Lubuska ścieżka postępu

Lubuska ścieżka postępu

Elżbieta Anna Polak
Elżbieta Anna Polak
Rozmowa z Elzbieta Anna Polak, marszałkiem woj. lubuskiego

Region lubuski jest liderem we wdrażaniu funduszy UE. Widać już efekty?

Region Lubuski ma potencjał do rozkwitu, a mieszkańcy zasługują na lepsze warunki do życia. Chcę, by nasz region był nowoczesny, otwarty, innowacyjny i by można go było nazywać zieloną krainą nowoczesnych technologii. Działamy w sposób otwarty, przejrzysty i przewidywalny. Mamy plan z jasną wizją, mamy programy branżowe i wieloletnie plany inwestycyjne. Postawiliśmy na dostępność tak komunikacyjną jak i transportową. Powstała już Autostrada Wolności A2 i kończy się budowa drogi ekspresowej S3. Za dobre wdrażanie funduszy europejskich dostaliśmy nagrodę 55 mln euro, którą przeznaczyliśmy na nowe, atrakcyjne kierunki nauczania na naszych uczelniach i parki naukowo-technologiczne, m.in. kierunek lekarski. Zakończyliśmy budowę światłowodów likwidując w ten sposób 80 proc. białych plam. Dzięki dobrze zainwestowanym środkom skutecznie zmieniamy Lubuskie.

Dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Polsce 8,4 proc., a w 2008 r. gdy zostałam wicemarszałkiem, to było ponad 15 proc. Liczba MŚP wzrosła z 101 tys. do 111 tys. firm. PKB wzrosło z 28 mld do 40 mld, a wpływy w podatkach o 12,5 proc. od 2010 r. notujemy przewagę eksportu nad importem. W oparciu o Regionalny Program Operacyjny 2020 wspieramy rozwój naszych inteligentnych specjalizacji w zakresie nowoczesnych technologii dla zdrowia i zdrowej żywności, biogospodarkioraz technologii informatycznych. Mamy już infrastrukturę, teraz czas na badania i innowację. Aż 30 proc. z naszego unijnego tortu trafi do przedsiębiorców właśnie w tych obszarach. Razem z Kontraktem Terytorialnym to może być 12 mld zł na rozwój Lubuskiego. Zadbamy nie tylko o poprawę dostępności transportowej i telekomunikacyjnej ale również o zrównoważony rozwój pod względem nie tylko terytorialnym ale również społecznym. Wierzę, że w naszym pięknym i wielokulturowym regionie, mądre i skuteczne inwestowane będzie naszą marką.

Ale co konkretnie powstanie w regionie, jaki wpływ na zmiany będą miały fundusze RPO?

To elektryczne autobusy, nowe mosty w Milsku, Kostrzynie i Krośnie Odrzańskim, zmodernizowane linie kolejowe na północy Gorzów – Krzyż, na południu Berlin – Żary – Wrocław i Zielona Góra – Poznań. S3 od Świnoujścia do Lubawki i nareszcie drogi krajowe A18, 22, 12. To również zmodernizowane sieci energetyczne, budowa Radioterapii w Gorzowie i Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Oczywiście kolejny etap cyfryzacji regionu, mamy już przecież autostradę szerokopasmową, czas więc na „ostatnią milę”,czyli doprowadzenie szybkiego Internetu do każdego domu. Pokazaliśmy, że jest to możliwe, bo pierwsi w Polsce zbudowaliśmy „Szerokopasmowe Lubuskie” i w 2016 roku włączyliśmy do sieci całą gminę Sulęcin. To też takie pierwsze wydarzenie w Polsce. Powstanie baza pogotowia lotniczego w Gorzowie i cały region zabezpieczymy przed powodzią: Słubice, Nową Sól, Przewóz. Bardzo ważne projekty będziemy realizować w obszarze społecznym. Za 170 mln

Chcę, by nasz region był nowoczesny, otwarty, innowacyjny i by można go było nazywać zieloną krainą nowoczesnych technologii.

zł przeprowadzimy prawdziwą rewolucję w szkołach zawodowych, w każdym powiecie powstanie poradnia psychologiczna dla młodzieży. Osobiście bardzo wspieram nasz autorski program Młodzi On-Life, dla którego utworzyliśmy specjalny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Konsekwentnie stawiamy na tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Moje doświadczenie samorządowe pokazuje, że nasz impuls dla gospodarki w postaci funduszy UE wyzwoli kreatywność i efektywność Lubuszan, tylko wtedy gdy postawimy na edukację i przedsiębiorczość. Dlatego powołałam do życia Lubuską Akademię Rozwoju i cały nasz region się uczy!

