Międzynarodówka studentów

Międzynarodówka studentów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak zdobyć zagraniczne stypendium

Co łączy Juliusza Machulskiego, Dariusza Rosatiego, a także Leszka Balcerowicza i Marka Belkę? Ukończyli studia na zagranicznej uczelni. Była to dla nich - jak zgodnie twierdzą - "szkoła życia i wolnego rynku". Dziś taka szkoła otwiera swe podwoje przed dziesiątkami tysięcy młodych Polaków.

Socrates-Erasmus dla dwóch tysięcy
Od kilku lat polscy studenci mogą wyjeżdżać na zagraniczne stypendia na takich samych zasadach jak ich koledzy z Zachodu. Umożliwia to program Socrates-Erasmus, koordynujący wymianę studentów. Na Polaków co roku czekają miejsca w ponad 2 tys. szkół wyższych w całej Europie (zarówno publicznych, jak i prywatnych).
Warunkiem otrzymania stypendium Erasmusa jest ukończenie pierwszego roku studiów, dobre wyniki w nauce oraz potwierdzona znajomość języka obcego. Im język popularniejszy, tym lepiej trzeba go znać i tym trudniej się do danego kraju dostać. Największym zainteresowaniem cieszą się studia anglojęzyczne. Zajęcia po angielsku prowadzone są nie tylko w Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale także w Holandii i w krajach skandynawskich. Znacznie łatwiej otrzymać stypendium we Francji, Hiszpanii, Portugalii bądź Grecji.
Z programu Erasmus skorzysta w tym roku prawie 7 tys. studentów. Będą się oni uczyć za granicą semestr bądź dwa. Czas ten wlicza się w tok polskich studiów. Stypendium wyrównuje tylko różnicę między kosztami utrzymania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Stypendysta z Polski może w tym roku liczyć przeciętnie na 300 euro (około 1200 zł). Musi z tego opłacić akademik, wyżywienie i ubezpieczenie. Resztę trzeba dopłacić z własnej kieszeni.

Świat otworem
Starania o zagraniczne stypendium należy rozpocząć od skompletowania dokumentów. Termin złożenia wniosku w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej upływa w połowie listopada. Oprócz kwestionariusza trzeba dostarczyć program badawczy, opinie profesorów, średnią ocen, a także potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek. Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego. Na ogół pieniądze wystarczają na pokrycie kosztów pobytu.
Uczelnie mają własne programy stypendialne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oferuje na przykład swoim studentom wyjazdy w ramach programu CEMS (Community of European Management Schools), stowarzyszenia europejskich szkół ekonomicznych i zarządzania. Studenci SGH mogą ponadto skorzystać z programu CEEPUS (trwające od miesiąca do pół roku wyjazdy do Austrii, na Słowację i Węgry) oraz ze stypendiów Instytutu Szwedzkiego.
Stypendia fundują również działające w Polsce fundacje. Zwykle wysyłają one za granicę doktorantów i samodzielnych pracowników naukowych, tylko niewielka pula stypendiów jest przeznaczona dla studentów.

A może za ocean?
Fundusze na naukę za granicą łatwiej jest zdobyć, jeśli sami wcześniej nawiążemy kontakt z uczelnią. Szczególnie ważne jest to w wypadku wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Na ogół na stronach internetowych amerykańskich uczelni znajdują się informacje, z kim należy się kontaktować w sprawie studiów. Odpowiedzialna za nabór studentów osoba przyśle nam wszystkie potrzebne formularze. Oprócz podania podstawowych informacji o sobie, wyniku egzaminu językowego TOEFL oraz wykazu ocen kandydat powinien przesłać pracę na wybrany przez siebie temat.
Pomocą w znalezieniu uczelni służy Centrum Doradztwa Edukacyjnego przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Przygotowania do wyjazdu należy rozpocząć półtora roku wcześniej. Studia w USA kosztują od 15 tys. USD do 30 tys. USD rocznie. Centrum Doradztwa podpowiada, gdzie szukać dodatkowych pieniędzy.

