Wzrost rentowności i dyscyplina kosztowa doskonałe wyniki PZU po III kwartale 2013 r.

Wzrost rentowności i dyscyplina kosztowa doskonałe wyniki PZU po III kwartale 2013 r.

Wynik finansowy netto Grupy PZU po trzech kwartałach 2013 roku wyniósł ponad 2,7 mld zł i był zbliżony do wyniku netto za analogiczny okres poprzedniego roku. Składki przypisane brutto w tym czasie wzrosły o 2% i wyniosły ponad 12,4 mld zł.

Przyjęta strategia udowadnia swoją skuteczność. W niesprzyjających dla biznesu ubezpieczeniowego warunkach makroekonomicznych Grupa PZU notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Jest to przede wszystkim efekt wzrostu rentowności, dyscypliny kosztowej oraz większej efektywności powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

Ogłoszona w marcu ubiegłego roku strategia Grupy nazwana roboczo PZU 2.0 definiuje PZU jako firmę mocno zorientowaną na klienta, efektywną operacyjnie, o silnych kompetencjach w zakresie inwestycji. Wyniki III kwartału potwierdzają, że spełnia ona swoje zadanie.

Kluczowa dla wyników III kwartału była istotna poprawa rentowności niektórych produktów ubezpieczeniowych. Wynika ona z jednej strony z zaplanowanych działań mających na celu lepszą selekcję ryzyka, z drugiej natomiast z braku dużych szkód masowych, czy też korporacyjnych.  
powiedział Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU odpowiedzialny za finanse.

Od połowy 2012 roku realizowana jest jedna z największych inwestycji w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce wdrożenie nowego systemu produktowego w PZU SA. Celem tego wdrożenia jest nie tylko większa efektywność operacyjna, ale przede wszystkim sprawna, wysokiej jakości obsługa klienta oraz możliwość dostosowania oferty produktowej do indywidualnych wymagań każdego klienta.

Inwestujemy w obszary związane z jakością obsługi klienta. Jestem dumny z tego, że zgodnie z harmonogramem już za tydzień wystawione zostaną pierwsze polisy z nowego, produktowego systemu informatycznego. Jest to 
z jednej strony ogromne wdrożenie informatyczne, angażujące po stronie PZU ponad 500-osobowy zespół projektowy, z drugiej milowy krok na drodze do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej jeśli chodzi wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT do perfekcyjnej obsługi klienta. Przybliży nas to do osiągnięcia strategicznego celu pełnej orientacji naszej firmy na potrzeby klienta. Wdrażamy bardzo skomplikowany system w rekordowym czasie
powiedział Andrzej Klesyk.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2013 roku kluczowy wpływ na wyniki Grupy PZU miały:

  • wzrost składki przypisanej brutto w związku z utrzymaniem wysokiej dynamiki sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową w kanale bancassurance
  • spadek przypisu w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych (ubezpieczeń komunikacyjnych oraz NNW szpitali jako efekt zmian legislacyjnych);
  • poprawa rentowności, m.in.:
  • w ubezpieczeniach rolnych (w segmencie masowym) na skutek niskiego poziomu szkód powodowanych siłami natury (brak przymrozków, ujemnych skutków przezimowań);
  • w ubezpieczeniach finansowych (w segmencie korporacyjnym) z uwagi na ubiegłoroczne załamanie się rynku branży budowlanej i wynikającej z tego zmiany w procesie akceptacji i wyceny ryzyka;
  • utrzymanie dyscypliny kosztów stałych (spadek kosztów osobowych będący efektem działań restrukturyzacyjnych realizowanych w ostatnich latach) przy jednoczesnym prowadzeniu działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.
  • mniejsze tempo konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P;
  • niższe dochody z lokat, zarówno z instrumentów kapitałowych (dobra koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - GPW w roku ubiegłym), jak i z instrumentów dłużnych (wzrost rentowności obligacji, które osiągnęły historycznie niskie poziomy na koniec 2012 roku);
  • jednorazowy dochód z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych;
  • jednorazowy dochód z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011);

Składki

Składki przypisane brutto po trzech kwartałach 2013 roku wyniosły 12.402.550 tys. zł wobec 12.158.994 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+2,0%). Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń indywidualnych ze składką jednorazową, w szczególności produktów w kanale bancassurance oraz ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych ze składką regularną, przede wszystkim ochronnych efekt wyższej średniej składki oraz liczby ubezpieczonych.