Czy w roku 2020 Lubuskie stanie się regionem, który radzi sobie bez wspomagania unijnego i rozwija się tylko siłą własnej gospodarki?

Nie możemy tej historycznej szansy zmarnować! Mamy jasno wyznaczone priorytety, pieniądze i wiemy jak to zrobić. Ale musimy być elastyczni i szybko reagować na zmiany. Nie wszystko zależy od nas, trzeba bacznie obserwować jak zmieniają się potencjały makroekonomiczne, globalne. I reagować! Dla regionalnej gospodarki najważniejsze są teraz inwestycje w kapitał ludzki, kształcenie zawodowe, oraz inwestowanie w regionalne, inteligentne specjalizacje. Tylko wtedy po 2020 roku Lubuskie będzie zieloną krainą nowoczesnych technologii.

The road to development in Lubuskie

The Lubuskie Region is the leader in implementing EU funds. Can we already see the results?

The Lubuskie Region has the potential to thrive, and its residents deserve better living conditions. I want our region to be modern, open and innovative, so that you can call it the green land of modern technologies. We operate in an open, clear and transparent way. We have a plan and a clear vision, as well as programmes for industries and multiannual investments plans. We are focusing on transport and communications accessibility. The A2 “Motorway of Freedom” has been completed, and we are approaching the completion of the S3 express road. We received an award of EUR 55 million for the successful implementation of European funds, which we allocated for new, attractive majors in our universities, e.g. in medicine, and scientific and technological parks. We have finished the construction of an optical fibre network, thus eliminating 80% of white spaces. Owing to well-invested resources, we are successfully changing Lubuskie.

Today we can boast the lowest unemployment rate in Poland, 8.4%. In 2008, when I became Deputy Marshal, this was more than 15%. The number of SMEs has increased from 101,000 to 111,000. GDP grew from 28 bn to 40 bn, revenue from taxes increased by 12.5%, and since 2010 we have recorded a positive exports-to-imports ratio. Based on the 2020 Regional Operational Programme we are supporting the development of our smart specialisation in the field of modern technologies for health and healthy food, the bioeconomy and information technologies. We already have the infrastructure now it is time for research and innovations. As much as 30% of our EU cake will go to entrepreneurs in those fields. When coupled with the Territorial Contract, this can amount to PLN 12 bn for the development of Lubuskie. We will talk of not only improving transport and telecommunications availability but also of sustainable development in territorial as well as social terms. I believe that we will make wise and effective investments the brand of our beautiful and multicultural region.

But what will specifically be created in the region? How will ROP funds influence the changes?

We will have electric buses, new bridges in Milsko, Kostrzyn and Krosno Odrzańskie, modernised rail lines in the north, Gorzów – Krzyż, and in the south Berlin – Żary – Wrocław and Zielona Góra – Poznań. The S3 road from Świnoujścieto Lubawka and national roads A18, 22, and 12. Also modernised power networks, the construction of a Radiotherapy Centre in Gorzów and the Centre for Mother and Children’s Health in Zielona Góra. And of course, there is the next stage in the region’s digitisation. We already have a broadband motorway, so now it is time for the “last mile”, meaning providing high-speed Internet to all households. We have shown it is possible, as we were the first in Poland to create “A Broadband Lubuskie” and in 2016 connected the entire Sulęcin Commune to the web.

