Europejski Kongres Gospodarczy: Michał Sapota, THE PROFIT #36