Jedno pobicie to nie przemoc domowa, „Niebieska Karta” tylko za zgodą. Kontrowersyjne plany zmian

Jedno pobicie to nie przemoc domowa, „Niebieska Karta” tylko za zgodą. Kontrowersyjne plany zmian

Morderca, pobicie, przemoc
Morderca, pobicie, przemoc / Źródło: Fotolia / Tiko Aramyan
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował projekt zmian w ustawie regulującej przemoc w rodzinie. Jedną z nowości jest m.in. zmiana tego terminu na „przemoc domową”. Wątpliwości budzą jednak inne rozwiązania.

Już nie „przemoc w rodzinie”, a „przemoc domowa”. Koniec z „Niebieską Kartą” zakładaną „z urzędu”, czyli bez pytania o zgodę osoby pokrzywdzonej – teraz w trakcie procedury konieczne będzie uzyskanie zgody od osoby doznającej przemocy. Zmienia się także definicja przemocy domowej – od teraz będzie to tylko „powtarzające się” pobicie, co oznacza, że ofiara nawet najbardziej dotkliwego, ale jednorazowego pobicia, nie byłaby już uważana za ofiarę przemocy domowej.

Poniżej zamieszczamy oba kontrowersyjne fragmenty projektu ustawy, która w całości dostępna jest także w dołączonym do tekstu pliku PDF:

„Art. 9d. 1. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” może nastąpić bez zgody osoby doznającej przemocy domowej pod warunkiem, że grupa diagnostyczno-pomocowa w trakcie realizacji tej procedury uzyska pisemną zgodę tej osoby. W razie nieuzyskania zgody następuje zakończenie procedury..Niebieskie Karty”.,
„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:1) osobie doznającej przemocy domowej – należy przez to rozumieć osobę, której prawa lub dobra osobiste zostały naruszone przez powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, w szczególności narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu, dokonane przez osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077)albo inną osobę wspólnie z nią zamieszkującą i gospodarującą;

Dokument w postaci z 31 grudnia 2018 roku znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

Czym jest „Niebieska Karta”?

„Niebieska Karta” to w rzeczywistości procedura, czy sposób postępowania przygotowany wspólnie przez Komendę Główną Policji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Określa się tak jednocześnie dokument, który jest wypełniany podczas interwencji policji w przypadku przemocy w rodzinie. Po założeniu takiej karty, policja odwiedza dany dom raz w miesiącu. Do tej pory informacji zawartych w karcie nie można było wycofać ani zmienić na wniosek ofiary przemocy. Takie rozwiązanie było podyktowane obawą o możliwe zastraszanie ofiary przez oprawcę.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Gazeta.pl, Dziennik.pl
-
 0

Czytaj także