This is also the first event of its kind in Poland. An air rescue base will be established in Gorzów, and the entire region will be floodproofed: Słubice, Nowa Sól, Przewóz. We will be implementing very important projects in the social field. We willspend PLN 170 million on a true revolution in vocational schools, and a psychological-outpatient clinic will be established in every district. I am personally strongly supporting our Młodzi OnLife (The Young On-Life) programme, for which we have established a special Citizens’ Initiatives Fund. We are consistently focusing on creating favourable conditions for economic development and the development of civil society. My experience in local government shows that our stimulus for the economy, in the form of EU funds, will unleash the creativity and productivity of Lubuskie residents, but only if we focus on education and entrepreneurship. This is why I have established the Lubuskie Development Academy. Our entire region is studying!

Will the Lubuskie of 2020 be a region which can cope without the EU’s aid and develop thanks to the strengths of its own economy?

We cannot waste this historic opportunity! We have clear priorities and money, and we know how to achieve this goal. But we must be flexible and quickly react to any change. We cannot control everything, and must carefully observe the macroeconomic, global, potentials. And then react! For the region’s economy, it is now most important to invest in human capital, vocational education and regional, smart specialisations. Only then will the post-2020 Lubuskie be a green land of modern technologies.

Więcej możesz przeczytać w 13/2017 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2017 (1780)