Dariusz Rosati
członek Rady Polityki Pieniężnej
Stypendium Fulbrighta było wydarzeniem, które wpłynęło na moje życie. Po kilku latach wiedza zdobyta za granicą zaprocentowała. Łatwiej mi było zrozumieć zmiany, jakie zachodziły na zmieniającym się rynku. Nabrałem dystansu do tego, co dzieje się w Polsce.
Cezary Stypułkowski
prezes Banku Handlowego
Niewątpliwie pobyt w Columbia University na stypendium Fulbrighta pomógł mi w otrzymaniu posady prezesa Banku Handlowego. W Nowym Jorku zdobyłem wiedzę na temat różnych systemów finansowych, funkcjonowania rynku kapitałowego i banków. Zasady zarządzania poznałem nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie - w trakcie staży w największych amerykańskich bankach po zakończeniu stypendium.
Tadeusz Sławek
rektor Uniwersytetu Śląskiego
Największe wrażenie zrobiła na mnie dostępność do źródeł i zasobność bibliotek. Poza tym zobaczyłem, jak bardzo różni się system nauki. Nasze uczelnie kładą nacisk na rozwój ogólny, natomiast uniwersytety amerykańskie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie.
Magda Szwarc
absolwentka europeistyki
Wyjeżdżając do Londynu w ramach programu Socrates-Erasmus, wyobrażałam sobie, że stypendium to godziny spędzone w bibliotece i całonocna, żmudna nauka. Tymczasem studia na uczelniach za granicą to przede wszystkim obcowanie z kulturą innego kraju, spotkania ze studentami z całego świata i poznanie ich sposobu myślenia.
Sylwia Zaborowska
studentka muzykologii
Stypendysta jest przede wszystkim rzucony na głęboką wodę. Gdy przyjechałam do Kopenhagi jako stypendystka programu Socrates-Erasmus, wszelkie problemy wydawały mi się nie do rozwiązania. Po pewnym czasie wiedziałam, że poradzę sobie ze wszystkimi kłopotami, na przykład z zakwaterowaniem czy wypełnianiem skomplikowanych dokumentów zaliczeniowych.

