Blisko 70 proc. religijnych Polaków

Blisko 70 proc. religijnych Polaków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polacy w większości określają się jako religijni (69 proc.), co piąty badany (21 proc.) twierdzi, że jest bardzo religijny - wynika sondażu CBOS.
Jedynie 14 proc. ankietowanych uznało się za niereligijnych, z  czego 4 proc. - za całkowicie areligijnych.

Mianem bardzo religijnych określają się głównie starsi ankietowani (mający 65 lat i więcej), częściej kobiety niż  mężczyźni. Do tej kategorii rzadziej zaliczają się osoby z wyższym wykształceniem (5 proc.), częściej zaś - badani z wykształceniem podstawowym (38 proc.).

Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, za najmniej religijnych uważają się mieszkańcy największych polskich miast; za religijnych i bardzo religijnych - mieszkańcy wsi i małych miejscowości. Areligijność najczęściej przypisują sobie badani o najwyższych dochodach na osobę.

Aż 96 proc. Polaków określa się mianem katolików, 95 proc. uważa się za wierzących. Niemal dwie trzecie Polaków (63 proc.) deklaruje że nie tylko wierzy, ale także stosuje się do nauczania Kościoła.

Ponad połowa badanych (56 proc.) twierdzi, że uczestniczy w  mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych co najmniej raz w tygodniu. Niemal co piąty ankietowany (19 proc.) przyznaje, że w  tego typu praktykach uczestniczy raz lub dwa razy w miesiącu, 17 proc. badanych - kilka razy w roku. Tylko 8 proc. twierdzi, że nie uczestniczy w ogóle.

Ponad trzy czwarte (77 proc.) Polaków uważa, że religia jest w  ich życiu ważna, w tym 44 proc. twierdzi nawet, że bardzo ważna. Jedynie 4 proc. deklaruje, że religia w ich życiu jest w ogóle nieważna.

Mimo dużej roli przypisywanej religii, wygrywają z nią takie wartości jak: spokój, szacunek innych ludzi, praca zawodowa oraz  życiowa uczciwość. Najbardziej cenione w życiu pozostają tradycyjnie: zdrowie (80 proc.) oraz szczęście rodzinne (79 proc.). Religia wygrywa m.in. z: wykształceniem, patriotyzmem, wolnością słowa czy bogactwem.

Bardzo istotne są dla Polaków obrzędy religijne związane z takimi wydarzeniami jak narodziny, małżeństwo czy śmierć. Aż 89 proc. badanych za ważną uznaje ceremonię pogrzebu, 87 proc. - chrztu, 84 proc. - ślubu.

Aż dwie piąte ankietowanych (40 proc.) ocenia obecny status religii jako wyższy niż ten w przeszłości, co trzeci (35 proc.) jest zdania, że jest ona tak ważna jak dawniej. 23 proc. badanych uważa, że obecnie znaczenie religii jest mniejsze.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 kwietnia 2006 roku, na  liczącej 1025 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

pap, ab

 0

Czytaj także