 • Kto ty jesteś? Polak mały 26 mar 2017, 20:00 Nie masz prawa psuć dobrego samopoczucia unijnych liderów, jeśli masz inne zdanie na temat reform w UE. Powinieneś przyjąć narzuconą nam propozycję rozlokowania uchodźców, bo inaczej usłyszysz „Wstyd, Polsko, wstyd” od redaktora... 4
 • Skaner 26 mar 2017, 20:00 Prysły iluzje, pozostała nadzieja Odebrał samochód w Birmingham, przyjechał do Brighton do hotelu. Rano rzucił recepcjonistce, że wyjeżdża do Londynu, by coś załatwić, a potem wsiadł do hyundaia 4x4. Kto mógł przypuszczać, że... 6
 • Niedyskrecje parlamentarne 26 mar 2017, 20:00 SPORE ZAMIESZANIE WYWOŁAŁO W MEDIACH UBIEGŁOTYGODNIOWE POSIEDZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH LUDZI PIS NA NOWOGRODZKIEJ W WARSZAWIE. Media pokazywały kolejnych oficjeli, którzy wsiadali do rządowych limuzyn, a żądnym informacji dziennikarzom... 8
 • Obraz tygodnia 26 mar 2017, 20:00 43% Polaków uważa, że istnieje zbyt wiele kanałów telewizyjnych, a 3/4 respondentów chciałoby posiadać taki pakiet, w którym znajdą się programy wybrane przez nich samodzielnie. Wygrane Marynia Gierat i Kinga Dołęga-Lesińska... 10
 • Spięcie tygodnia 26 mar 2017, 20:00 Ryszard Czarnecki wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego (PiS) Kraje małej Unii to duża siła DEKLARACJA RZYMSKA JEST POCZĄTKIEM DYSKUSJI NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI I KIERUNKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, a nie jej końcem. Od czasu prezydencji... 12
 • Wojna na Eurowizji 26 mar 2017, 20:00 Muzyka nie zawsze łagodzi obyczaje. Julia Samojłowa, niepełnosprawna reprezentantka Rosji, otrzymała zakaz wjazdu na teren Ukrainy, więc nie wystąpi w finale konkursu Eurowizji, który w tym roku organizowany jest w Kijowie.  W Rosji się... 13
 • Zdarzyło się jutro 26 mar 2017, 20:00 Szyszka toruńska, deklaracja warszawska i dookoła Wojtek… 14
 • Lewo 26 mar 2017, 20:00 Nie ma wolności dla… 15
 • Prawo 26 mar 2017, 20:00 Szukajcie, a znajdziecie 15
 • Brać czy nie brać – oto jest pytanie 26 mar 2017, 20:00 Odszkodowanie, którego domaga się Jan Rokita za okres internowania w czasie prL, wywołało burzliwą dyskusję, czy powinno się oczekiwać pieniędzy za walkę o wolną Polskę. 17
 • Antypolonizm jest w Niemczech zakorzeniony 26 mar 2017, 20:00 Gdy dochodzi do konfliktu interesów między naszymi krajami, w Niemcach aktywizuje się niechęć do tradycyjnego wzoru polskości – mówi Zdzisław Krasnodębski, socjolog, europoseł PiS. 20
 • Polska nie jest najważniejsza 26 mar 2017, 20:00 EWA WANAT Co rusz słyszę o jakiejś nowej przeprowadzce do Berlina. Przeważnie młodzi ludzie, choć nie młodziaki, tak około trzydziestki. Nie kasa ich tu ciągnie, bo w ich zawodach – często to informatycy – mogliby w Warszawie... 23
 • Efekt Dekana 26 mar 2017, 20:00 Właściciel zagranicznego giganta medialnego uruchomił proces, który może wywrócić polski rynek mediów ukształtowany w III RP. 24
 • Twierdze nie do zdobycia 26 mar 2017, 20:00 Europejskie kraje bronią swoich mediów przed zagranicznym kapitałem. Wykorzystują do tego także unijne przepisy. 28
 • Ścigany Donald Tusk 26 mar 2017, 20:00 Im dłużej Donalda Tuska nie ma w polskiej polityce, tym bardziej jest obecny. PO czeka z otwartymi ramionami, PiS z kajdankami. Mówi się o nim nieustannie. 30
 • Za mało straszyliśmy PiS-em 26 mar 2017, 20:00 Nie wykluczam, że będę kandydował na prezydenta Warszawy – mówi Rafał Trzaskowski, minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej. 32
 • SRP – Spartaczone Rejestry Państwowe 26 mar 2017, 20:00 Miało być szybciej i taniej, jest wolniej i drożej – taki obraz wyłania się z raportu NIK, która przyjrzała się czołowemu projektowi informatycznemu ekipy PO-PSL. Odpowiedzialni za niego zarządzają teraz publicznym operatorem łączy rządowych. 36