Stypendia zagraniczne dla studentów
fundator stypendiumkto może być stypendystąforma pomocydodatkowe informacje
Program Erasmus Unii Europejskiej
al. Szucha 25, 00-918 Warszawa, tel. (022) 622 37 12, erasmus@men.waw.pl (informacja na poszczególnych wydziałach)
studenci wszystkich kierunków wszystkich polskich uczelni; wymagana średnia ocen minimum 4,0 i potwierdzona znajomość języka obcego semestralne i dwusemestralne studia na uczelniach w krajach Unii Europejskiej; stypendium wyrównuje jedynie różnicę w kosztach utrzymania; z przyznanej kwoty należy opłacić między innymi akademik i ubezpieczenie nabór prowadzony jest przez poszczególne wydziały, okres nauki za granicą wlicza się w tok studiów w Polsce
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, tel. (022) 536 02 00, batory@batory.org.pl
studenci IV roku nauk humanistycznych i społecznych, ścisłych i przyrodniczych; pięć osób zainteresowanych problematyką brytyjską (polityka, administracja, prawo) i jedna zajmująca się problematyką żydowską stypendia trzymiesięczne w Plater Collage w Oksfordzie; fundator stypendium pokrywa koszty studiów, utrzymania, zakwaterowania i podróży oraz zapewnia niewielkie kieszonkowe termin ogłoszenia konkursu w prasie: październik; termin składania wniosków: grudzień 2002 r.; wstępna kwalifikacja odbywa się po rozmowie z komisją, w której skład wchodzą profesorowie uniwersytetów brytyjskich; ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmują władze tamtejszej uczelni
Fundacja Konrada Adenauera
ul. Jarosława Dąbrowskiego 56, 02-561 Warszawa, tel. (022) 845 38 94
osoby poniżej trzydziestego roku życia, biegle władające językiem niemieckim, z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce, zaangażowane społecznie i politycznie dwusemestralne stypendium na studia magisterskie, doktoranckie lub podoktoranckie w wysokości 1500-1800 DM miesięcznie nabór odbywa się co dwa lata, stypendia dostaje 10 osób
Fundacja im. Friedricha Neumanna
ul. Glogera 1/27, 02-051 Warszawa, tel. (022) 823 94 57, www.fnst.de
osoby uczące się w Niemczech, co najmniej po drugim roku studiów na dowolnym kierunku stypendia przyznawane są na semestr dwa razy w roku przy kwalifikacji kandydatów bierze się pod uwagę ich zaangażowanie społeczne i polityczne
Fundacja Crescendum Est - Polonia
ul, Różana 8/10, 02-548 Warszawa, tel. (0-22) 845 63 69, www.crescendumest.pl
bez ograniczeń   wymagana średnia ocen: przynajmniej 4,5
Stypendia na podstawie umów międzyrządowych
Dokumenty (kwestionariusz, życiorys, plan badawczy, potwierdzenie znajomości języka obcego, średnia ocen, opinia dziekana) należy składać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (00-375 Warszawa, ul. Smolna 13) do 24 listopada 2002 r. (chyba że zaznaczono inaczej). Można się starać tylko o jedno stypendium. Wstępnej selekcji dokonują uczelnie. Ostateczną decyzję podejmuje partner zagraniczny
Królestwo Belgii, Flandria studenci ostatniego roku studiów, pracownicy naukowi i absolwenci szkół wyższych poniżej trzydziestego piątego roku życia, władający językiem niderlandzkim, francuskim lub angielskim sześć dziesięciomiesięcznych stypendiów konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny
Republika Czeska studenci bohemistyki i polonistyki dziesięć stypendiów semestralnych wymagane plany pracy w języku czeskim
Królestwo Danii studenci i pracownicy naukowi poniżej trzydziestego piątego roku życia stypendia trwają od 4 do 8 miesięcy  
Republika Finlandii studenci studiów podyplomowych i pracownicy naukowi władający językiem angielskim lub niemieckim staże naukowe od 3 do 9 miesięcy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek fiński
Republika Francuska studenci władający językiem francuskim, którzy pragną odbyć staże w instytucie badawczym stypendium badawcze od miesiąca do pół roku, zapewnione jest zakwaterowanie i opieka lekarska dokumenty należy złożyć w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w języku polskim i francuskim) oraz w ambasadzie Francji (w języku francuskim); konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny; kandydat powinien się zapisać na zajęcia na własny koszt
Republika Francuska studenci IV i V roku, doktoranci i absolwenci filologii romańskiej stypendia trwające od jednego do czterech miesięcy (dla absolwentów: od 9 do 12 miesięcy), zapewnione zakwaterowanie i opieka lekarska konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny, dokumenty należy składać w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w języku polskim i francuskim) i w ambasadzie Francji (w języku francuskim)
Królestwo Hiszpanii studenci ostatniego roku studiów i pracownicy naukowi poniżej trzydziestego piątego roku życia, dostatecznie znający język hiszpański stypendia trwają od 3 do 9 miesięcy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny
Królestwo Niderlandów studenci starszych lat studiów i pracownicy naukowi poniżej trzydziestego piątego roku życia staże naukowe trwające od 3 do 9 miesięcy wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Ambasady Królestwa Niderlandów, ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa
Deutscher Akademischer Austauchdienst - DAAD
ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel. (022) 617 48 47, daad@sgh.waw.pl
studenci germanistyki semetralne stypendium na jednym z niemieckich uniwersytetów  
Stypendia Siemens SA i DAAD studenci wydziałów elektrotechniki, mechaniki i budowy maszyn, telekomunikacji oraz informatyki stypendium na magisterskie studia uzupełniające  
Królestwo Norwegii studenci ostatnich lat studiów i pracownicy naukowi poniżej trzydziestego piątego roku życia (nauki przyrodnicze, techniczne, społeczne, humanistyczne i artystyczne), władający językiem angielskim, niemieckim, norweskim stypendia trwają od 4 do 9 miesięcy  
Republika Węgierska studenci hungarystyki i polonistyki 20 semestralnych stypendiów plany pracy należy złożyć po polsku i węgiersku lub w języku międzynarodowym
Więcej możesz przeczytać w 21/2002 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0