyk?w, a marka Dr Irena Eris jest jedn? z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich marek. Jest tak?e jedynym polskim brandem zaproszonym do francuskiego stowarzyszenia ?wiatowych marek luksusowych – Comit? Colbert. Obecnie produkty firmy sprzedawane s? w 40 krajach ?wiata. Dr Irena Eris od o?miu lat organizuje r?wnie? mi?dzynarodowy turniej golfowy dla kobiet. W tym roku w Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup wzi??o udzia? ponad 80 zawodniczek, w tym panie z Finlandii, Norwegii, Czech i ze Szwecji.

64. MIKO?AJ I ADAM PLACKOWIE

500 mln z?

Ojciec i syn. W?a?ciciele firmy Oknoplast z podkrakowskich Niepo?omic. Sponsorzy takich pot?g sportowych, jak Inter Mediolan, Borussia Dortmund czy Olympique Marsylia, a tak?e koszykarzy z Oknoplastu Bologna oraz lokalnych pi?karzy Puszczy Niepo?omice. Oknoplast posiada sie? ponad dw?ch tysi?cy autoryzowanych salon?w sprzeda?y w dziesi?ciu europejskich krajach i jest jedn? z najlepiej rozpoznawalnych marek okiennych na rynku europejskim. W ubieg?ym roku przychody ze sprzeda?y Oknoplastu si?gn??y ponad 450 mln z?.

65. JERZY KASPERCZYK

493 mln z?

Wsp??za?o?yciel i wsp??w?a?ciciel Grupy Maspex. Podobnie jak inni kontroluje 16,7 proc. akcji firmy. Odpowiada? za budow? dystrybucji. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej firmy (wi?cej o niej w notce o Krzysztofie Pawi?skim).

66. KRZYSZTOF PAWI?SKI

493 mln z?

Prezes grupy spo?ywczej Maspex, b?d?cej jedn? z najwi?kszych w regionie. Historia firmy rozpocz??a si? w 1989 r., gdy Pawi?ski jako student krakowskiej Akademii G?rniczo-Hutniczej wyjecha? na stypendium do Niemiec. Wsp?lnie z kolegami zacz?? przywozi? do wyg?odzonej Polski r??ne produkty spo?ywcze. Firma powsta?a w 1990 r. i pocz?tkowo sprowadza?a i dystrybuowa?a m.in. kakao i zabielacze do kawy. Od tego czasu Maspex przej?? wiele marek i zak?ad?w produkcyjnych, obecnie jest w?a?cicielem takich marek, jak: Tymbark, Kubu?, Lubella, Malma, Plusssz oraz Relax w Czechach i na S?owacji czy Olympos na W?grzech. ??cznie sp??ka przeprowadzi?a 16 akwizycji, w tym dziewi?? za granic?. W 2013 r. przychody Maspeksu przekroczy?y 3 mld z?.

67. S?AWOMIR RUSINEK

493 mln z?

Jeden ze wsp??za?o?ycieli Maspek-su. W przesz?o?ci odpowiada? za operacje zagraniczne firmy. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej grupy Maspex (wi?cej o firmie w notce o Krzysztofie Pawi?skim).

68. ZDZIS?AW STUGLIK

493 mln z?

Absolwent AGH, wsp??za?o?yciel i wsp??w?a?ciciel Maspeksu. Stuglik ma 16,7 proc. akcji wadowickiej sp??ki. By? odpowiedzialny za produkcj?, technologie i inwestycje. W 2011 r. podj?? decyzj? o przej?ciu do rady nadzorczej sp??ki (wi?cej o firmie w notce o Krzysztofie Pawi?skim).

69. J?ZEF SZCZUR

493 mln z?

Jest wsp??za?o?ycielem i wsp??w?a?cicielem podkrakowskiej grupy spoywczej Maspex. Obecnie nie anga?uje si? bezpo?rednio w dzia?alno?? firmy, ale jest cz?onkiem rady nadzorczej. Prywatnie jest fanem awiacji (wi?cej o firmie w notce Krzysztofie Pawi?skim).

70. KRZYSZTOF DOMARECKI

468 mln z?

Za?o?yciel i w?a?ciciel 77 proc. udzia??w w sp??ce Selena FM produkuj?cej silikony i pianki monta?owe. W ci?gu 22 lat uczyni? ze swojej firmy trzeciego na ?wiecie potentata w bran?y chemii budowlanej. W sk?ad grupy wchodzi obecnie 30 sp??ek z 18 kraj?w. Przychody przekraczaj?ce 1,1 mld z? da?y w 2013 r. ponad 20,3 mln z? zysku. Domarecki w m?odo?ci organizowa? wycieczki do Indii i w ?wi?tyniach w okolicach Bombaju dyskutowa? z tamtejszymi mistrzami duchowymi i intelektualistami.

71. BOGDAN SZEWCZYK

466 mln z?

Na pewno ka?dy z was kiedy? widzia? bia?y samoch?d dostawczy z wielkim czerwonym napisem „Bodzio” na pace. Takich samochod?w je?dzi po polskich drogach ju? 300. Wszystkie wo?? meble z fabryki Bogdana Szewczyka z siedzib? w Goszczu niedaleko Wroc?awia. Dzie? w dzie? jego firma produkuje przeci?tnie tysi?c komplet?w mebli, kt?re sprzedaje w sieci 320 w?asnych salon?w rozsianych po Polsce. W 2012 r. firma mia?a 346 mln z? przychod?w i 33 mln z? zysku netto. Firma Szewczyka to rodzinny biznes. W zarz?dzie zasiadaj? jego ?ona Iwona oraz czworo dzieci.

72. ADAM BANASZCZYK

440 mln z?

53-letni za?o?yciel Emerson Polska z Piotrkowa Trybunalskiego. To kompleksowe centrum zarz?dzania korespondencj? oraz najwi?kszy w Europie producent papieru komputerowego. Na pocz?tku tego roku z Emerson Polska zosta? wydzielony podmiot zwi?zany z obszarem zarz?dzania danymi i korespondencj?. Emerson Direct Communication w kr?tkim czasie sta? si? najwi?kszym lettershopem w Europie ?rodkowo-Wschodniej. Zajmuje si? m.in. mailingiem transakcyjnym i promocyjnym.

73. ?UKASZ WEJCHERT

430 mln z?

M?wi, ?e bez nowych technologii nie potrafi?by ?y?, wi?c skrz?tnie sp??ka po sp??ce buduje swoje cyfrowe imperium, g??wnie w obszarze mobilnego internetu. Nale?? do niego ju? dwie aplikacje na smartfony – iTaxi do zamawiania taks?wek i Justtag do przechowywania kart czy kupon?w rabatowych. Zainwestowa? te? w takie internetowe biznesy, jak: Facebook,

Okładka tygodnika WPROST: 27/2014
Więcej możesz przeczytać w 27/2014 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0