 • Deweloper na zagrodzie równy wojewodzie 26 mar 2017, 20:00 JAN ŚPIEWAK Zbliżające się wybory samorządowe to okazja do tego, żeby podsumować ostatnie 25 lat rozwoju Polski lokalnej. Samorządom udało się bardzo wiele. W dużym stopniu dzięki pomocy unijnej i okresowi długotrwałego wzrostu... 38
 • Myślozbrodnia i oburzenie stadne 26 mar 2017, 20:00 PROF. RYSZARD LEGUTKO Czy uczelnie wyższe muszą być dostępne dla studentów cierpiących na zaburzenia psychiczne, które drastycznie utrudniają profesorowi prowadzenie zajęć dydaktycznych? Czy jedno z kryteriów przyjmowania na studia nie... 40
 • Głupia od aniołów 26 mar 2017, 20:00 W sprawie gwałtu prokuratura przesłuchała już kilkadziesiąt osób, w tym niepełnosprawną intelektualnie ofiarę. Domniemany gwałciciel chodzi wolno i od trzech miesięcy nie trzeźwieje. 42
 • Rodzice mówią: Nie! 26 mar 2017, 20:00 Walcz tak, jak walczyłbyś, gdyby ktoś fizycznie chciał skrzywdzić twoje dziecko – zagrzewa Wojciech Eichelberger rodziców. A oni już od czerwca w całej Polsce protestują przeciwko reformie edukacji. 48
 • Polityka wychowania w biznesie 26 mar 2017, 20:00 Wszyscy są dziećmi znanych polityków. Wszyscy mają na wyciągnięcie ręki dostęp do wpływów, kontaktów i pieniędzy rodziców. I wszystkich zamiast do polityki ciągnie do biznesu. 53
 • Polacy boją się banków 26 mar 2017, 20:00 Daliśmy bankom do myślenia i zaczynają się liczyć z naszym zdaniem – mówi Aleksandra Wiktorow, rzecznik finansowy. 56
 • Nadlatuje superlotnisko 26 mar 2017, 20:00 Zwolennicy budowy wielkiego portu lotniczego twierdzą, że zmieni on pozycję Polski na transportowej mapie Europy. Przeciwnicy powątpiewają. 59
 • Pasażer w centrum uwagi 26 mar 2017, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI Słyszeliście państwo o pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym? Jeśli nie, to się nie dziwię. Temat nie istnieje w debacie publicznej. Dlaczego? Bo elity nie mają problemu, czym dojechać do szkoły, pracy czy... 61
 • Samobój z Wojtkiem 26 mar 2017, 20:00 Pół roku temu byłam w Polsce na koncercie zespołu z Nowego Orleanu. Poznałam tam Polaka. W 100 proc. mój typ. Wysoki, seksowny, przystojny. Cały czas rozmawialiśmy, ale zgubiłam go po koncercie. Nie wzięłam od niego numeru. Ma na imię... 62
 • Lokum klasy lux 26 mar 2017, 20:00 Polacy coraz chętniej inwestują w drogie nieruchomości, doceniając wyjątkową architekturę i dobrą lokalizację. 64
 • Mieszkać w luksusie 26 mar 2017, 20:00 „Raport z rynku mieszkań luksusowych w Warszawie” firmy Made Concept to obraz rynku nieruchomości premium w pigułce. Wyniki zestawienia komentuje Michał Borowski, jej prezes. 66
 • Modelowe osiedla 26 mar 2017, 20:00 Coraz częściej nowe osiedla standardem przypominają eleganckie apartamentowce. Przykładem są inwestycje firmy ATAL. 68
 • Przedwojenne standardy 26 mar 2017, 20:00 Odnowione kamienice tworzą nową jakość w segmencie luksusowych nieruchomości. Ich atutem są przedwojenne standardy. 70
 • Planetoidy – kosmiczny biznes? 26 mar 2017, 20:00 15 marca 2017 r. o godzinie 11:44:37 na pokładzie rakiety REXUS 21 dokonano pierwszego odwiertu w przestrzeni kosmicznej przy użyciu polskiej aparatury naukowej. 74
 • Nie posurfujesz w pendolino 26 mar 2017, 20:00 Wi-fi w pendolino dalej opóźnione. Jak podały PKP Intercity, negocjacje z Alstomem, producentem pociągów, są trudne, a wprowadzenie wi-fi się przeciąga i może sięgać nawet 2018 r. Choć PKP Intercity oferuje już (we współpracy z... 76
 • Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku 26 mar 2017, 20:00 Współczesny świat to przestrzeń niezwykle intensywnych przemian społecznych i gospodarczych. Rywalizujące ze sobą idee globalizacji i państwa narodowego, niosą ze sobą wiele nowych problemów i wyzwań. III edycja Europejskiego Kongresu Samorządów jest więc świetną okazją, by... 79
