Grupa Wyszehradzka wydała oświadczenie ws. przyszłości UE. „Chcemy zapobiegać podziałom”

Grupa Wyszehradzka wydała oświadczenie ws. przyszłości UE. „Chcemy zapobiegać podziałom”

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej
Szczyt Grupy Wyszehradzkiej / Źródło: Twitter / @PremierRP
Kraje Grupy Wyszehradzkiej wydały specjalne oświadczenie, w którym przedstawiają swoje podejście do kluczowych kwestii dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. W dokumencie poruszono m.in. problem polityki migracyjnej oraz konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Jest to wspólne stanowisko opracowane podczas trwającego 26 stycznia spotkania szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

„Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej potwierdzają wspólne podejście dotyczące przyszłości Europy wyrażone w ich deklaracjach przed posiedzeniami szefów państw i rządów w Bratysławie i Rzymie, jak również wsparcie na rzecz planu działania z Bratysławy i deklaracji rzymskiej. Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej z zadowoleniem przyjmują debatę w sprawie przyszłości UE, ponieważ wierzą, że UE stanowi odpowiednie ramy do stawiania czoła i radzenia sobie zarówno z wewnętrznymi jak i zewnętrznymi wyzwaniami – czytamy na początku oświadczenia. Kluczową kwestią Grupy Wyszehradzkiej jest „wzmocnienie jedności oraz zapobieganie podziałowi w UE”.

twitter

Pierwszą z kluczowych kwestii poruszonych w dokumencie jest „zachowanie już osiągniętych wyników”. „Podstawowe osiągnięcia należy zachować bez zmian. Musimy przywrócić właściwe funkcjonowanie strefy Schengen, a także odzyskać pełną kontrolę nad granicami zewnętrznymi. Musimy również chronić i dalej rozwijać jednolity rynek oparty na czterech podstawowych wolnościach, w tym swobodny przepływ pracowników i usług. Stanowi to równie istotny filar jednolitego rynku co przepływ towarów i kapitału” – czytamy. Przypomniano, że należy rozszerzyć działalność UE w kierunku Bałkanów oraz Europy Wschodniej.

Wyrażono poparcie dla idei, że losy UE powinny być przedmiotem „powszechnej debaty dotyczącej przyszłych kroków”.„Sformułowaliśmy naszą wspólną wizję przyszłości w Bratysławie i Rzymie. Na tej podstawie musimy zaangażować się w zbiorowe i integracyjne rozważania na temat naszej przyszłości jako UE27” – podaje komunikat.

„Powinniśmy również wzmacniać konkurencyjność Unii w kategoriach wewnętrznych i globalnych. Cyfryzacja, innowacje, rozwój zasobów ludzkich i zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców można osiągnąć poprzez poprawę synergii między polityką krajową i europejską. Niezakłócona konkurencja na jednolitym rynku może stanowić najistotniejszy wkład Unii w te wysiłki” – informuje oświadczenie. Grupa Wyszehradzka uznała, że należy stworzyć połączony europejski rynek cyfrowy.

W punkcie „legitymacja demokratyczna” stwierdzono, że „Rada Europejska powinna odgrywać kluczową rolę w określaniu ogólnych kierunków i priorytetów politycznych, w tym przyszłości Europy. Decyzje szefów państw i rządów nie mogą być odrzucane na niższych szczeblach procesu decyzyjnego”. Opowiedziano się również za zmniejszeniem miejsc w Parlamencie Europejskim. „Legitymacja demokratyczna procesu legislacyjnego UE może być oparta na i wzmocniona poprzez demokratyczną kontrolę parlamentów narodowych poprzez wprowadzenie systemu czerwonych kartek. Powinniśmy zmniejszyć dystans między obywatelami Europy a instytucjami z siedzibą w Brukseli, i jesteśmy gotowi zaangażować się w szerokie dyskusje publiczne na temat naszej europejskiej przyszłości zgodnie z krajowymi praktykami” – czytamy.

Zdaniem szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, zaradzenie kryzysowi migracyjnemu leży w „rozwiązaniach zatwierdzonych w drodze konsensusu”. „Biorąc pod uwagę nasze wspólne doświadczenie, każde ogólne rozwiązanie kryzysu musi więc być skonstruowane w taki sposób, aby nie rozpowszechniać presji migracyjnej na Europę, lecz by jej zapobiegać. Z tego właśnie powodu przyczyniamy się do ochrony granicy w Libii za 35 milionów euro. Państwa Grupy Wyszehradzkiej przyczynią się do toczącej się debaty na temat kompleksowej polityki migracyjnej opartej na zasadzie skutecznej, odpowiedzialnej i egzekwowalnej ochrony granic zewnętrznych, aby uniknąć stosowania obowiązkowych kwot, które są nieskuteczne i już podzieliły Europę” – informuje oświadczenie.

Jak napisała na Twitterze Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, „We wszystkich kluczowych kwestiach nasze stanowisko zostało uzgodnione, począwszy od negocjowania budżetu, przez tematykę związaną z migracjami i tryb powoływania władz w instytucjach europejskich”.

twitter

Premier Morawiecki podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej stwierdził, że „moja wizja Europy to taka, gdzie Europa jest wspólnotą bardzo silnych, zintegrowanych i suwerennych państw, które mają wspólne cele”.

twitter

Źródło: KPRM, Twitter
+
 0

Czytaj także