KNF zawiesza działalność SKOK Nike. Jest wniosek o upadłość

KNF zawiesza działalność SKOK Nike. Jest wniosek o upadłość

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 2 czerwca 2017 r. jednogłośnie zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy –poinformowano w komunikacie KNF.

W latach 2013–2016 Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa) udzieliła pomocy stabilizacyjnej dla SKOK Nike. Okazała się ona jednak niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie. Pismem z dnia 27 lutego 2017 r. Kasa Krajowa poinformowała SKOK Nike i KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej w trybie art. 74c ust. 2 ustawy o skok tj. pozwalającej Kasie na utrzymanie wskaźnika funduszy własnych do wartości aktywów w wysokości powyżej 1 proc. w celu przeprowadzenia samodzielnych działań sanacyjnych. 

W lipcu 2016 roku KNF ustanowiła zarządce komisarycznego, który sporządził historyczną informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport wpłynął do KNF 28 kwietnia 2017 roku. „Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Nike posiadała na dzień 6 lipca 2016 r. fundusze własne w wysokości (-) 19 005 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 7,92 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność”  – poinformowała w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. 

„Realizując działania określone w art. 73 ust. 3 ustawy o skok, KNF w oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne, w dniu 16 maja 2017 r. stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Nike w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Nike przez bank. W wyznaczonym przez KNF terminie żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Nike albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy”  – czytamy w komunikacie KNF.

W tej sytuacji, w aktualnym stanie faktycznym i prawnym KNF zawiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny o zagrożeniu upadłością SKOK Nike oraz o braku przesłanek wskazujących na możliwość podjęcia działań nadzorczych lub też działań samej SKOK Nike pozwalających na usunięcie stanu niewypłacalności w dającym się przewidzieć czasie. W piśmie z dnia 1 czerwca 2017 r. BFG odpowiedział, że w jego ocenie nie zostały spełnione przesłanki do wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji SKOK Nike ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego. 

Według sprawozdawczości na dzień 31 marca 2017 r., SKOK Nike posiadała fundusze własne w wysokości (-) 24 095 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 1 547 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 45 602 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 123 972 tys. zł. 

W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Nike oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG. 

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. 

Czytaj także

 6
 • Polak IP
  Ile już w sumie wynoszą straty związane ze skokami, które muszą pokrywać klienci innych banków przez BFG?
  Kiedy doczekamy się komisji śledczej, która wyjaśni błędy zarządzania skokami i transferowanie pieniędzy ze skoków za granicę?
  • CecaLina IP
   Dobra dyskusja jest tutaj.. http://forum-oddluzanie.pl/forum/Temat/skok-nike-upada-co-z-moimi-pieniedzmi-i-pieniedzmi-innym-klientow/ - co się dzieje z naszymi pieniędzmi?
   • obserwer IP
    Do PO-trolli i reszty polskojęzycznych.Idę o zakład że zarząd tego SKOKU to lokalna banda PO-PSL-SLD!
    • nie pij bo za goraco IP
     do poje , , ,s ip 82 durniu skoki to wyskoki pis uaru
     • komuch i Islam to zaraza swiata IP
      Nastepna Piramida Finansowa Komuchow oderwanych od Koryta!!Jeszcze sie nie narodzil uczciwy komuch ktory by nie okradal POlski!!Zdelegalizowac cala opozycje bo to zdrajcy,zlodzeje I klamcy!!Oczyscmy Polske z Czerwonych Kanali!!