 • Local governments in the face of the challenges of the twenty-first century 26 mar 2017, 20:00 Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa Mayor of Kraków The modern world is in the grip of extremely intensive social and economic changes. The competing ideas of globalisation and the nation state bring many new problems and challenges. The third... 79
 • Wyzwania XXI wieku 26 mar 2017, 20:00 Już po raz trzeci, podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, spotykają się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, administracji publicznej, rządów, parlamentów, organizacji pozarządowych oraz biznesu z całej Europy. Podczas dwóch dni obrad, w ponad 80... 80
 • Challenges of the 21 st Century 26 mar 2017, 20:00 This is the third time that representatives of local and regional governments, public administration, governments, parliaments, non-governmental organisations and businesses from all of Europe will meet for the European Congress of Local... 80
 • Lubuska ścieżka postępu 26 mar 2017, 20:00 Rozmowa z Elzbieta Anna Polak, marszałkiem woj. lubuskiego 82
 • The road to development in L 26 mar 2017, 20:00 An interview with ELŻBIETA ANNA POLAK, Marshal of the Lubuskie Region 82
 • Przedsiębiorcze profesjonalistki 26 mar 2017, 20:00 Kobiety doskonale sprawdzają się w roli menedżerów i przedsiębiorców: są świetnie wykształcone, zorganizowane, tworzą zgrane i zmotywowane zespoły. Często jednak nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, przedkładając stabilność nad rozwój. Aby rozwinąć własny biznes, warto... 84
 • Entrepreneurial professionals 26 mar 2017, 20:00 Women make excellent managers and entrepreneurs – they are well educated, organised, and can create well-integrated and motivated teams. Often though, they do not fully utilise their potential, preferring stability to growth. However, to develop... 84
 • Rocznica w cieniu brexitu 26 mar 2017, 20:00 Powodów do świętowania 60-lecia traktatów rzymskich, które dały początek UE, nie ma zbyt wielu. Wielka Brytania zaczyna rozwód ze zjednoczoną Europą i nikt nie wie, czym on się dla Unii skończy. 87
 • Początek wyjścia 26 mar 2017, 20:00 Perspektywa opuszczenia Unii Europejskiej stawia przed brytyjskimi politykami zupełnie nowe wyzwania. 90
 • Konserwatywna rewolucja 26 mar 2017, 20:00 Polska jest naturalnym sojusznikiem USA w Europie, często powtarzamy to prezydentowi – mówi Kenneth Blackwell, doradca Donalda Trumpa. 91
 • Dokąd zmierza Erdoğan 26 mar 2017, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Moim oparciem jest islam” głosi Recep Erdoğan i konsekwentnie zmienia Turcję. Burzy kraj zbudowany przez Kemala Atatürka i odtwarza imperium ottomańskie XXI w. Jego wpływy sięgają od islamskich... 92
 • Dobry nawyk picia wody 26 mar 2017, 20:00 Pijemy za mało płynów i znacznie częściej niż po zwykłą wodę sięgamy po niezdrowe napoje i tak zwane wody smakowe. 93
 • Cierpienie nie uszlachetnia 26 mar 2017, 20:00 Ból jest chorobą i należy go leczyć. Każdy pacjent ma prawo wymagać od lekarza jego uśmierzenia. 94
 • Ostatnie pożegnanie „Gryfa” 26 mar 2017, 20:00 Pracownicy PWPW oddali hołd bohaterowi walk o Redutę pwpw. 96
 • Piwne przedsiębiorstwo rycerzy w habitach 26 mar 2017, 20:00 W archiwum zakonu Krzyżaków niedawno odkryto dokumenty świadczące o biznesowych talentach walecznych braci. 98
 • Dior jest kobietą 26 mar 2017, 20:00 Włoszka, feministka, a do tego niezła bizneswoman. Stery jednego z najsłynniejszych paryskich domów mody przejmuje kobieta – Maria Grazia Chiuri. 100
 • Z kamerą wśród zwierząt 26 mar 2017, 20:00 Historia warszawskiego zoo w czasie okupacji to gotowy scenariusz na thriller i wyciskacz łez w jednym. „Azyl” Niki Caro, hollywoodzkie widowisko na ten temat, już w kinach. 104
