Prawie połowa Polaków uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na świat

Prawie połowa Polaków uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na świat

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Fot. Wprost
Większość Polaków nie prezentuje poglądów antysemickich, ale prawie połowa zgadza się z opinią, że Żydzi mają zbyt wiele wpływu w świecie - wynika z sondażu TNS OBOP.
Jak wynika z badania, Polacy czerpią wiedzę o Żydach najczęściej z mediów elektronicznych - telewizję, film i radio jako źródło wiedzy o Żydach wskazało 65,5 proc. ankietowanych. Zaledwie 1,4 proc. spontanicznie wymieniało internet. Drugim najczęściej deklarowanym źródłem wiedzy Polaków o Żydach są media drukowane - książki, gazety i czasopisma wskazało 36,7 proc. respondentów. Trzecim źródłem wiedzy o Żydach jest szkoła (25,8 proc.) a zaraz potem rozmowy z rodziną (23,5 proc.) i rozmowy ze znajomymi (19,6 proc.). Tylko 5,2 proc. ankietowanych wskazało lekcje religii i to, co się słyszy w kościele jako źródło swej wiedzy o Żydach. Zaledwie 4,7 proc. ankietowanych zadeklarowało osobisty kontakt z Żydami jako swoje źródło wiedzy o nich. 4,8 proc. przyznało, że nie zetknęło się z informacjami o Żydach.

W odpowiedzi na pytanie, którego intencją było zbadanie przekonań na temat "współzawodnictwa w cierpieniu" między Polakami a Żydami, 45,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że jeden i drugi naród wycierpiał tyle samo. Mniej niż jedna trzecia (28,4 proc.) respondentów była zadania, że w czasie II Wojny Światowej naród żydowski ucierpiał bardziej niż naród polski, a mniej niż jedna szósta (15,6 proc.), że naród polski cierpiał bardziej niż naród żydowski. Co dziesiąty badany nie ma zdania na ten temat.

Wiek silnie różnicuje przekonania o polskich i żydowskich cierpieniach podczas II Wojny Światowej. Dominujące przekonanie o równowadze w cierpieniu jest tym szerzej rozpowszechnione, im starsi są respondenci. Przekonanie o większym cierpieniu Żydów niż Polaków jest tym częstsze, im młodsi są respondenci. Pogląd o przewadze cierpień polskich nad żydowskimi ma najmniej zwolenników wśród najmłodszych badanych - podziela go tylko 6,4 proc. grupy wiekowej 15-19 lat. Najwięcej zwolenników tego poglądu jest w grupie dwudziesto- i pięćdziesięciolatków - po 20 proc.

Z opinią, że Polacy nie lubią Żydów zgadza się 46,7 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. respondentów. Opinia, że Polacy nie lubią Żydów, jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet, wśród osób w wieku 20-39 lat, mieszkańców wielkich miast, zainteresowanych polityką, określających swoje poglądy polityczne jako centrolewicowe i centroprawicowe. Niezgadzający się z opinią, że Polacy nie lubią Żydów, to częściej kobiety niż mężczyźni, osoby z najmłodszej grupy wiekowej oraz z dwóch najstarszych grup wiekowych, mieszkańcy miast małych i średnich, deklarujący całkowity brak zainteresowania polityką, określający swoje poglądy polityczne jako prawicowe.

W odpowiedzi na otwarte pytanie o to, czym jest antysemityzm, najczęściej definiowano go jako niechęć, nielubienie Żydów. Takie lub inne odpowiedzi zawierające słabsze emocje negatywne w określeniu podała jedna czwarta ogółu badanych (25,6 proc.). Po drugie, antysemityzm był definiowany jako nienawiść i wrogość do Żydów. Te lub podobne określenia zawierające silne emocje negatywne podał co dziesiąty respondent (11,9 proc.). Istnienie problemu antysemityzmu w Polsce potwierdza 52,7 proc. respondentów - ponad trzy czwarte tych, którzy zadeklarowali, że zetknęli się ze słowem "antysemityzm". Zdaniem większości z nich jest to problem marginesowy. Tylko jedna ósma ogółu Polaków (13 proc.) uważa, że antysemityzm to problem poważny. Co dziesiąty badany (9,3 proc.) jest zdania, że problem antysemityzmu w Polsce w ogóle nie istnieje.

Większość Polaków nie prezentuje poglądów antysemickich, ale 45,2 proc. zgadza się z opinią, że Żydzi mają zbyt wiele wpływu w świecie. 34,2 proc. uważa, że Żydzi mają zbyt wielki wpływ na życie polityczne w kraju, jedna trzecia, że mają zbyt wielki wpływ na polskie życie gospodarcze, jedna czwarta sądzi, że mają zbyt wielki wpływ na polskie media. 19,6 proc. Polaków uważa, że wprawdzie Holokaust to wielka zbrodnia, ale dobrze się stało, że w jej wyniku w Polsce prawie w ogóle nie ma Żydów. 16,2 proc. jest zdania, że Żydzi mają tyle kłopotów, ponieważ Bóg ukarał ich za ukrzyżowanie Chrystusa.

PAP, arb
 7

Czytaj także