Regulamin serwisu ewydanie.wprost.pl

Regulamin serwisu ewydanie.wprost.pl

 1. Wydawcą Tygodnika Wprost jest Agencja Wydawniczo-Reklamową „WPROST” sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02- 486) przy ul. Al. Jerozolimskie 212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008283, NIP 7790001166, REGON: , kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł w całości wpłacony (dalej jako Sprzedający)
 2. Serwis ewydanie.wprost.pl daje możliwość zakupu prenumeraty elektronicznej tygodnika „Wprost”: miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej (dalej jako Usługa). Sprzedawcą Usługi jest Wydawca.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę ewydanie.wprost.pl.
 4. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci Internet (bez ograniczeń terytorialnych), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako Użytkownik).
 5. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników serwisu ewydanie.wprost.pl po podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła.
 6. Korzystanie z usługi ewydanie Wprost wymaga połączenia z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe), offline można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików.pdf, oprogramowania umożliwiającego czytanie plików:.pdf
 7. CENNIK 
  Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: http://ewydanie.wprost.pl/index.php?act=product 
 8. Na wniosek Użytkownika Wydawca wystawia fakturę VAT.
 9. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie ewydanie.wprost.pl.pl i wysłanie go do realizacji w systemie elektronicznym udostępnianym przez Wydawcę.
 10. Dane udostępnione w formularzu zamówienia, w tym adres e-mail zostaną wykorzystane do realizacji złożonych zamówień oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Wydawcy. Dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 928 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 
  Rejestrując się na stronie ewydanie.wprost.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Usługi. 
  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi przez Wydawcę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 11. Wydawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach kredytowych oraz nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 13. Zapłatę za Usługi Użytkownik dokonuje płatnością elektroniczną (karta kredytowa lub e-przelew). Listy akceptowanych kart kredytowych oraz e-przelewów znajdują się na stronie systemu PayU pod adresem: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda.
 14. Płatności za usługę dokonywane są przez system PayU.pl na warunkach określonych przez administratora tego systemu - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 15. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu i innych form rozpowszechniania prenumeraty w całości lub części w tym udostępnionych za pomocą prenumeraty utworów (artykułów, zdjęć, grafik) lub ich części. 
  Jakiekolwiek korzystanie z prenumeraty lub zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Wydawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 16. Rozwiązanie umowy na czas oznaczony następuje z chwilą zakończenia okresu, na jaki została zawarta.
 17. Umowa zawarta na czas oznaczony nie ulega wypowiedzeniu przed końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba że któraś ze stron umowy naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. Wydawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i anulowania usługi prenumeraty ewydania tygodnika Wprost w sytuacji, gdy Użytkownik naruszy postanowienia umowy, w szczególności gdy podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji, dokonał płatności z naruszeniem prawa, dokonał naruszenia praw autorskich lub praw własności przemysłowej Wydawcy. W takim przypadku Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu opłat poniesionych przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie spowoduje wyrządzenie szkody Wydawcy lub osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody.
 19. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie na adres Wydawcy wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Reklamacja powinna być zgłoszona przez użytkownika w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę lub upoważnioną przez niego osobę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy reklamacja będzie zasadna Wydawca w porozumieniu z Użytkownikiem albo udostępni ponownie wadliwą Usługę albo w inny sposób zrekompensuje poniesioną szkodę. W żadnym wypadku odpowiedzialność Wydawcy nie może przekroczyć kwoty odpłatności wadliwej Usługi.
 20. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Usługi spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, jak również spowodowanych działaniami siły wyższej, w szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości dotyczących zamówienia, w tym parametrów dostępowych (kod dostępu) na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 22. Wydawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie ewydanie.wprost.pl. Wydawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

Czytaj także