 • Zezwierzęcenie – historia „Azylu” z innej perspektywy 26 mar 2017, 20:00 Stach Szabłowski Po wizycie w kinie na „Azylu” warto zajrzeć do warszawskiej Galerii Monopol, gdzie Rafał Wilk opowiada tę samą historię, co hollywoodzcy producenci, ale robi to z zupełnie innej perspektywy. Film Niki Caro i wystawę... 106
 • Wydarzenie 26 mar 2017, 20:00 MUZYKA Pospieszna moda wbrew trendom Nie jest łatwo być zespołem ze stadejrzliwość i czepialstwo krytyków, z drugiej usypiające kreatywność uwielbienie milionów fanów i komercyjne bezpieczeństwo. Pozwalająca przełamać te... 108
 • Koniecznie! 26 mar 2017, 20:00 KSIĄŻKA Ale wspomnienia mu wyszły TAKIEJ KSIĄŻKI POLSKIEGO AKTORA JESZCZE NIE BYŁO. Po pierwsze napisał ją sam artysta bez niczyjej pomocy (o czym informuje w podtytule), po drugie jest to książka nie tylko bardzo zabawna, ale i pełna... 109
 • Powyżej średniej 26 mar 2017, 20:00 książka Realizm niemagiczny To zaskakujące, ale linię, którą w polskiej literaturze prowadził przez lata Marek Nowakowski, dziś z sukcesem kontynuuje tylko jeden autor – Wojciech Chmielewski. Tak jak autor „Benka Kwiaciarza” wierny... 110
 • Bez entuzjazmu 26 mar 2017, 20:00 opera Graj, Cyganie – tylko lepiej Gdy na świecie triumfy święci musical, operetka wydaje się jego brzydszą, niedzisiejszą siostrą. By ją wystawiać, zdecydowanie trzeba mieć na nią pomysł.  W przeciwnym razie rozbija się o próg... 111
 • Maciej Stuhr: To się państwu spodoba 26 mar 2017, 20:00 ORYGINALNOŚCIĄ UJĄŁ MNIE „POKOT” AGNIESZKI HOLLAND. 112
 • Czas na Luzz 26 mar 2017, 20:00 Wiosną warto znaleźć kilka godzin dla siebie, rodziny i przyjaciół, by spędzić je w otoczeniu rozkwitającej przyrody. Jak co roku, zachęca do tego również Lolek Luzz Fest. 113
 • Wzrok, nasz arcyzmysł 26 mar 2017, 20:00 Dla wzroku kluczowa jest profilaktyka i regularne badanie – mówi KAMIL CHLEBICKI, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. 119
 • Złodziej wzroku 26 mar 2017, 20:00 Jaskra nie boli, ale kradnie wzrok – mówi prof. dr hab. n. med. Iwona GrabsKA-Liberek, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. 120
 • Kiedy oczy cierpią na alergię 26 mar 2017, 20:00 O leczeniu alergicznego zapalenia spojówek mówi prof. dr hab. n. med. EWA MRUKWA-KOMINEK. 122
 • Najwyższa pora zadbać o wzrok 26 mar 2017, 20:00 Mamy tylko jedną parę oczu i powinniśmy o nie zadbać, dopóki nie jest za późno. Pomogą nam w tym odpowiednie soczewki okularowe. 124
 • Wyleczyć zeza 26 mar 2017, 20:00 Okulista zajmujący się leczeniem zeza musi mieć wiedzę interdyscyplinarną – mówi specjalista chorób oczu dr n. med. AGNIESZKA SAMSEL z przychodni OptoMedica w Warszawie. 125
 • Soczewki? To rozwiązanie dla każdego! 26 mar 2017, 20:00 Soczewki kontaktowe można nosić w każdym wieku. Ważne, żeby były dobrane przez specjalistę – mówi mgr inż. Tomasz Tokarzewski, ekspert firmy Alcon, optometrysta z Akademii Wzroku Tokarzewski (AkademiaWzroku.pl). 126
 • Pułapki niedowidzenia 26 mar 2017, 20:00 Jednym z ważnych problemów powodujących poważne konsekwencje dla stanu naszych oczu jest niedowidzenie. Sprawa jest istotna również ze względu na brak świadomości na ten temat wśród pacjentów. 128
 • Oko za oko 26 mar 2017, 20:00 Rozwija się powoli i nieleczona prowadzi nawet do ślepoty. Jednak na szczęście jest to ślepota odwracalna. – Zaćmę możemy leczyć tylko operacyjnie. Zabieg wymiany zmętniałej soczewki najczęściej trwa do pół godziny – mówi prof. Jerzy SzAflik, okulista. 130
 • Wzrok dziecka 26 mar 2017, 20:00 Rozszerzona rzeczywistość wkracza do okulistyki. Dzięki niej będziemy wkrótce korygować zeza i niedowidzenie – mówi dr PIOTR JAWORSKI, okulista, kierownik Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka dla Dzieci i Dorosłych OPTOMED w Chorzowie. 132
 • Kiedy brakuje łez 26 mar 2017, 20:00 Krople nie leczą zespołu suchego oka, jedynie przynoszą chwilową ulgę – mówi prof. Zbigniew Zagórski, założyciel Ośrodków Chirurgii Oka i pierwszej w Polsce poradni leczenia zespołu suchego oka. 134