Jednocześnie, odnotowano spadek składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych w tym na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych oraz komunikacyjnych na skutek silnej konkurencji oraz utrzymującej się słabej kondycji krajowego rynku motoryzacyjnego. Spadek nastąpił również w segmencie ubezpieczeń grupowych - krótkoterminowych produktów ze składką jednorazową w kanale bancassurance na skutek wycofywania się z tego rodzaju produktów ze względu na ich niską rentowność.

Odszkodowania i świadczenia

Spadek odszkodowań i świadczeń netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania) o 217.727 tys. zł (-2,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynikał głownie z niskiego poziomu szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań oraz brakiem przymrozków w ubezpieczeniach rolnych, braku zawiązania dodatkowych rezerw szkodowych w ubezpieczeniach finansowych z tytułu gwarancji kontraktowych, z utrzymania niskiej szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych dzięki korzystnym warunkom drogowym oraz mniejszemu natężeniu ruchu oraz optymalizacji procesów likwidacji szkód.

Koszty

Koszty akwizycji w pierwszych 3 kwartałach 2013 roku spadły o 2,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego głównie w wyniku niższych prowizji (m.in. efekt niższej składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych) oraz kosztów pośrednich (m.in. kosztów osobowych).

Spadek kosztów administracyjnych o 33.541 tys. zł (-3,4%) w głównej mierze wynikał z mniejszego zatrudnienia oraz niższych wydatków na reklamę (efekt prowadzonej w 2012 roku kampanii wizerunkowej) przy wzroście kosztów działań projektowych mających na celu usprawnienie i zautomatyzowanie procesów obsługowych.

Inwestycje

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) za 3 kwartały 2013 roku oraz 3 kwartały 2012 roku wyniosły odpowiednio 1.858.648 tys. zł oraz 2.569.395 tys. zł i spadły głównie na skutek niższych wzrostów wyceny instrumentów kapitałowych w związku z gorszą koniunkturą na GPW (indeks WIG wzrósł w 3 kwartałach 2013 roku o 6,0%, podczas gdy rok wcześniej zyskał 16,3%) oraz spadku wyceny instrumentów dłużnych w wyniku wzrostu rentowności obligacji (rentowność 5-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w 3 kwartałach 2013 roku odpowiednio o 52 i 72 pkt. bazowe podczas gdy w 3 kwartałach 2012 roku obniżyła się odpowiednio o 114 i 119 pkt. bazowych). Ponadto, w związku z objęciem w 2013 roku konsolidacją funduszy inwestycyjnych rozpoznano w 3 kwartałach 2013 roku jednorazowy dochód (brutto) w wysokości 172.810 tys. zł.

Zysk

Zysk z działalności operacyjnej za 3 kwartały 2013 roku wyniósł 3.502.382 tys. zł. Na wynik ten złożyły się dobre wyniki w segmencie ubezpieczeń masowych, głównie jako efekt poprawy rentowności w ubezpieczeniach rolnych (niski poziom szkód) oraz ubezpieczeniach OC komunikacyjnych, wzrost wyniku w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych +196.486 tys. zł głównie w rezultacie niskiej szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych oraz poprawy rentowności ubezpieczeń finansowych (ubiegłoroczne załamanie branży budowlanej i wynikająca z tego zmiana w procesie akceptacji i wyceny ryzyka).

Kapitały własne, ROE

Skonsolidowane

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl

Czytaj także

 0